Groen Pajottenland richt Krommestraat in als fietsstraat en lanceert Lenniks Mobiliteitscharter

Lennik is de scholengemeente van het Pajottenland. Dat is een belangrijke troef. Maar op de eerste schooldag kwamen de pijnpunten van onze schoolomgevingen weer naar boven. Rond heel wat scholen is het weer een autokluwen van jewelste terwijl dat met eenvoudige ingrepen substantieel kan verbeteren. ​Groen lanceerde in de Krommestraat een ambitieus Mobiliteitscharter om de schoolgaande jeugd een veilige en gezonde schoolomgeving aan te bieden in Lennik.

Deze smalle straat staat symbool voor de mismatch tussen het beleid en de realiteit. De Krommestraat moet volgens Groen Pajottenland worden ingericht als fietsstraat omdat zij vlakbij twee grote scholen is gelegen. Hier moet de zwakke weggebruiker ondubbelzinnig voorrang krijgen. Groen richtte deze straat even in als fietsstraat.

Voorbij het status quo: nieuwe fietsstraten!

In Lennik bestaan er al heel wat veilige schoolroutes die door de fietsende scholieren kunnen gebruikt worden. Zo is er de Trambedding, die een fietsveilig alternatief biedt naar enkele scholen. De herinrichting van de Schapenstraat, die al jarenlang op zich laat wachten, zal twee reglementaire fietspaden meebrengen die van uit het noorden van de gemeente een veilige route vormen.

"Maar het kan beter. Ook op korte termijn. Met de symbolische inkleuring van de Krommestraat als fietsstraat geven we het signaal geven dat de Lennikse mobiliteit nood heeft aan een nieuwe impuls, die de zwakke weggebruiker centraal stelt in het beleid. Groen pleit ervoor om deze smalle straat verder in te richten als fietsstraat naar het GO! Secundair Onderwijs en het Sint-Godelieve Instituut (SGI)", zegt Hendrick Schoukens, lijsttrekker van Groen Lennik.

"Maar ook op andere plaatsen is de inrichting van fietsstraten wenselijk. De herinrichting van de Grote Vijverseleweg als fietsstraat is logisch nu de straat in de ochtend veel fietsers ontvangt richting SGI en deze straat ook te midden van een netwerk van wandel- en fietsroutes ligt."

Een nieuw Mobiliteitscharter

"Met Groen Pajottenland willen wij streven naar een nieuw Mobiliteitscharter, gebaseerd op het recent goedgekeurde Mobiliteitsplan. Het vormt de stap van de theorie naar de praktijk. Dit charter wordt samen met de scholengemeenschap en de betrokken ouders en burgers uitgewerkt in functie van de betere bescherming van de veiligheid van onze allerkleinsten. Het is het resultaat van proactief overleg met alle bevoegde instanties, inclusief de Vlaamse instanties bevoegd voor de gewestwegen waarlangs een aantal scholen zijn gelegen."

"Wij maken gebruik van alle expertise die vanuit de scholengemeenschap, het middenveld en de burgers wordt aangeleverd en zullen zelf ook metingen doen om objectieve gegevens te bekomen", aldus Hendrick Schoukens.

Zeven speerpunten voor méér verkeersveiligheid!

"Het Mobiliteitscharter is gestoeld op het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en privé-vervoer) en vult dit verder in op basis van volgende uitgangspunten:

1) Mobiliteitsplanning op maat: wij werken concrete oplossingen uit voor urgente problemen, met proactieve inspraak voor alle betrokkenen. Er wordt voorrang gegeven aan de bestaande knelpunten in en rondom schoolgemeenschappen die onze allerkleinsten in gevaar brengen.

2) Streeksamenwerking: mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Wij pleiten voor streekoverleg om op bovengemeentelijk niveau zinvolle stappen te zetten naar meer verkeersveiligheid voor de Pajotse jeugd.

3) Beter onderhouden èn meer fietspaden: wij zetten in op de verdere uitwerking van een robuust netwerk van veilige fietspaden tussen de verschillende deelgemeenten in Lennik. Bestaande fietspaden worden nauwgezet onderhouden en er wordt nagedacht over het behoud van de fietssuggestiestroken in het centrum.

4) Schoolstraten: de Lennikse straten waarlangs scholen zijn gelegen worden schoolstraten, wat betekent dat zij geheel of gedeeltelijk worden afgesloten bij de aanvang en het einde van de schooldag. Er wordt bekeken in welke mate ook de N282 ter hoogte van De Kleine Prins tijdelijk een (gedeeltelijke)schoolstraat kan worden en hoe de situatie langs de Assesteenweg kan worden verbeterd in functie van ’t Rakkertje.

5) Fietsstraten en -zones: wij maken werk van meer fietsstraten, waar de fietsers eenduidig voorrang krijgen op de auto en die bij voorrang aansluiten op de fietsroutes richting de Lennikse scholen. Er wordt nagedacht over de inrichting van een fietszone in en rondom het centrum van Lennik.

6) Veld- en voetwegen als volwaardig alternatief: waar de bestaande fietsinfrastructuur niet voldoet, richten wij – waar mogelijk – veld- en voetwegen in zodanig dat ze door de schoolgaande jeugd als alternatief kunnen worden gebruikt. Betonstroken kunnen hier een tussenoplossing vormen.

7) Mobiliteitstoets bij nieuwe projecten: mobiliteit wordt een belangrijk beoordelingscriterium bij de vergunningverlening voor nieuwe projecten in Lennik. Projecten die de zwakke weggebruiker achteruit stellen worden niet vergund. Bij elke aanvraag wordt bekeken welke opportuniteiten zich aandienen om de verkeersveiligheid in de omgeving te verhogen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?