Halle blijft vragende partij om erkenning te krijgen als centrumstad.

Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3.000.000 € extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen om deze centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. De extra middelen die nu worden vrijgemaakt zullen zeker ingezet worden voor de noden die hier werden opgesomd.

Halle pleit al vele jaren voor een erkenning als centrumstad omwille van de centrumfunctie die we vervullen en waarvoor we geen extra middelen krijgen.
De Halse burgemeester Dirk Pieters: “Prioriteiten zullen ook met dat beperkte budget moeten gesteld worden. Flexibele kinderopvang, betaalbare voorschoolse kinderopvang, opvang van vluchtelingen, grote huisvestingsprobleem, zorg voor zorgbehoevende senioren, gezondheidsbevorderende maatregelen, versterking eerstelijnshulp, zijn hier een greep uit de grootste noden. Het bestuur zal de volgende weken tijdens de begrotingsbesprekingen verder debatteren in functie van de toegekende middelen en de meest prioritaire noden.”

Volgens Pieters werden in Halle volgende initiatieven genomen zonder extra financiering:

-          Time-out voor de jongeren die in Halle secundair onderwijs volgen

-          Inzet van middelen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: waaronder Habbekrats, jongerenwerking in de sociale woonwijken Windmoleken en Vogelweelde

-          Inzet op interlokaal tewerkstellingsbeleid en sociale economie (organisatie jobbeurs, extra inzet art 60§7 sociale economie, projecten die arbeidsattitudes bij jongeren versterken, subsidiëring sociale economie…)

-          Integratieambtenaar

-          Verdere uitbouw voor zorg voor ouderen en personen met een handicap (OCMW besliste zonet 27 assistentiewoningen bij te creëren)

-          Uitbouwen van een huisvestingsbeleid met het oog op het invullen van een stijgende woonbehoefte en mogelijkheden creëren voor kwetsbare huurders

-          Intensiever inzetten op het bevorderen van sociale cohesie in sociale woonwijken (buurtwerking werd vorig jaar nog uitgebreid)

-          Voorzien van extra plaatsen voor occasionele kinderopvang en opvoedingsondersteunende projecten bij voorrang voor de meest kwetsbare gezinnen.

-          Capaciteitsuitbreiding in het onderwijs dank zij de Vlaamse overheid, maar op uitdrukkelijke vragen van de stad en het onderwijs, realisatie van het centraal aanmeldingsregister dat mee tot stand kon komen dank zij de inzet van een deskundige kindbeleid

-          Oprichting van een eigen groepsopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar door het OCMW ’t Ravotje om het enorme tekort aan kinderopvang aan te pakken

-          Oprichting van de sociale campus waar sociale dienstverleners een huisvesting vonden en diensten kunnen aanbieden aan de bevolking CAW, wit-gele kruis, vzw PIN, consultatiebureau Kind en Gezin, oprichten van een ‘Huis van het Kind’ met spel- en ontmoetingsruimte door de stad

-          Bijkomend taalaanbod voor OCMW-cliënteel aanbieden door het OCMW

-          Uitbouw van een Loket Kinderopvang

Al deze realisaties werden door de stad bekostigd, mede dank zij ondersteuning van de provincie en de Vlaamse overheid wat betreft onderwijsmiddelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?