"Gemeente gooit vrijwilligers uit bestuur Dilbeekse Vrije Tijd"

Vrijwilligers, verenigingen en adviesraden eij zijn het inhoudelijk niet eens met de beslissing van het gemeentebestuur om de EVA vzw’s Vrije Tijd te ontbinden en in te kantelen in de gemeentelijke werking. Samen met personeelsleden voerden ze protest voor de start van de gemeenteraad. Volgens de meerderheid wordt er via nieuwe participatievormen gestreefd naar meer inspraak dan ooit tevoren.

"De facto verliezen de vrijwilligers daarmee hun inspraak in het vrijetijdsbeleid van Dilbeek. Historisch is Dilbeek nochtans altijd erg vooruitstrevend geweest in het rechtstreeks betrekken van vrijwilligers bij het beleid. De belofte om vanaf januari 2021, onder leiding van Levuur, met de vrijwilligers te werken aan nieuwe participatievormen, boezemt geen vertrouwen in. Het afgelopen anderhalf jaar heeft het bestuur nauwelijks interesse getoond in de initiatieven van de adviesraden om na te denken over participatie. Waarom zouden ze dat nu wel doen?

De vrijwilligers en het personeel krijgen steun van de oppositie. Het integrale bericht :

Gemeente gooit vrijwilligers uit bestuur Dilbeekse Vrije Tijd

Vanaf de oprichting van de verschillende gebouwen in de vrijetijdssector zoals CC Westrand en zwembad Dilkom werd er steeds voor gekozen om de gebruikers actief te betrekken bij het bestuur. Dankzij de inzet en creativiteit van de vele vrijwilligers en personeelsleden actief in de vzw's, groeiden deze gebouwen uit tot unieke bruisende referenties in onze regio. Inspraak, overleg en de kans om mee te beslissen waren altijd de basis voor het vrijetijdsbeleid. Vandaag beslist de gemeenteraad om met deze unieke en waardevolle traditie van meer dan 50 jaar te breken en de vrijwilligers uit het bestuur te gooien zonder waardig inspraak-alternatief. De fracties CD&V, GROEN-spa en DNA!, allen met diepe wortels in het verenigingsleven, verzetten zich hevig tegen deze beslissing.

De meerderheid haalt in haar argumentatie aan dat de vzw's vandaag niet naar behoren werken. Wat nu voorligt is zeker niet het juiste antwoord op de bestaande problemen.  "De top van de Dilbeekse administratie geeft in haar advies zelf aan dat het bestuur van de vzw's onder de huidige meerderheid, te veel is gepolitiseerd en de echte vrijwilligers hierdoor afhaken.", zegt Frank De Clerck. Hier is sprake van een "self-fulfilling-prophecy": de meerderheid politiseert en legt zelf extra regels en werkwijzen op waardoor de vzw's niet goed kunnen werken.  

"Dit is een stevige motie van wantrouwen ten opzichte van de bestuurders die door de meerderheidspartijen zelf in deze vzw's zijn neergepoot en voor de schepen voor vrije tijd. Zij slagen er blijkbaar niet in om hun beleid samen met de verenigingen uit te stippelen. Deze beslissing is dus een enorm zwaktebod van deze coalitie", zegt Jef Vanderoost.

Maar het is vooral een motie van wantrouwen tegenover de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het vrijetijdsbeleid in onze gemeente. "Alleen al de manier waarop deze beslissing er nu komt getuigt van zeer weinig respect", zegt Reindert De Schrijver. "Hoe geloofwaardig kan de meerderheid spreken over de zoektocht naar nieuwe vormen van participatie, wanneer ze de bestaande vormen zonder enig overleg afschaft en geen enkel alternatief klaar heeft?". Het contrast met de vorige reorganisatie van deze stroom, nog maar 4 jaar geleden, is groot. "Toen werd de structuur uitgetekend in nauw overleg met alle vrijwilligers en uitgebreid en open besproken. Vandaag wordt iedereen voor een voldongen feit geplaatst.", zegt Karel De Ridder. Onze fracties steunen de protestactie "ongehoord" van de vrijwilligers dan ook volmondig.      

Door de afschaffing van de vzw's worden beslissingen nog meer geconcentreerd in het schepencollege. "Door het ontbreken van een vaste commissie van advies, gaat de beslissing bovendien in tegen het cultuurpact dat stelt dat overheden gebruikersverenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen moet betrekken bij de voorbereiding én de uitvoering van het cultuurbeleid.", zegt Jasper De Jonge.   

Ook het personeel krijgt opnieuw een stevige bocht te verwerken. "Hun nieuw arbeidsreglement is nog maar pas goedgekeurd. Sommige medewerkers zullen voor de 4e keer van statuut moeten veranderen op 4 jaar tijd.", zegt Nele Groenweghe.  Ook het flexplan dat werd beloofd, wordt geschrapt omdat dit nu eenmaal niet kan voor werknemers van de gemeente. Ook dit getuigt van zeer weinig respect. Bovendien zal het personeel nu in een nog meer gepolitiseerde omgeving moeten functioneren terwijl de onafhankelijke programmatie net de kracht is van een sterk vrijetijdsaanbod. Onze fracties steunen dan ook de protestactie van het personeel.  

Bovendien is deze operatie financieel nadelig voor de gemeente.  De financiële vergelijking die het bestuur gebruikt in haar argumentatie is gemanipuleerd om dit te verdoezelen. Belangrijke subsidies dreigen weg te vallen en men rekent alsof de vrijwilligers stevig vergoed worden, terwijl de essentie van vrijwilligerswerk natuurlijk is dat zij deze taak kosteloos opneemt.  

Er is nochtans een alternatief om het bestuur van de stroom vrije tijd slagkrachtiger te maken. Daarom stellen onze fracties bij amendement voor om de sector samen te brengen in één vzw. "Deze evolutie was samen met de vrijwilligers afgesproken bij de oprichting van de huidige vzw's en maakt het mogelijk om efficiënter te werken zonder de vrijwilligers uit het bestuur te gooien.", zegt Gino Roesems. In deze ééngemaakte vzw kan meer ruimte worden gegeven aan de vrijwilligers en door het aanpassen van de interne afspraken kan ook de flexibiliteit verhoogd worden.  

CD&V, GROEN-spa en DNA! zijn verbolgen dat een dergelijke beslissing op deze respectloze manier wordt genomen. De participatie in het vrijetijdsbestuur wordt afgeschaft zonder waardig en gedragen alternatief. Dit is niet de manier waarop wij met vrijwilligers, personeelsleden en de hele vrijetijdssector in Dilbeek willen omgaan.

Volgens de meerderheid zal er geen gebrek zijn aan inspraak. Het integrale bericht :

Op 6/07/2020 nam het college een princiepsbeslissing om vanaf 1 januari de werking van de “stroom” Vrije Tijd te organiseren vanuit de gemeente en niet meer via 2 extra structuren (EVA vzw’s).

Tegelijkertijd wil het bestuur de banden met burgers, vrijwilligers en adviesraden versterken door naar nieuwe en moderne participatievormen te zoeken.

Op de gemeenteraad van 22 september - waar deze princiepsbeslissing ter bevestiging werd voorgelegd - werd door burgers gevraagd om eerst met de adviesraden in gesprek te gaan en de start van een nieuw traject uit te stellen. Uiteraard zal er met de adviesraden in gesprek gegaan worden maar het opstarten van een denkoefening om inspraak op een hedendaagse manier in te vullen, zullen we niet uitstellen. Integendeel. Het is broodnodig. Al jaren worstelen veel gemeenten over hoe burgers bij het beleid te betrekken en stoten we op de beperkingen van de oude manier van inspraak via adviesraden.

Dankbaar voor alle inzet van de betrokkenen gelooft het bestuur dat vrijwilligerswerk en burgerparticipatie veel meer betekenen dan een afvaardiging in een bestuursorgaan.

Wat wil het gemeentebestuur nu juist doen?

Simpelweg: vereenvoudigen om beter te kunnen werken en dus onze burgers te dienen. Eénduidigheid. Het personeel van Vrije Tijd moet kunnen werken zonder zich af te vragen wie bevoegd is, op welke agenda een beslissing moet geagendeerd worden enz. Minder vorm, meer inhoud en betere dienstverlening!

Wat willen we nog doen?

Burgers meer en beter betrekken bij het beleid. Enerzijds stoelt dit vandaag op traditionele adviesraden, die beperkt blijven tot één doelgroep. Anderzijds participatie van alle burgers over projecten die de gemeente wil realiseren. Soms loopt dit goed, soms ook minder goed.

Mensen willen betrokken worden maar niet meer op de traditionele manier zoals ze vanaf de jaren 70 heeft vorm gekregen. Daarom starten we, in samenwerking met een externe neutrale partner, een gezamenlijk traject voor heel Dilbeek om dit vorm kunnen geven. Wij hopen dat elke adviesraad, burger, vereniging, vrijwilliger hier met een open vizier wil aan meewerken.

Met de waardevolle en deskundige inbreng van de burgers zijn we overtuigd om tot een sterkere samenwerking en inspraak te komen dan dat Dilbeek ooit gekend heeft. Het neemt iedereen mee die zich wil engageren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?