Ging er Vlaams corona-geld naar bankrekening Open Vld/LVB?

De verenigde oppositie heeft vast gesteld dat er subsidiegeld uit het corona-noodfonds rechtstreeks gestort werd op de bankrekening van Open Vld – LVB Pepingen. Volgens Open Vld is het een nummer van de seniorenvereniging maar op documenten van die partij wordt de partijnaam wel degelijk naast de bewuste bankrekening vermeld.

“Het is de taak van een gemeenteraadslid om de vinger aan de pols te houden zodat de Vlaamse subsidies uit het corona-noodfonds billijk verdeeld worden onder alle Pepingse verenigingen. In functie hiervan stelden wij tijdens de gemeenteraadszitting van 25 mei 2021 een mondelinge vraag aan het schepencollege over een impact-subsidiedossier waarin een activiteitenoverzicht zit waarop in het groot een logo van de politieke partij Open VLD Pepingen staat geprint. We vroegen aan het schepencollege of ze akkoord konden gaan dat er subsidies uit het noodfonds uitgekeerd worden aan partij-gerelateerde activiteiten” aldus Kristof De Cuyper (DVP), Gerda Claeys (N-VA) en Suzanne De Cort (CD&V).

 Partijfinanciering

“Van de jaarlijkse mosselkermis, mede-georganiseerd door een seniorenvereniging, is geweten dat het een fondsenverwervende activiteit van Open Vld Pepingen is. Dit is nu overduidelijk, want we stellen vast dat het toegekende subsidiebedrag rechtstreeks gestort werd op de bankrekening van Open Vld – LVB Pepingen. Het gaat hier dus hoofdzakelijk over een politiek-gerelateerde activiteit want alle communicatie gebeurt onder de Open Vld-vlag. Aangezien de mosselkermis opgenomen werd in de berekening van het subsidiebedrag, spreken we hier over een verdoken partij-subsidiëring”, gaan de gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA verder.

 Minder geld voor andere Pepingse verenigingen

 “Gelet op het beperkte jaarbudget van 16.700 € voor alle verenigingen, worden de impact- en schadebedragen van alle aanvragen opgeteld en wordt op basis van een procentuele verdeling het toegekende bedrag per vereniging bepaald. Door deze berekening heeft de tussenkomst in de mosselkermis en verbonden toelage aan LVB-Open Vld ook invloed op de toegekende subsidiebedragen van andere Pepingse verenigingen.”

 “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat gelden vanuit het corona-noodfonds mogelijk gespendeerd worden aan verkiezingspropaganda of -campagnes van lokale partijen. Daarom zijn wij het er niet eens dat de Vlaamse subsidie, bestemd voor de Pepingse verenigingen, gebruikt wordt om initiatieven van derden te ondersteunen, in dit geval de partij Open Vld - LVB (Lijst van de Burger) Pepingen. We vragen dan ook een rechtzetting en een eerlijke subsidieherverdeling”, aldus de CD&V-, DVP- en N-VA-partijen.

Verwonderd

Rudi Seghers antwoordt voor LVB-Open-VLD: “Wij zijn zeer verwonderd  dat CD&V nu plots haar pijlen richt op een Pepingse vereniging die reeds meer dan 40  jaar bestaat en al jaren vele senioren samenbrengt, los van hun politieke kleur. Bovendien is de informatie over de bankrekening totaal  verkeerd  en uit de lucht gegrepen. De  bijdrage werd  gestort op rekeningnummer BE 08 0017 1095 5213 * van de Vrije Gepensioneerdenbond . Wat LVB in dit verhaal komt doen is al even onduidelijk.”

“De Vrije Gepensioneerdenbond  , de seniorenvereniging waar CD&V/NVA/DVP naar refereren  is een feitelijke vereniging die al vele jaren deel uitmaakt van de seniorenadviesraad, met een bestuur en regelmatig terugkerende activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het samenbrengen van senioren en hebben tot doel vereenzaming tegen te gaan. Samen eten ,lachen , plezier maken…”

“De vereniging  voldoet dus aan alle erkenningsvoorwaarden die door de gemeente worden opgelegd. Ten bewijze: deze vereniging ontvangt al jaren een basissubsidie en ze heeft ook recht op werkingssubsidies. Om alles laagdrempelig te houden , zijn de activiteiten gratis. Om deze activiteiten te kunnen organiseren hebben zij , zoals elke vereniging , dus inkomsten nodig. Buiten een beperkt lidgeld,  haalt ze die enkel via een eetfestijn dat georganiseerd wordt door Open Vld-Pepingen.”

“Een deel van de opbrengst van dat eetfestijn  gaat naar de Vrije Gepensioneerdenbond. Dat eetfestijn ging in 2020 niet door waardoor er geen inkomsten meer waren. Het is  enkel voor dat deel  dat de Vrije Gepensioneerdenbond – zoals vele andere Pepingse verenigingen – een aanvraag heeft ingediend. Van een bedrag van 77.253  euro van de totale pot van het noodfonds gaat momenteel  768 euro (1%) naar de Vrije Gepensioneerdenbond.”

“Bij de verdeling van de gelden van het noodfonds en andere subsidies wordt rekening gehouden met de vigerende reglementen. Er wordt nooit rekening gehouden met de  filosofische overtuiging van de aanvragende verenigingen. Zo  kregen verenigingen die volgens hun statuten geïnspireerd zijn  op christelijke of andere filosofische overtuigingen terecht  ook gelden uit het noodfonds. Ze worden beschouwd als socio-culturele verenigingen. Ze hebben allemaal een maatschappelijke functie en met een deel van het noodfonds wil de gemeente hen  bedanken en waarderen voor hun inzet en moed in deze moeilijke tijden. Het Pepings verenigingsleven heeft  al  jaren een open en warm verenigingsleven. Iedereen is overal welkom. Dat de CD&V/NVA/DVP  dit door dit soort non-informatie wil verstoren is echt wel betreurenswaardig en moeilijk te begrijpen”, aldus Rudi Seghers.

* Uitnodiging vermeldt wel dat bankrekening van Open VLD Pepingen is.

 Wat opzoekingswerk bracht onderstaande uitnodiging naar boven, waarbij de bankrekening wel degelijk de partijnaam vermeld wordt.

 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?