Groen Asse vraagt andere speerpunten beleid

Groen Asse keurde het meerjarenplan 2020-2025 van het bestuur (CD&V en N-VA) afgelopen gemeenteraad niet goed. De algemene kritiek luidt dat het plan en de bijhorende financiën niet concreet zijn en te vrijblijvend. Bovendien zou Groen werken met andere speerpunten.

Groen Asse vindt te weinig visie terug in het meerjarenplan 2020-2025. "Het is een lijvig financieel overzicht met titels van vage actieplannen, gekoppeld aan cijfers. Daarnaast is er slechts één blad waarop in algemene termen de vijf speerpunten van dit bestuur worden toegelicht", klinkt het. "Er is geen uitgeschreven meerjarenbeleidsplan met concrete doelstellingen en acties die tekstueel onderbouwd worden. Wat is het aantal kilometer straten die men fiets- en voetgangersvriendelijk wil herinrichten? Hoeveel extra fietsverplaatsingen wil men jaarlijks realiseren?"

Het is volgens Groen dan ook onduidelijk hoe de acties en financiën zullen leiden tot het realiseren van de speerpunten. "Ook ontbreekt de link met de vorige legislatuur. We vragen ons af welke zaken dit nieuwe bestuur anders wil aanpakken en waar het in vergelijking met de afgelopen zes jaren klemtonen wil leggen", aldus Groen.

Groen Asse zou eerder inzetten op het welzijn van alle Assenaren en daarom werken met andere speerpunten. Met het eerste speerpunt ‘Koning fiets’ is Groen uiteraard wel tevreden. Alleen is het volgens fractieleider Edward Van Keer niet duidelijk of het ambitieniveau wel hoog genoeg is: “Uit wat voorligt en wat de afgelopen maanden al op de gemeenteraad werd aangebracht, blijkt nergens dat men echt de verkeerdruk van het gemotoriseerd verkeer in woonstraten en langs landbouwwegen tot een leefbaar niveau wil terugbrengen. Wij zien bijvoorbeeld nergens maatregelen om sluipverkeer een halt toe te roepen.” Daarnaast vindt Groen het onbegrijpelijk dat de meerderheid nog zal investeren in autoparkings. Ook stelt de partij dat er te veel ad hoc gewerkt wordt i.p.v. te vertrekken vanuit een globale visie die de kwetsbare weggebruikers écht koning maakt.

Een tweede punt dat volgens Groen te veel onderbelicht blijft is klimaat en milieu. Dat moet op alle beleidsniveaus dé prioritaire uitdaging zijn. Van Keer: “Willen we de klimaatopwarming tegengaan en ons milieu beschermen dan moeten we daar volop op inzetten, ook lokaal. Zo is het bijvoorbeeld onlogisch om zonnepanelen aan te kopen zonder eerst gebouwen van de gemeente te isoleren of om nieuwe bestelwagens die rijden op fossiele brandstoffen te kopen. Bovendien is het onduidelijk hoe dit bestuur zowel haar eigen gebouwen, als alle andere gebouwen in Asse zo snel mogelijk klimaatneutraal wil maken. Ook een lokale klimaatvriendelijke voedselstrategie ontbreekt volledig.”

Een derde speerpunt voor Groen is de rijkdom van diversiteit. Een beleid moet ervoor zorgen dat elke burger gelijke kansen krijgt om zijn/haar persoonlijke identiteit ten volle te kunnen ontplooien. Jezelf kunnen en mogen zijn, in een respectvolle omgang met anderen, draagt bij tot ieders welbevinden. Groen vindt het speerpunt ‘Uiteraard Vlaams’ een te enge benadering. Raadslid Caroline Robberechts: “Het is niet aan een bestuur om te bepalen wat de identiteit van burgers is. Iedereen moet vrij zijn om zich Assenaar, Vlaming, Belg, Europeaan of wereldburger … te voelen. Enkel ruimte laten voor culturele diversiteit is ruimschoots ontoereikend.” Groen is voorstander van de financiële middelen de meerderheid vrijmaakt voor het leren van Nederlands, maar oppert dat er twee essentiële zaken ontbreken. Ten eerste zijn er nog amper beleidsdoelstellingen en bijhorende financiële middelen die verder gaan dan Nederlands leren en inburgeren. Ten tweede ziet de bestuursploeg de meerwaarde van meertaligheid volledig over het hoofd.

Ten slotte is participatie voor Groen het codewoord om beleid te voeren samen met en dichtbij de burger. Raadslid Robberechts: “I.p.v. te starten met een zelf opgemaakte meerjarenplanning, vinden wij het veel logischer om te starten met de opmaak van een participatiecharter in samenspraak met de Assenaren. Vragen wat onze inwoners belangrijk vinden en daarmee aan de slag gaan bij de opmaak van een meerjarenplan.” Groen is daarin ambitieuzer en zou werken met wijkbudgetten en burgerbegrotingen.

Op de gemeenteraad lichtte de meerderheid toe dat ze het meerjarenplan bewust vaag hebben gehouden om het de komende maanden met de input van de adviesraden concreet te kunnen invullen. Groen hoopt op een breed gedragen participatietraject dat de stem van alle Assenaren hoort. Raadslid Robberechts: “Wij zullen in het najaar kritisch kijken naar een concreter ingevuld meerjarenplan. Dat is nodig om binnen zes jaar het gevoerde beleid grondig te kunnen evalueren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?