Groepen uit het middenveld ondertekenen charter Duurzame Energie en planten eerste windturbine Pajottenland

GOOIK – Afgevaardigden van een vijftien verenigingen hebben zondag het Pajottenlands charter voor duurzame energie ondertekend. Ze hebben ook, symbolisch een eigen windmolen opgericht op het domein van het educatief centrum Paddenbroek..

Met het “Kyoto in het Pajottenlandproject” worden concrete acties uitgevoerd rond duurzame energie in het Pajottenland. Voor gezinnen zijn dit vooral samenaankoopacties voor isolatie, beglazing en zonnepanelen.

“Ook in de toekomst zal het Pajottenland verder werken rond dit thema. De energieproblematiek en de klimaatcrisis hebben we immers nog niet opgelost. Om ons engagement hiervoor te tonen hebben we op zondag 11/12 om 11 u. symbolisch de eerste windmolen in het Pajottenland opgericht”, zegt Bruno Moens. “Dit symbool toont dat we denken aan de toekomst van onszelf en onze kinderen en op zoek gaan naar de meest duurzame oplossingen in het Pajottenland om deze toekomst te garanderen”, zegt Bruno Moens.

Met de verschillende middenveldorganisaties ACV, ACW, KWB en ABVV en de lokale en nationale verenigingen de Paddenbroek, Kyoto in het Pajottenland, Opbouwwerk Pajottenland, JNM Pajottenland, Natuurpunt Pajottenland, Transitie Pajottenland, vzw DORP, Pajopower, Ecopower, REScoop.be en BBL Vlaanderen werd een eigen windmolen recht gezet. Tegelijk ondertekenen de afgevaardigden ook plechtig het Pajottenlands charter voor duurzame energie om het engagement verder concreet kracht bij zetten.

Ben Debognies nam het woord voor de organisaties zoals ACV-ACW, ABVV. “De verschillende organisaties uit de Christelijke en Socialistische beweging steunen en ondertekenen het charter. Het gaat ook om een sociaaleconomisch   debat omdat energie voor meer en meer gezinnen onbetaalbaar wordt terwijl de winsten van de grote energieproducenten naar het buitenland verdwijnen”, betoogde Ben Debognies.

Dirk Van Sint-Jan van de koepel REScoop.be (de koepelfederatie van corporatieve energieproducenten) waarschuwde voor de enorme energietransitie die aan de gang is en waarmee we allemaal te maken krijgen. “Het ziet er naar uit dat binnen enkele tientallen jaren vele Walen hun energierekening niet meer zullen kunnen betalen. Er zijn vele firma’s geïnteresseerd om windturbines te komen plaatsen in het Pajottenland. Met een eigen initiatief kunnen de winsten hier blijven”, aldus Dirk Van Sint-Jan.

Hieronder een fotoreportage en de tekst van het charter.

Pajottenlands charter voor duurzame energie

We stellen vast…

 Dat de aardse rijkdommen op enkele generaties tijd ondoordacht, onethisch en vooral niet duurzaam worden ontgonnen, geroofd en verspild ten behoeve van luxe en gemakkelijk en goedkoop comfort.

 Dat we afgelopen eeuw met het gebruik van aardolie, aardgas en steenkool zo’n grote hoeveelheid koolstof uit de diepten der aarde oppompten en verbrandden dat daardoor het CO2-gehalte in de lucht zodanig toenam dat het de atmosfeer destabiliseert wat ertoe leidt dat de aarde in snel tempo opwarmt en meer extreme weersomstandigheden ons deel zullen worden.

 Dat we afgelopen halve eeuw een heel grote hoeveelheid nucleair afval produceerden en nog steeds produceren die we veilig zouden moeten bewaren voor de komende 250.000 jaar.

 Dat degene die het minst verantwoordelijk zijn voor deze problemen, de inwoners van ontwikkelingslanden in Afrika, en de nog niet geboren kinderen van de volgende generaties van deze energieproductie en -consumputie het grootste gelag dreigen te betalen.

We stellen vast dat onze huidige energieproductie en –consumptie ons uitdaagt volgende problemen concreet te bekampen.

 Ecologisch: onze samenleving bouwt een eeuwige en oncontroleerbare ecologische schuld uit ten aanzien van toekomstige generaties (kernafval en CO2-uitstoot) en ten aanzien van huidige meer kwetsbare generaties bijvoorbeeld in ontginnings- en klimaatkwetsbare gebieden (mijning, ontginning, dumping van (kern)afval en de CO2-uitstoot)

 Sociaal: energiebedrijven boeken miljardenwinsten op door gezinnen afbetaalde oude steenkool- en kerncentrales, dit is ontoelaatbaar. De monsterwinsten van de afgeschreven centrales moeten worden afgeroomd en gebruikt om de energiefactuur van gezinnen te verlichten door investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Op deze manier moet het geld van de afgeschreven centrales bijdragen aan de noodzakelijke reconversie naar een groene energieproductie en een verlaagd energieverbruik;

 Economisch: steeds verder stijgende prijzen voor elektriciteit, aardgas en mazout veroorzaakt door monopoliesituaties, politieke belangenvermenging, prijsafspraken en toenemende schaarste van deze grondstoffen. Door deze stijging van de energieprijzen neemt de energiearmoede in onze regio in belangrijke mate toe.

Onze visie voor het Pajottenland

DUURZAME ENERGIE VOOR EN DOOR ALLE PAJOTTEN

Er zijn duurzame oplossingen voor deze uitdagingen:

 Vooreerst 50 % energie besparen bij alle Pajotse gezinnen door het informeren, sensibiliseren en activeren rond isolatie, beglazing en energiezuinige toestellen (vb. door middel van samenaankoopacties)

 De overige 50 % energie opwekken door middel van enerzijds individuele hernieuwbare energieinstallaties, vb. zonneboilers, PV-panelen, pelletketels, micro-WKK en anderzijds door coöperatief beheerde gezamenlijke hernieuwbare energieinstallaties zoals windturbines en biomassa-installaties

Voorwaarden voor coöperatief beheerde gezamenlijke hernieuwbare energie-installaties: projecten van en voor de Pajotten:

 Lokale verankering: alle inwoners van het Pajottenland moeten direct betrokken worden bij de realisatie van het project (via uitgebreide communicatie) en moeten direct, financieel, kunnen participeren in dit lokale project via individuele aandelen en via gegarandeerde stroomafname van dit lokale project.

 Democratische organisatie: elke aandeelhouder heeft 1 stem waarmee hij/zij meebeslist over het beheer van deze installaties en de gevraagde energieprijzen.

 Sociale hoofddoelstellingen: de hoofddoelstelling van deze installaties is het verschaffen van duurzame energie tegen rechtvaardige prijzen aan alle Pajotten die aandeelhouder willen worden (max. 250 € per aandeel, eventueel via maandelijks sparen van 25 €), het verdelen van de winst over alle aandeelhouders en het verder investeren in projecten die ook de energiezwakkeren van het Pajottenland ten goede komen (vb. interessante energieleningen)

 Ecologische uitbouw: deze projecten moeten daadwerkelijk ecologisch duurzaam zijn, gemeten aan de hand van de CO2-voetafdruk van de hele levenscyclus van deze projecten, vb. enkel lokale biomassa gebruiken voor lokale vergisting of het maken van pellets. Verder mogen deze projecten uiteraard geen objectieve negatieve impact hebben op de omgeving, vb. schaduw, geluid, vogelstand bij windenergieprojecten.

Vegen we voor eigen deur?

 Niemand heeft ons ooit gevraagd de wereld te veranderen. Toch is “we kunnen de wereld toch niet veranderen” de meest gebruikte slagzin om zonder gewetensproblemen verder te kunnen leven zoals we bezig zijn.

 Individueel kan iedereen keuzes maken met betrekking tot zijn of haar eigen consumptiepatroon en energieverbruik.

 Lokaal kunnen we zelf de handen uit de mouwen steken en werken aan onze eigen lokale toekomst op het vlak van energie en milieu.

 Met dit charter willen we tonen dat we ook samen kunnen vegen voor eigen deur.

Het ontstaan van dit charter

 Pajotse vaders uit Bever, Gooik, Halle, Lennik en Pepingen die zich hebben samengezet om na te denken over de duurzame energietoekomst van onze regio.

 Pajotten afkomstig uit natuur-, milieu- en sociale middenveldorganisaties en onafhankelijk van politieke strekkingen.

 Denken is goed, handelen is beter!

Ons engagement

De ondertekenaars van dit charter zetten zich in om:

 De uitgangspunten van dit charter rond de uitbouw van duurzame energie in het Pajottenland te ondersteunen en uit te dragen in de streek.

 De activiteiten en projecten voorgesteld in dit charter mee uit te werken, te ondersteunen en te verspreiden in het Pajottenland.

 Mee het Pajottenland te maken tot een voorbeeld van duurzame ontwikkeling, in dit charter voor duurzame energie, waar duurzame economische en ecologische ontwikkeling ten dienste staat van al haar inwoners.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?