Halle gaat schoolgebouw Albertsite renoveren

De stad gaat herstellingswerken uitvoeren aan het schoolgebouw in de Albertstraat. De nieuwe raad van bestuur van vzw De Winde, die de Albertsite sinds 2016 in erfpacht heeft, vroeg de erfpachtvoorwaarden te verlagen of herstellingswerken te laten uitvoeren door de stad.

De gemeenteraad besloot de erfpachtvoorwaarden te behouden. Dat wil zeggen dat de vzw het gebouw mag gebruiken mits een vergoeding van 1% van de geschatte waarde, dus 16.000 EUR per jaar.

De stad zal volgende herstellingswerken uitvoeren. Vervanging van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren), vervanging van de elektriciteit, minstens in functie van het bekomen van een positief keuringsverslag, vervanging van de verwarmingsinstallatie in het schoolgebouw, vervanging en isoleren van het gedeelte van dak van het schoolgebouw dat nog niet vernieuwd werd, en  vervanging van het sanitaire blok.

De stad zal deze werkzaamheden zoveel als mogelijk inplannen in de strategische meerjarenplanning 2020-2025. Vzw Pajopower is intussen bezig met een kosteloze energiescan uit te voeren in het gebouw. Het resultaat van deze scan zal de prioriteit en concrete inplanning van de werken mee bepalen. De inplanning van de werkzaamheden hangt daarnaast mee af van de budgettaire ruimte van de stad per jaar, de praktische haalbaarheid van de werken en na overleg met de vzw.

De vzw staat in voor het uitrusten van het gebouw als “school” en voor de brandveiligheid. De stad zal geen infrastructurele werken uitvoeren aan de turnzaal, de speelplaats, de conciërgewoning en de overkappingen.

De vzw de Winde verbindt zich ertoe de lokalen binnen de in erfpacht gegeven site te verhuren aan de stad voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking en eventuele andere activiteiten.

Schepen Poté negeert negatief advies financiële dienst

“Het is opmerkelijk dat schepen Poté (CD&V) een negatief advies van de financiële diensten van de stad zo maar naast zich neer legt. De diensten waarschuwen dat de infrastructuurwerken wel eens stevig zouden kunnen doorwegen op de budgetten waardoor er weinig beleidsruimte rest voor andere zaken”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletincx.

De stad kan slecht een ruwe schatting geven over de kostprijs van de werken. Men hanteert een vork van 200.000 euro tot 1.000.000 euro. “Dit dossier krijgt na drie jaar onzekerheid nu wel een oplossing maar wel eentje met vele nieuwe vragen. Heel wat zaken blijven onduidelijk. Hoeveel zal de exacte kostprijs zijn van deze zware infrastructuurwerken? Welke garanties krijgt de stad van de buurtschool dat de erfpachtvergoeding nu wel zal betaald worden? Is er nog wel sprake van erfpacht als de stad de renovatie van het gebouw op zich neemt? Allemaal vragen waarop de antwoorden onduidelijk blijven”, besluit Pletincx.

De N-VA beseft dat buurtschool De Winde bijdraagt aan een oplossing van het capaciteitsprobleem en steun verdient. Maar wat zal de stad doen als gelijkaardige problemen elders opduiken: gaat ze dan ook elke keer de portefeuille bovenhalen?

Knoop doorgehakt

Schepen van onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) benadrukt dat het stadsbestuur mag afwijken van adviezen van de stadsdiensten: "De financiële dienst deed hun werk goed en maakte een aantal terechte bemerkingen, maar wij moesten als stadsbestuur de knoop doorhakken en een oplossing vinden om deze school open te houden. Onze prioriteit is verzekeren dat de 140 kinderen die hier momenteel school lopen, dat kunnen blijven doen. Bovendien heeft De Winde een maximale capaciteit van 200 kinderen, wat essentieel is als antwoord op de capaciteitsproblematiek voor het basisonderwijs. De Winde is trouwens de enige methodeschool op ons grondgebied. Ook qua diversiteit van het onderwijsaanbod speelt de school dus een belangrijke rol."

 Over de budgettaire impact is de schepen duidelijk: "De stad kan jaarlijks een investeringsritme van 6 à 7 miljoen euro aan. Volgens de eerste ramingen die we al zagen wordt de kostprijs van de werken momenteel geschat op zo'n half miljoen euro. Dit bedrag moet inderdaad nog bevestigd worden door offertes, maar het zal over de komende zes jaar verspreid worden. Er blijft dus voldoende andere beleidsruimte over. De raad van bestuur van de school is volledig veranderd sinds de eerste onderhandelingen: er is duidelijk sprake van een professionalisering. Wij hebben er vertrouwen in dat de school haar engagementen zal kunnen nakomen."

 "We hebben als stadsbestuur heel hard gewerkt aan deze oplossing. Het is gemakkelijk om vanuit de oppositie een dossier te bekritiseren en te zeggen dat het plaatje niet klopt. Toen ik op de gemeenteraad tot drie keer toe aan college Pletincx vroeg wat zijn concreet voorstel zou zijn om het plaatje wél te doen kloppen, kon hij daarop niet antwoorden en verwees hij naar de studiedienst van zijn partij. Daarmee geraakt natuurlijk niemand een stap verder", besluit schepen Poté.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?