Halle restaureert stadhuis, bouwt stadsmagazijn en vernieuwt politiehuis

Op de gemeenteraad van dinsdag 19 december werd de meerjarenplanning voor de komende drie jaar (2018-2020) goed gekeurd.

De meerderheid verlaagt de personenbelasting en draait de verhoging van de onroerende voorheffing geleidelijk terug. De stad blijft daarnaast ook volop investeren. Tussen 2018 en 2020 zijn voor zo’n 55 miljoen euro aan investeringen gepland. Die investeringen situeren zich voornamelijk binnen het stadspatrimonium. Drie grote renovatieprojecten staan daarbij centraal: de renovatie van het historisch stadhuis, de bouw van een nieuw stadsmagazijn en de transformatie van het oude rijkswachtersgebouw tot het nieuwe politiehuis van Halle.

Het stadsbestuur voorziet ook investeringen voor nieuwe speeltuinen, de vernieuwing van de sportinfrastructuur, betere wegen en meer groen. Daarnaast geeft het stadsbestuur per jaar meer dan 1,6 miljoen euro aan lokale verenigingen. Daarmee kunnen verenigingen niet alleen hun gewone werking financieren, maar kunnen zij ook nieuwe projecten uitwerken.

Meerjarenplan

In het meerjarenplan staat bepaald wat het stadsbestuur in Halle wil realiseren. Dat gebeurt aan de hand van concrete doelstellingen en acties. Het stadsbestuur stuurt het meerjarenplan elk jaar bij, telkens in functie van de noden van de stad en de financiële ruimte. Het uitgangspunt van een goed meerjarenplan blijft een realistische financiële planning. Zowel de inkomsten en de uitgaven worden daarbij nauwlettend in de gaten gehouden. Dat is essentieel voor goed bestuur. Een goed beleid is bovendien een combinatie van verschillende factoren, ideeën en mensen. Dat vertaalt zich in de manier waarop het stadsbestuur met de financiën omgaat.

Hieronder krijgt u een concreet overzicht van de belangrijkste projecten voor de komende jaren.

  1. Gezonde stadsfinanciën

 Een geleidelijke verlaging van de belastingen

Aan het begin van de legislatuur was het bestuur genoodzaakt om zwaar te besparen. Ook van de burger werd een inspanning gevraagd: de onroerende voorheffing werd immers aanzienlijk verhoogd. Het bestuur besliste op dat moment om geen belastingverhoging door te voeren op de inkomsten uit arbeid. Het was toen m.a.w. een bewuste keuze om de burgers geen extra personenbelasting te laten betalen.

Vanaf 2016 besliste het bestuur om de belastingen op een voorzichtige manier te verlagen. Sinds 2016 daalt de onroerende voorheffing jaarlijks met 10 opcentiemen en gaat de aanvullende personenbelasting ieder jaar met 0,1% naar omlaag. Per jaar int het stadsbestuur daardoor zo’n 260.000 euro minder. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 gaat het in totaal om bijna 800.000 euro. Op die manier proberen we de verhoging van de onroerende voorheffing uit 2014 te temperen. Voor de personenbelasting betekent dit een zuivere verlaging, want deze belasting werd niet verhoogd.

De belastingverlaging gebeurt nu reeds twee jaar op een geleidelijke en voorzichtige manier. Die aanpak loont, want het bestuur kan de belastingverlaging doorzetten, zelfs ondanks de aanzienlijke impact van de federale taxshift. Door die maatregel ontvangt de stad tussen 2017 en 2020 zo’n half miljoen euro minder inkomsten.

 1.2. Actief schuldbeheer en afbouw van de schulden

De schulden van de stad worden actief beheerd en consequent afgebouwd. Door de aandacht die hieraan besteed wordt, kan de stad elk jaar verschillende miljoenen aan leningen aflossen. Bovendien ligt de gewogen gemiddelde rentevoet van onze leningen lager dan 1%.

 1.3. Toelage ter ondersteuning van centrumfunctie

De stad kreeg vorig jaar van de Vlaamse Regering voor de eerste keer een toelage voor de ondersteuning van haar centrumfunctie binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde. Dit omdat Halle door de nabijheid van Brussel geconfronteerd wordt met grootstedelijke problemen maar niet erkend is als centrumstad. Ook voor 2018 is deze toelage van 641.000 euro in het budget voorzien. De stad gebruikt 1/3e van het budget om nieuwe initiatieven op te starten. Enkele voorbeelden daarvan zijn het inschakelen van een straathoekwerker om leefbaarheids- en overlastproblemen aan te pakken, de uitbouw van het taalpunt in de bibliotheek, de uitbreiding van speelplein Joepie en een extra begeleidster voor de buitenschoolse kinderopvang.

De overige 2/3e van de toelage vloeit naar bestaande initiatieven, zoals o.a. het NAFT-project. (Het naadloze flexibele traject is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten)  


 De toelage aan het OCMW stijgt in 2018 met een half miljoen euro en bedraagt daarmee meer dan 7 miljoen euro. In het raam van het fusietraject tussen de stad en het OCMW gebeurt er vanaf 2019 ook een financiële consolidatie, waarbij de toelage van het OCMW geleidelijk aan verminderd wordt.

 Aan de politiezone wordt in 2018 een dotatie van 4,4 miljoen toegekend en de brandweerzone ontvangt een dotatie van 1,8 miljoen euro. De kerkfabrieken krijgen jaarlijks een gemiddelde toelage van 350.000 euro.

 1.4. Bijzondere ontvangst uit het ‘waterdossier’.

De beslissing van de stad om uit Vivaqua te treden en om De Watergroep als nieuwe verdeler van het drinkwater aan te duiden in Halle en Buizingen, brengt Halle zo’n 8,1 miljoen euro op.

 Duurzaam beheer van het openbaar domein en van de stedelijke infrastructuur.

2.1. De kerkhoven

De komende drie jaar voorziet het stadsbestuur meer dan 700.000 euro voor de verdere opwaardering van de kerkhoven. Voor 2018 staat de verharding van de paden op het kerkhof van Essenbeek op de planning, net zoals de aanleg van een urneveld in Lembeek en de uitbreiding van de begraafplaats van Buizingen.

2.2. Groen.

De stad plant de heraanleg van het Albertpark in 2018. Daarvoor wordt een half miljoen euro voorzien. Deze opwaardering wordt grotendeels gesubsidieerd. Ook voor de verdere inrichting van het Warandepark in Essenbeek wordt 96.000 euro voorzien.

Het budget voor het maaien langsheen de wegen wordt verhoogd en komt zo op 1,4 miljoen euro.

Er worden ook budgetten voorzien voor de projecten ‘Zuurstof voor de Zenne’ en ’Plan Boommarter', dit is een samenwerking voor meer natuurverbinding rond de bossen ten zuiden van Halle.

 2.3. Wegen.

In 2018 zijn werken voorzien voor de heraanleg van de parking Mimosa, de Zuster Bernardastraat, de Poststraat en de Beertsestraat. In de Groenstraat wordt het voetpad opnieuw aangelegd. De werken in de Vredelaan – Kruiskensheide – Veroonskouter worden afgewerkt. In principe behoren hierdoor ook de problemen met wateroverlast definitief tot het verleden. Ook de gloednieuwe wegenis en voorstadsparking op Nederhem worden in principe in 2018 opgeleverd.

In de meerjarenplanning zijn voorts voor 2019 en/of 2020 budgetten voorzien voor de heraanleg van de Heerweg en verbeterwerken aan de parkings Kruisveld, Sporthal Bricout en Avenir Lembeek.

 2.4. Mobiliteit.

De stad voorziet 70.000 euro om juridisch en technisch advies in te winnen voor de aanleg van een ondergrondse parking aan de Bres, een grote stadsparking aan het oude stadsmagazijn (mogelijk ook ondergronds) en voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de parking ‘De Gooikenaar’.

 Er is in 2018 budget voorzien om de Albertstraat en de Leopold Deboeckstraat tot infrastructureel volwaardige fietsstraten te maken. De stad voorziet ook 75.000 euro om snelheidsremmende maatregelen te nemen binnen onze zones 30.

 Voorts wordt er geïnvesteerd in overdekte fietsstallingen, goed voor een extra budget van 20.000 euro. Het totaalbudget voor de aankoop van straatmeubilair, fietsenstallingen en signalisatie komt daarmee op zo’n 200.000 euro.

 De stad voorziet in 2018 ook budgetten om 5 nieuwe smiley-borden  aan te kopen (11.000 euro). Dat zijn interactieve borden die aanduiden of automobilisten de toegestane snelheid al dan niet respecteren. Voorts zijn er middelen voorzien om autodelen aan te moedigen (25.000 euro), om meer oplaadpunten voor elektrische wagens te plaatsen (10.000 euro) en om een pendelbus te laten rijden tussen de voorstadsparking Nederhem en het handelscentrum (73.000 euro).

 2.5. Stadspatrimonium

De komende drie jaar gaat een aanzienlijk deel van de investeringsmiddelen naar renovatieprojecten van het stadspatrimonium.

In 2018 zullen de restauratiewerken aan het historisch stadhuis van start gaan. De stad investeert zelf ongeveer 2,7 miljoen euro in de periode tussen 2018 en 2020. Dit budget wordt gebruikt om de functionaliteit en de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Het stadsbestuur zal in de loop van 2018 een beslissing nemen over de achterbouw aan het historisch stadhuis. Voorlopig is er nog geen goedgekeurd ontwerp voorhanden.

 Na de aankoop van het oude rijkswachtersgebouw, waarvoor de stad bijna een half miljoen euro heeft voorzien, kunnen de renovatiewerken starten. Die zullen tussen 2018 en 2020 uitgevoerd worden en in totaal zo’n 6,7 miljoen euro kosten. Na de vernieuwing wordt dit het nieuwe politiehuis van Halle en zullen de politiediensten het stadhuis verlaten.

 De bouw van een nieuw stadsmagazijn start in principe in het najaar van 2018. Deze nieuwbouw kost de stad tussen de jaren 2018 en 2020 in totaal 6,8 miljoen euro.

 In 2018 worden de binnenkoer van de Oude Post en de inkomhal van de Servaisacademie gerenoveerd.

 De stad ondertekende samen met 59 andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeestersconvenant. Daarmee wil de stad actief meewerken aan het inperken van ons energieverbruik, de CO2- uitstoot verminderen en de klimaatverandering een halt toeroepen. De stad stelde een energiezorgplan op voor haar stadsgebouwen. In 2018 wordt dit plan verder uitgevoerd.

 2.6. Verkopen.

De stad gaat in 2018 over tot een aantal verkopen, zoals o.a. de verkoop van het Bilkensveld (voorziene opbrengst: 735.000 euro) en van het PIN-gebouw (voorziene opbrengst: 340.000 euro). Begin 2018 gaat er bovendien een grote openbare verkoop door van spullen die niet meer gebruikt kunnen worden op de stad en het OCMW.

 Leefbaarheid en integrale veiligheid

Er wordt in 2018 verder en sterk ingezet op de bestrijding van overlast.

Voor het preventieve luik zal er vanaf 2018 een straathoekwerker actief zijn op ons grondgebied. Voor het repressieve luik kan de stad rekenen op haar verplaatsbare camera, die aangevuld zal worden met twee pinhole-camera’s (aankoop: 36.000 euro). Ook de nodige mankracht voor de opvolging en analyse van de camerabeelden wordt voorzien (38.000 euro). Deze camera’s moeten de stad helpen bij het bestrijden van sluikstorten en andere overlastproblemen.

Habbekrats kan zijn normale werking verder zetten, de toelage voor buurtfeesten wordt verhoogd en de stad voorziet 10.000 euro om te investeren in de keuken van het buurthuis in Windmoleken.

 Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

In 2018 wordt verder intensief ingezet op de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de buurthuiswerking en de werking van het deskundige vluchtelingenbeleid, die zowel voor de stad als het OCMW werkt. 


Het buurtrestaurant zou nog voor de zomer van 2018 de deuren moeten kunnen openen. De stad voorziet 115.000 euro voor de werken aan de keuken en een werkingstoelage van zo’n 30.000 euro per jaar.

In 2018 staat een nieuwe stadsmonitor op de planning, waarbij de stad een aantal noden in kaart brengt op basis van een burgerbevraging. Het is een prioriteit voor het bestuur om op een onderbouwde wijze te luisteren naar de noden die de burgers ervaren, zodat daaraan gewerkt kan worden. 


 Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

De stad voorziet ook in 2018 verdere subsidies voor de organisatie van de Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) (68.000 euro). Het uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van de band tussen school en jongeren, zodat schooluitval tot een minimum beperkt wordt. Dit gebeurt door middel van een traject op maat, dat mee door de school gecoördineerd wordt.

Het voorzien van voldoende en betaalbare voorschoolse kinderopvang blijft een absolute prioriteit. Halle greep de voorbije jaren telkens net naast de subsidies die Vlaanderen hiervoor voorziet terwijl de nood aan kinderopvang wel bleef stijgen. Eind 2017 werden na ontelbare inspanningen vanuit de stad eindelijk extra gesubsidieerde plaatsen toegekend.

 Kinderdagverblijf Kapoentjes krijgt subsidies om 6 bestaande plaatsen om te schakelen naar inkomensgerelateerde plaatsen. Voorts mag Kinderdagverblijf De Kapoentjes de opvang uitbreiden met 9 plaatsen. Bij Sloeberbos worden 17 nieuwe plaatsen gecreëerd.

 Verdere inspanningen blijven echter noodzakelijk. De stad opende daarom eind 2017 samen met het OCMW en Woonpunt Zennevallei ’Goudvinkje’, een nieuw inkomensgerelateerd opvanginitiatief voor 18 kinderen.

Het begeleidingsteam van de buitenschoolse kinderopvang wordt ook in 2018 uitgebreid met één begeleidster en een halftijdse administratieve kracht om te voldoen aan de toenemende vraag naar naschoolse opvang.

 In 2018 wordt opnieuw budget vrijgemaakt om het Taalpunt Nederlands van de bibliotheek verder uit te bouwen. Het Taalpunt biedt een verzameling aan materialen om Nederlands te leren/te oefenen en om in te burgeren.

Op vlak van onderwijs ijvert het bestuur vanuit haar regierol naar voldoende capaciteitsmiddelen voor de plaatsen in het secundair onderwijs.

 Vrijetijdsbeleid voor allen

6.1. Jeugd

De speelpleinwerking wordt uitgebreid met extra animatoren, bijkomende werkingsmiddelen en een gloednieuwe speelchalet (36.500 euro).

De stad gaat verder op haar elan om speelruimte voor de jeugd te voorzien over het hele grondgebied. Er wordt een nieuwe wijkspeeltuin voorzien in Breedhout (30.000 euro). Aan het Huis van het Kind komen ook een aantal speeltuigen (10.000 euro). Jaarlijks wordt bovendien één speelruimte vernieuwd. In 2018 wordt de speeltuin Octaafke heringericht (75.000 euro). Het verkeerspark op de oude zwembadsite in Lembeek zal de deuren openen (50.000 euro).

Er wordt meer dan 15.000 euro voorzien om een streetart-project te realiseren in het station van Halle. Daarmee krijgt na Buizingen en Lembeek ook Halle een aangenamere stationsomgeving.

 6.2. Sport

In 2018 worden de doelen en de ballenvangersnetten op de Wolvendries vernieuwd (6.000 euro), net zoals de volleybalinstallatie in De Bres (5.500 euro).

Het bestuur plant bovendien zo’n 63.000 euro aan investeringen in de lokalen en omgeving van de voetbalclub Avenir Lembeek.

6.3. Cultuur, bibliotheek en toerisme

De bibliotheek investeert in een goede samenwerking met andere bibliotheken uit onze regio. De stad voorziet hiervoor 15 cent per inwoner per jaar. De bib zal ook deelnemen aan een onderzoek dat peilt naar de tevredenheid van de gebruikers. Daarvoor wordt 2.500 euro voorzien.

Het Vondel krijgt een nieuwe tribune (300.000 euro). Uiteraard blijft het CC de Halse burgers voorzien van een actuele en boeiende culturele programmatie.

 De stad voorziet 20.000 euro extra om toeristische initiatieven uit te werken tijdens het bloeiseizoen van de hyacinten in het Hallerbos. Zo wordt  er opnieuw een toeristische shuttlebus voorzien tussen het commercieel centrum en het bos. De shuttlebus moet ervoor zorgen dat toeristen enerzijds vlot naar het bos geraken, maar anderzijds ook gemakkelijker het commerciële en historische centrum kunnen bezoeken. 


 De stad wil beeldbepalende evenementen ondersteunen en blijft daarbij inzetten op het geven van subsidies en toelagen aan Halse verenigingen.

 6.4. Handelscentrum

Er wordt 70.000 euro geïnvesteerd om de technische en juridische informatie te verkrijgen, die nodig zijn voor de aanleg van nieuwe (ondergrondse) parkings in het centrum van de stad. (zie 2.4)

 De stad voorziet het nodige budget voor een pendelbus tussen de parking Nederhem en het handelscentrum (73.000 euro). Daarnaast is er 90.000 euro ter beschikking om verder aan citymarketing te doen en onze stad actief te promoten.

 De stad overweegt de aankoop van gloednieuwe en duuzame kerstverlichting (157.000 euro), dit in samenwerking met de Verenigde Handelaars. Deze laatsten kunnen ook in 2018 opnieuw rekenen op een toelage uit de ‘Promotaks’ van ongeveer 100.000 euro. Daarmee kunnen zij autonoom  initiatieven nemen om het commercieel centrum te promoten.

 6.5. Servaisacademie

De initiatielessen blijken een groot succes te zijn. De nodige budgetten daarvoor blijven dan ook behouden.

De Servaisacademie zal in 2018 een marimba (14.000 euro) en een nieuwe geluidsinstallatie (2.500 euro) aankopen.

 Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

De stad en het OCMW werken steeds nauwer samen en zetten verdere stappen in hun fusietraject.

Onze digitale dienstverlening wordt in 2018 verder uitgebouwd. Zo wordt er software voorzien voor alle aanvragen tot inname van het openbaar domein (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container), voor het indienen van signalisatieplannen en voor het aanvragen van bewonerskaarten.

Om de dienstverlening ter plaatse (d.w.z. in het stadhuis) te verbeteren wordt de dienst burgerzaken naar één grote lokettenzaal verhuisd (150.000 euro).

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?