"Klaverwijk": nieuwe wijk tussen Bergesesteenweg en Lenniksebaan

ANDERLECHT – De gemeente wil tussen de Bergensesteenweg en de Lennikse baan een volledig nieuwe wijk uitbouwen om te beantwoorden aan de bevolkingsaangroei in het Brusselse gewest. Er wordt daarom gewerkt aan een Bijzonder Bestemmingsplan.

Het gebied van het Bijzonder Bestemmingsplan ligt tussen de Bergensesteenweg, de Klaverstraat, de Delwartstraat, de James Cookstraat, de Bloemtuilstraat, de Pierre

Schlosserstraat en de Alexandre Pierrardstraat. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 15ha60, die uit twee delen bestaat. Enerzijds bevinden er zich sportterreinen, grond die wordt verbouwd en braakliggende grond, tussen de Delwartstraat en de Lenniksebaan. Anderzijds zijn er productieactiviteiten, voornamelijk door Egta en De Lijn, op het gebied tussen de Lenniksebaan en de Bergensesteenweg. Het was dan ook een hele uitdaging om de verstedelijking van braakliggend terrein te laten samengaan met de omvorming van de bestaande industriesite. Met de goedkeuring van het BBP voor het project in de "Klaverwijk" wordt er een nieuwe wijk gevormd. Dankzij het BBP wordt de huidige residentiële omgeving opgewaardeerd en kunnen er nieuwe verbindingen met andere wijken tot stand komen.

Geschiedenis van het plan

De studie van het plan werd in 2002 aangevat. Het project nam voortdurend nieuwe Wendingen en dit zorgde voor vertraging. In 2007 besliste de gemeenteraad om een schoolgebouw in te planten op de gemeentegronden bij de Delwartstraat en de James Cookstraat. Hierbij werd de ruimtelijke indeling van het plan, in 2002 bepaald, gewijzigd.

Tussen 2008 en 2011, ten slotte, heeft de behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning binnen het gebied, samen met de evolutie van socio-economische factoren, geleid tot de precisering en heroriëntering van de uitgangspunten van het plan, waardoor het plan kan bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeente en het gewest. Om het BBP af te ronden werd er rekening gehouden met de modernisering van de sportzone en de aanvraag van de verkavelingsvergunning van “Immo La Roue” (op de site van Egta). Verder is de demografische groei die door het Gewest werd aangekondigd, een essentieel gegeven waar men ook rekening mee moet houden.

Programma

In 2002 omvatte het programma een punt waarbij de woningen langs de voetgangersweg tussen de Vijverwijk en de wijk Het Rad onder handen zouden worden genomen. Deze voetgangersweg wordt vervolledigd door een plein met handelszaken, waar ook buurtactiviteiten, zoals markten, kunnen plaatsvinden. De nieuwe woningen zijn eengezinswoningen, behalve langs de voetgangersweg en het plein. Verder worden er in de buurt diensten en materiaal voorzien om de leefbaarheid van de wijk te verzekeren.

Voor 2012 houdt de definitieve versie van het programma rekening met de meest essentiële stedelijke vereisten die tijdens de studie werden blootgelegd. Aan de achterkant van de voetgangersweg bevindt zich een grote uitdaging van het programma, namelijk het voorzien van diverse woningen om tegemoet te komen aan de vereisten van het GBP.

Tussen de Bergensesteenweg en de Lenniksebaan, waar het GBP een sterk gemengd karakter vastlegt, worden er woningen en appartementen voorzien. De benedenverdieping kan er gebruikt worden voor economische activiteiten.

Tussen de Lenniksebaan en de Delwartstraat gaat het om eengezinswoningen, appartementsgebouwen of een combinatie van beide. De studie heeft rekening gehouden met twee scenario's: een minimum en een maximum aantal woningen, waarbij beide mogelijkheden niets aan het dossier veranderen.

In de nieuwe wijk is er ook plaats voor een zone met collectieve en openbare voorzieningen: een school voor 750 leerlingen en twee synthetische voetbalterreinen met kleedkamers.

Het MER, gelinkt aan het BBP-project, heeft een evaluatie gemaakt van de gebeurtenissen die tijdens de studie hebben plaatsgevonden. Vervolgens konden de nodige verbeteringen worden aangebracht en kon het plan op punt worden gezet, waarbij mogelijke hinder wordt vermeden of verminderd. Het hoofdstuk rond mobiliteit heeft een aantal wijzigingen aangegeven die nodig zijn om het sluipverkeer in de wijk tegen te gaan. Verder wordt ook de rijrichting bepaald, waarbij een vlotte toegang tot de toekomstige school wordt gegarandeerd.

Elk domein dat door het MER is bestudeerd, werd afgesloten met nuttige aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan degenen die de beslissingen nemen, voor de aanvraag van toekomstige vergunningen en om de uitvoering van het plan te garanderen.

...Enkele kerncijfers

Rond het plein, de kern van de nieuwe wijk, komt een wijk met gebouwen van maximum G + 2 + D en G + 3 + D. Hier kunnen op termijn 2570 tot 3750 personen wonen. Dit cijfer hangt af van de toepassing van de minimale bezetting met 110 eengezinswoningen en 856 appartementen of de maximale bezetting met 1250 appartementen. In de school kunnen 750 leerlingen terecht. De toegelaten oppervlakte van 6.090m² aan handelszaken en 4.500m² voor bedrijven, zullen voor meer dan 130 jobs zorgen. Daarbij zorgt de scholensportinfrastructuur voor een negentigtal extra banen.

Het BBP voor het project in de "Klaverwijk" omvat een residentiële wijk die zich in de bestaande stedelijke omgeving wil integreren en een groen karakter nastreeft met zones voor ontspanning en een centrale positie voor de voetganger.

Agenda:

Het dossier «BBP Klaverwijk» werd op donderdag 29 maart behandeld in de gemeenteraad, waarna de raadpleging van de bevolking kan worden aangekondigd.

De raadpleging vindt plaats van 10 april tot 9 mei 2012 en de overlegcommissie zal op 24 mei samenkomen. Op 26 april, om 18u, wordt er in het Participatiehuis (Wayezstraat 94 – 1070 Anderlecht) een infoavond gehouden voor de bevolking.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?