Gemeenteraad keurt steunmaatregelen unaniem goed naar aanleiding van COVID-19

De gemeenteraad van Galmaarden heeft na een voorbereidend overleg met  alle gemeenteraadsfracties een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor alle getroffenen van het coronavirus. Alle burgers, handelaars en verenigingen kunnen momenteel extra steun gebruiken om het dagelijkse leven en de activiteiten na de coronacrisis zo goed als mogelijk te kunnen hervatten. Daar wordt bovenop de reeds ondernomen acties nog eens om en bij de 100.000 euro extra voor vrijgemaakt.

Het gemeente- en OCMW-bestuur ondernam reeds tal van maatregelen, onder meer door doorgedreven met de bevolking te communiceren, door een vrijwilligerspunt in het leven te roepen om hulpbehoevenden in kaart te brengen en daadwerkelijk te helpen, door de allerzwaksten in de noodzakelijke levensbehoeften te blijven voorzien, door beschermingsmiddelen aan te bieden aan zorgverleners waar de federale overheid dit niet kon waarborgen, door in de bres te springen bij de samenaankoop van mondmaskers voor de inwoners en door handelaars bij te staan bij hun vragen en bezorgdheden over het heropenen van hun zaak.

Op dit ogenblik worden de geleverde inspanningen, vermeerderd met de gederfde ontvangsten al geraamd op om en bij de 140.000 euro. Toch wensen alle politieke fracties gezamenlijk een realistisch actieplan op te stellen om de doelgroepen inwoners, verenigingen, handelaars en zorgverleners een extra duwtje in de rug te geven.

Volgende maatregelen werden principieel goedgekeurd door de gemeenteraad en worden nu in reglementen gegoten zodat ze de komende weken en maanden kunnen uitgerold worden:

Voor de doelgroepen inwoners, handel en horeca wordt voorzien in

Mondmaskers, één gratis mondmasker voor elke +12-jarige en de aanleg van een strategische voorraad mondmaskers (kostprijs: 30.000 euro)

Binnenschoolse kinderopvang, geen facturatie voor periode 13 maart 2020 - 30 juni 2020

Gemeentelijke waardebonnen aan inwoners, in te ruilen bij lokale handelaars met uitsluiting van de drie supermarkten op het grondgebied die de deuren niet hebben moeten sluiten. 

  • de waarde van de bon bedraagt 5 euro per inwoner ingeschreven in de bevolkingsregisters van Galmaarden op 1 augustus 2020
  • de geldigheidsduur beloopt 1 jaar te rekenen vanaf 1 september 2020 (onder voorbehoud van de opgelegde coronamaatregelen op dat ogenblik)
  • de inwoners worden aangemoedigd om de bon te besteden bij de getroffen handelaars

(kostprijs: 45.000 euro)

Voor de doelgroep horeca wordt daarbovenop een overleg gepland over ondersteunende maatregelen waarbij het kosteloos creëren van extra terrasruimte op het openbaar domein tot de mogelijkheden behoort.

Voor de doelgroep verenigingen wordt als tegemoetkoming voorzien

  • Voor de verhuur van gemeentelijke zalen volgt een terugbetaling van de voorschotten en wordt de aanrekening van forfaitaire kosten aan de sportclubs geschrapt voor de duur van de specifieke coronamaatregelen die op hun werking van toepassing zijn.
  • Werkingssubsidies aan verenigingen worden voor het werkingsjaar 2019-2020 uitgekeerd op basis van een werkingsverslag dat ook de geannuleerde activiteiten mag vermelden
  • Er wordt een korting toegestaan op de huur van infrastructuur (gemeentelijke en niet-gemeentelijke zalen) voor het jaar 2021 voor openbaar toegankelijke activiteiten van gemeentelijke verenigingen die de geplande activiteit niet konden laten doorgaan in 2020 wegens het samenscholingsverbod omwille van de coronamaatregelen. De korting bedraagt 20% rechtstreeks op de factuur voor gemeentelijke zalen of 20% door terugbetaling aan de vereniging op de huurprijs (excl. BTW) van een private zaal in Galmaarden na voorlegging van factuur. 

Voor de doelgroep vrijwilligers en verzorgenden en verzorgingsinstellingen wordt een bedankingsmoment georganiseerd in 2021.

Dit is een gezamenlijke beslissing van CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Gemeentebelangen Galmaarden, alle fracties van de gemeenteraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?