Groen Opwijk stelt programma en lijsttrekker voor

Groen wil ook in Opwijk, Mazenzele, Droeshout en Nijverseel zorgen voor een groene, sociale en aangename gemeente. Met veilig en milieuvriendelijk verkeer, met een betonstop die eindelijk de resterende open ruimte bewaart, met een sociaal beleid dat zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen. Een gemeente die zijn burgers ernstig neemt en betrekt bij het beleid. Kortom, een plek waar het goed is om te leven. 

Groen Opwijk presenteerde vandaag de eerste namen van z’n lijst. “We hebben een sterk team dat getrokken wordt door Bert De Wel. Bert is economist en deskundige inzake milieu-, klimaat- en energiebeleid. Kim Janssens, Benny De Ridder, Els Vandeputte, Bart Peeters, Nadia Khelifa (niet op de foto), Patrick Gillis, enz. zorgen mee voor de nodige expertise op onze lijst. Patrick zal de lijst duwen. Meer namen volgen later.”

 Programma Groen Opwijk

 Groen wil van Opwijk, Mazenzele, Droeshout en Nijverseel een groene, sociale en aangename gemeente maken. Met veilig en milieuvriendelijk verkeer, met een betonstop die eindelijk de resterende open ruimte bewaart, met een sociaal beleid dat zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen. Een gemeente die zijn burgers ernstig neemt en betrekt bij het beleid. Kortom, een plek waar het goed is om te leven.

 Het leven is goed in Opwijk

Opwijk kent een bijzonder rijk cultureel leven, met zeer veel organisaties die op vele vlakken actief zijn. De gemeente kan deze initiatieven volop ondersteunen door het ter beschikking stellen van zalen, terreinen, materiaal e.d... Wij denken dat een speciale bewonerskaart iedereen op eenvoudige wijze toegang kan geven tot de gemeentelijke infrastructuur. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk drempels om aan het sociale leven deel te nemen weggehaald worden.

Alle Opwijkenaars moeten de kans krijgen om hun favoriete sport (waar dit redelijk mogelijk is) uit te oefenen. We vinden het vooral belangrijk dat méér mensen kunnen gaan sporten. Zo kan de bewonerskaart ook zorgen voor een democratische toegang tot de sportfaciliteiten (douches, terreinen, zaken, enz.) van de gemeente.  Er moet een evenwicht zijn in de middelen die gaan naar sportende jongens/mannen en meisjes/dames.

Opwijk is een rijke gemeente, maar ook bij ons neemt de kans-armoede toe met een opvallende stijging bij de inwoners van Belgische afkomst. Dit betekent dat onze sociale voorzieningen een tandje moeten bijsteken. Niet in het minst inzake woonbeleid. Betaalbaar wonen (via sociale woningen, stimulering van de huurmarkt, enz.) is een grondrecht waarbij de gemeente een cruciale rol speelt. Mensen met problemen moeten de hulp krijgen waar ze recht op hebben. De gemeente staat hier echter niet alleen voor. Zeer veel voorzieningen, organisaties en vrijwilligersinitiatieven zijn hier aan de slag en kunnen hierbij optimaal ondersteund worden vanuit de gemeente.  

 Van Opwijk een groene gemeente maken 

Meer natuur brengt mensen samen, maakt ons gezonder en creatiever, zorgt voor een aangename omgeving om te wonen en is de beste en goedkoopste manier om ons te beschermen tegen hittegolven en wateroverlast. Samen met lokale organisaties zoals De IJsvogel, Velt, de Zonnige Tuin, met de imkers en de boeren brengen we meer groen in ons dorp. Prioriteit gaat naar meer natuur in de woonwijken. We stoppen met het gebruik van herbiciden en met alle andere activiteiten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Dit is niet alleen gezond voor de vogels en de bijen maar ook voor onze kinderen, voor iedereen. 

We mogen niet langer onze ogen sluiten voor de enorme vervuiling door overmatig plastiek gebruik. Het doodt alle leven in de oceanen en het zorgt voor overlast door zwerfvuil langs onze wegen en in de velden. In onze gemeente kunnen we hier iets aan doen. We zorgen voor alternatieven in de winkels en op de markt voor plastic zakken en te veel verpakking, we ondersteunen het initiatief voor statiegeld, we werken samen met scholen, de jeugdbewegingen, sportclubs en alle organisaties om de plastiek vervuiling aan te pakken.

Met Groen zetten we in op een coherent en onderbouwd lokaal klimaatbeleid. Opwijk ondertekent de 2e Burgemeestersconvenant om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten. We doen dit door de Opwijkenaar sterker te betrekken bij het beleid. Samen gaan we op zoek naar daken om zonnepanelen op te leggen, plekken om windmolens te zetten, huizen die nog geïsoleerd moeten worden. We werken via een lokale coöperatieve zodat de Opwijkenaar ook financieel kan investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing en hiervoor een opbrengst krijgt. We werken aan alternatieven voor het gebruik van benzine- en dieselvoertuigen. Dit laatste moet o.a. mogelijk gemaakt worden door een betere ruimtelijke ordening. 

 Een slimme betonstop nu!

Om Opwijk groen te maken willen we een nieuwe visie rond ruimtelijke ordening ontwikkelen. Groen wil dit samen met alle bewoners doen. We pleiten voor een slimme betonstop. Dit betekent geen open ruimte aansnijden (ook niet voor parkings!) zonder grondige studie over de effectieve nood aan extra bebouwing. Dit geldt in eerste instantie voor het buitengebied waar we het landelijk karakter willen bewaren. In de kernen kan er nog gebouwd worden, maar enkel op een leefbare manier, indien er gezorgd wordt voor voldoende groen, als er aansluiting is met openbaar vervoer, enz. We pleiten ook voor gemeenschappelijke voorzieningen, bv. om auto’s te delen. Een betere ruimtelijke ordening is niet alleen cruciaal om de resterende natuur te beschermen, maar ook voor een beter mobiliteitsbeleid. Dit kan het wonen mogelijk maken op plekken waar een auto niet noodzakelijk is. 

We stoppen de dictatuur van de auto’s en zorgen voor veilig verkeer

Niemand kan eromheen, er zijn te veel auto’s in Opwijk. De kleinste straten worden plots sluipwegen. Kinderen riskeren hun leven op weg naar school. De vele auto’s zorgen voor lawaai en vuile lucht die ons ziek maakt. Iedereen weet dat dit niet verder kan, maar het is bijzonder moeilijk om de auto te laten staan. De gemeente kan daarbij helpen door het aanbod van openbaar vervoer te verbeteren, het aanleggen van fietsverbindingen en alternatieven zoals autodelen mee te promoten. Groen ijvert voor veilige en comfortabele fiets- en voetpaden, het wegwerken van levensgevaarlijke knelpunten door de aanleg van meer zone 30 gebieden voor gemengd verkeer en (niet in het minst) voor veel meer en veel strenger optreden tegen snelheidsovertredingen. 

 Inspraak en participatie

Groen Opwijk wil dat de gemeente de ideeën en meningen van de Opwijkenaren beter beluistert. "We willen dat de gemeente van bij de start van bouwprojecten (bv. een nieuwe school, een nieuwe sporthal) echte participatiemomenten organiseert waarop mensen ideeën en bekommernissen kunnen uiten. Wil de gemeente eigendommen verkopen, dan polst ze eerst grondig of de lokale gemeenschap deze niet kan gebruiken. "

Inspraak moet verder gaan dan adviesraden en klassieke vergaderingen. Zorg ervoor dat mensen die minder verbaal zijn een inbreng kunnen doen via themawandelingen, foto’s of maquettes. En waarom niet … experimenteren met burgerpanels, waarbij je bij het begin van de legislatuur burgers uitloot om mee te denken en voorstellen te doen over belangrijke thema’s? 

Inspraak en participatie begint bij heldere informatie over het gevoerde beleid en transparante procedures en beslissingen. Groen wil dat alle burgers vlot informatie vinden over hun rechten, de gemeentelijke dienstverlening en de stand van zaken in grote projecten.

Samenleven in diversiteit 

Groen Opwijk wil een beleid dat constructief inspeelt op de toegenomen diversiteit in onze gemeente. Er kan veel meer gebeuren dan het aanbieden van lessen Nederlands.

Stimuleer initiatieven die de kennismaking met de nieuwe inwoners bevorderen, bv. via scholen of verenigingen. Waarom hier geen kleine financiële stimulans voor voorzien? Ondersteun verenigingen en clubs hoe ze een goede oefenkans Nederlands kunnen bieden aan anderstaligen in hun club. En onderstreep tegelijk dat de meertaligheid van mensen steeds een troef is. Waarom deze niet aanwenden voor een praattafel Frans of Engels voor Opwijkenaren?

Breng de diversiteit van Opwijk ook in beeld in het gemeentelijk informatieblad: welke nieuwe talenten zijn er onder de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Opwijkenaren? Hoe kijken ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwoners naar Opwijk? 

Groen wil dat iedereen actief kan deelnemen aan het sociale leven. Vaak is dit voor mensen met een beperking niet evident. Voetpaden moeten aangepast worden voor rolstoelgebruikers en kinderkoetsen. Alle openbare diensten en het openbaar vervoer moeten nog veel beter toegankelijk gemaakt worden.

 Een beleid voor en mét de jongeren

Opwijk is een gemeente waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, waar er ruimte is om te spelen, om echt kind te zijn. Groen vindt dat alles gedaan moet worden om voor veilig verkeer te zorgen en voor alle nodige infrastructuur (jeugdheem, Nijdrop, enz.). Maar er mag niet alleen over de jongeren gepraat worden. Groen wil luisteren wat ze te zeggen hebben, zowel naar de jongeren en hun organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Jeugdraad als naar de andere. Alle jongeren (ook de moeilijk bereikbare groepen) moeten aangesproken worden. Tenslotte wil Groen zorgen voor gepaste materiële en financiële ondersteuning van de jeugdbewegingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?