Is er toekomst voor vierkantshoeves?

 GOOIK - In vele plattelandsgemeenten in Vlaanderen, waaronder de gemeenten in het Pajottenland, rijzen er de laatste tijd enorm veel vragen omtrent de mogelijkheden met grote vierkantshoeves in agrarisch gebied.

De betrokken vierkantshoeves zijn enorm grote gebouwen en kunnen binnen de huidige regelgeving niet verbouwd worden naar meerdere woongelegenheden, al dan niet sociaal.  

Tom Dehaene: De huidige technologie in de landbouw vraagt andere types van gebouwen; de mooie vierkantshoeves raken in onbruik. Op dit moment worden veel van deze hoeves dikwijls nog enkel bewoond door gepensioneerde landbouwers en hoe langer hoe meer komen vierkantshoeves leeg te staan. Dit heeft ook dikwijls het gevolg dat deze hoeves verwaarloosd worden en er verloederd bij komen te staan.  In deze vierkantshoeves, zijn er dikwijls mogelijkheden om deze bij renovatie op te splitsen in meerdere woongelegenheden. En dit zonder te raken aan de structuur en het uitzicht van het gebouw aan de buitenzijde.  

Tom Dehaene: “De vele vierkantshoeves kunnen in de toekomst niet gebruikt worden door de landbouw, mede door de schaalvergroting. De panden zijn veelal duur in aankoop, opsplitsing in meerdere (sociale) woongelegenheden kan de prijs drukken. Er zijn dikwijls wel mogelijkheden om de bestaande bebouwde oppervlakte te renoveren naar verschillende woongelegenheden van 150 m².”  

De Vlaamse minister van ruimtelijke ordening stelde in een antwoord op mijn vraag om uitleg scherp dat het vermeerderen van het aantal woongelegenheden niet kan. Hij stelt dat in dat geval de regeling ook zou gelden voor allerlei stallingen en schuren met een nefaste ruimtelijke impact tot gevolg. Bovendien haalt de minister 2 mogelijke uitzonderingen aan. Hij stelt dat er voor echt waardevolle vierkantshoeves momenteel al ruimere mogelijkheden zijn als de hoeve is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Een tweede uitzondering is de herbestemmingsmogelijkheid ten aanzien van waardevol zonevreemd patrimonium via een specifiek planningsinitiatief.  

Tom Dehaene: “De mogelijkheden die de minister aanhaalt zijn echter maar van toepassing op zeer klein aantal vierkantshoeves. Nochtans  kan het uitwerken van specifieke regelgeving een stap vooruit zijn voor het behalen van het sociaal bindend objectief in het kader van het Grond- en Pandendecreet. Zo zou men hier de mogelijkheden creëren in reeds ingenomen ruimte, zonder nieuwe open ruimte te moeten aansnijden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?