Galmaardse Vlaams Belang-lijst beperkt tot drie kandidaten na bedreigingen

GALMAARDEN – Het Vlaams belang heeft haar lijst en haar programma  voor de gemeenteraadsverkiezingen in Galmaarden bekend gemaakt. Het is meteen de kleinste lijst uit de streek maar dat heeft volgens de partij met intimidatie te maken.

“Onze lijst bestaat uit drie mensen. Heidi, Pierre en ikzelf. De reden waarom er maar drie mensen op mijn lijst staan, is de schrik van represailles. Zes jaar geleden zijn heel wat mensen die op Vlaams Belang lijsten stonden ontslagen uit hun syndicaat, sommigen zijn zelfs hun job kwijtgeraakt. Ik ben trots dat deze mensen wel de moed hebben gehad om hun nek uit te steken, om op te komen voor hun mening”, zegt lijsttrekker Daniël Fonteyne.

De lijst bestaat uit:

Daniël Fonteyne 47 jaar, leerkracht, Lijsttrekker

“Ik ga in naam van het Vlaams Belang ijveren voor een Veilig en Vlaams Galmaarden. Een Galmaarden waar het nog betaalbaar wonen zal zijn voor de komende generaties”.

Heidi Van Ingelgem 55 jaar, bediende, 2de kandidaat

“Het Vlaams karakter van de streek ligt mij nauw aan het hart en ik vind het dan ook verontrustend te moeten vaststellen dat de verfransing zelfs tot hier doordringt. Anderstaligen die zich in onze streek komen vestigen dienen in eerste instantie onze taal te leren, niet omgekeerd!”

 

 

Pierre Adriaenssens 59 jaar, ambtenaar bij FOD financiën, Lijstduwer

“Ik heb besloten om mij kandidaat te stellen voor het Vlaams Belang, omdat dit de enige partij is die opkomt voor het “eigen volk eerst” principe”.

 

 

 

Programma Gemeenteraadsverkiezingen

1. Thuis zijn in Galmaarden

Vlaamse identiteit

Het behoud en het versterken van het Vlaamse karakter van Galmaarden is ons voornaamste programmapunt. De inwoners van Galmaarden moeten zich thuis kunnen blijven voelen in hun gemeente.

Een Vlaams beleid is meer dan de Vlaamse Leeuw uithangen. Men kan enkel de Vlaamse identiteit blijven bewaren door een correct woonbeleid met voorrang voor de inwoners van onze gemeente. We moeten er alles aan doen om de instroom vanuit Brussel tegen te gaan.

Het Vlaams Belang pleit voor een actieve ondersteuning van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur door de gemeentelijke overheid. Ontmoetingen met andere culturen kunnen verrijkend zijn, maar die andere culturen mogen onze eigen cultuur niet verdringen.

Daarom vraagt het Vlaams Belang om een 11-juliviering te organiseren in samenwerking met de alle cultuurverenigingen uit de gemeente met financiële ondersteuning van het gemeentebestuur.

Immigratie

De immigratiestop is nog steeds zo lek als een zeef, want via het systeem van gezinshereniging, schijnhuwelijken, politiek asiel hebben zich sindsdien honderdduizenden nieuwe vreemdelingen (velen zijn ondertussen ook nieuwe Belgen geworden) gevestigd.

Het standpunt van het Vlaams Belang is steeds duidelijk geweest: immigranten, of ze nu tijdelijk of permanent in Galmaarden komen wonen, hebben de plicht om onze Vlaamse en Westerse openbare waarden en normen aan te nemen. Ze hebben hun thuisland verlaten om diverse redenen, maar vooral omdat het er volgens hen niet goed was. Waarom zouden ze dan hun normen, die ze opgegeven hebben, aan ons willen opdringen? Immigratie naar Vlaanderen is een vrije keuze. Men hoeft niet te komen naar Europa maar, maar indien men komt, trekt men bij voorkeur naar België. Dat Stem toch tot nadenken. Wie vreest voor lijf en leden kan toch volstaan met politiek asiel aan te vragen in een buurland?

Wij vragen respect en aanpassing aan normen en waarden die onze tolerante, onbevangen samenleving gestalte geven. Van de allochtonen die zich in onze mooie contreien komen vestigen, eisen wij dat ze zich aanpassen aan onze cultuur, niet andersom en bovendien respect tonen voor andermans eigendom en integriteit.

Vlaanderen is geen immigratieland. Wij aanvaarden niet dat een gemeente van de hogere overheid kan opgelegd krijgen wie zij moet dulden. Zolang de bevoegde overheid geen adequaat vreemdelingenbeleid voert en haar verantwoordelijkheid afschuift op de lokale besturen, pleiten wij voor een gemeentelijke controle op asielzoekers en het actief opsporen van illegalen.

2. Veiligheid voor alles

Criminaliteit

Het veiligheidsonderwerp is het tweede kernpunt voor de komende campagne. De immer aanwezige gesel van de criminaliteit waaronder onze gemeenten lijden, is veel te lang onderschat en ontkend.

Ook onze gemeente ontsnapt hieraan niet en wordt meer en meer een gewillig slachtoffer.

De laatste zes jaar is er in onze politiezone een stijging van bijna 25 % wat de inbraak en inbraakpoging betreft. Het feit dat 2 belangrijke invalswegen onze gemeente doorkruisen, vergroot aanzienlijk de aantrekkelijkheid van onze straten en huizen voor deze criminelen. Onze gemeente mag geen vrijhaven worden van rondtrekkende dievenbendes. Het Vlaams Belang pleit reeds vele jaren voor een harde aanpak van de criminaliteit met vooral een lik op stuk beleid (straffen moeten effectief toegepast worden).

We preken al jaren voor meer blauw op straat, we hebben een politie nodig die de harde aanpak van de criminaliteit realiseert. Het beschikbaar personeel moet efficiënt worden ingezet. Politieagenten moeten zich kunnen richten op hun kerntaken, namelijk: daadwerkelijke handhaving van de openbare orde, opsporen van strafbare feiten, verlenen van noodhulp en wijkwerking.

Onze partij is ook voorstander voor het plaatsen van camera’s met nummerplaatherkenning aan de grote invalswegen van de gemeente/provincie, dit om geseinde wagens onmiddellijk op te sporen.

Verkeersbeleid

Een veilige gemeente is ook een gemeente waarin mobiliteit een belangrijke rol speelt. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat men zich veilig moet kunnen verplaatsen, zowel te voet, met de fiets als met een gemotoriseerd voertuig. Optimaal gebruikmaken van trage wegen is hier ook en oplossing.

Sluipverkeer en zwaar vervoer is in Galmaarden een niet onbelangrijk probleem. Er dient daarom een tonnagebeperking te komen in de zijstraten van de steenwegen door middel van een verkeersbord C 3 met “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

Aan de zwakke weggebruikers dienen we ook veel meer aandacht te besteden. Er moet een duidelijk mobiliteitsplan opgesteld worden, waarin moet bekeken worden hoe men voet- en fietspaden veilig kan integreren in de straat. Natuurlijk mag men bij deze denkoefening niet vergeten rekening te houden met de mindervaliden.

3. Werken en ondernemen in Galmaarden

Middenstand en ondernemen zijn niet enkel de motor van onze Vlaamse economie, maar vele sociale contacten lopen via deze ondernemingen. De lokale economie is het bindweefsel van de samenleving. Het Vlaams Belang wil de kleine lokale handelaars zoveel mogelijk ondersteunen. Deze kleine lokale handelaars zorgen voor een goede interactie met de omgeving en zijn een aanknooppunt waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het Vlaams Belang pleit voor het behoud van een gediversifieerde en sterke detailhandel, die het hart van een bereikbare gemeentekern vormt en dan ook maximaal gepromoot en gestimuleerd moet worden.

4. Welzijn en sociale voorzieningen

Meer en meer gezinnen en alleenstaanden moeten het stellen met het bestaansminimum en tuimelen bij de geringste tegenslag in een harde armoede. Vergeten we niet dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren. Wie was en is hiervoor verantwoordelijk? De vraag stellen is ze beantwoorden.

De gezinnen uit onze gemeente die onder of op de armoedegrens leven, moeten zeker kunnen genieten van een voorrangsbeleid voor het verkrijgen van een sociale woning. Het is ook de taak van de gemeentelijke overheid (OCMW) om het sociaal aanbod van de gemeente via meerdere kanalen zoals folders en affiches bekend te maken. Het gemeentelijk informatieblad kan hier ook een belangrijke rol spelen.

5. Bestuurskracht in Galmaarden

Financiën: begroting & belastingen

Het is de plicht van elk bestuur om op een verantwoorde wijze aan beleid te doen. Dit houdt in zoveel mogelijk bereiken met zo weinig mogelijk middelen. Het Vlaams Belang pleit voor de komende legislatuur om soberheid aan de dag te leggen en verspillende megaprojecten – die grote uitgaven met zich mee brengen – achterwege te laten. Het Vlaams Belang zal geen verspilling en verwaarlozing meer dulden. Het Vlaams Belang gaat resoluut voor een begroting in evenwicht zodat de toekomstige generaties niet opgezadeld worden met onze lasten. Naast een sobere houding en geen tekorten, vindt het Vlaams Belang dat de hardwerkende Vlaming al meer belastingen betaald dat hem lief is, en hij krijgt hiervoor maar zeer weinig voor terug. Het Vlaams Belang staat ervoor garant dat de gemeentelijke belastingdruk zeker niet zal toenemen

Directe democratie

Voor het Vlaams Belang is de geloofwaardigheid van het politieke bestel onlosmakelijk verbonden met het principe van maximale directe democratie. Directe democratie versterkt immers het democratisch gehalte van onze instellingen. Daarom moeten rechtstreekse verkiezingen en andere vormen zoals referenda en burgerinitiatieven sterker worden ingebouwd in de bestaande vertegenwoordigende democratie.

Het Vlaams Belang pleit voor een maximale openbaarheid van bestuur en betrokkenheid van de bevolking bij het beleid. De rechtstreekse communicatie met de burger zou meer moeten zijn dan een paar lijntjes elke maand in het informatieblad. Dit gemeentelijk informatieblad mag tevens niet langer een oppervlakkig propaganda blad zijn van de meerderheid maar moet een wegwijzer van informatie zijn en een middel om met de bevolking optimaal te kunnen communiceren. Bijkomend is een strakke en gebruiksvriendelijke webstek waar iedereen zich snel en vlot wegwijs kan vinden is een absolute must.

Om de burger een zo gedienstig en aangenaam mogelijke dienstverlening aan te bieden, vraagt het Vlaams Belang om de oprichting van een centraal klachtenpunt. Dit punt moet dienen als aanknooppunt van alle mogelijke klachten en bemerkingen die burgers te formuleren hebben in het contact met de gemeentelijke administratie.

Om ervoor te zorgen dat het gemeentebestuur geen invloed op de ambtenaar van dit klachtencentrum kan uitoefenen, vragen we dat deze persoon van een andere gemeente afkomstig moet zijn. Op regelmatige tijdstippen brengt deze persoon verslag uit voor de gemeenteraad.

6. Jeugd

De jeugd, onze kinderen, tieners en twintigers zijn onze toekomst. Zij moeten daarom alle kansen krijgen om die basis te kunnen leggen. Dit kan onder andere door: Tijdens de vakantie een veilige speelpleinwerking met zowel educatieve als recreatieve momenten onder leiding van begeleiders die een minimum opleiding genoten hebben. Veilige fuiven in samenwerking met een opgeleide fuifcoach.

7. Harmonie mens en milieu

Een verantwoordelijke gemeente zorgt niet alleen voor verfraaiing maar moet er ook voor zorgen dat het hele grondgebied er proper en opgeruimd bijligt. Het sluikstorten neemt de laatste tijd toe, is dit normvervaging of schort er iets met het afvalbeleid? Voor onze partij kan sluikstorten niet en dit zal dan ook zwaarder beboet worden. Tijdens de volgende legislatuur zal het Vlaams Belang erop toe dat het afvalbeleid herbekeken zal worden; zoals gratis deponeren van oude kledij, en oude elektrische apparaten...

Het verbinden én opwaarderen van onze open groene ruimtes is voor het Vlaams Belang een absolute prioriteit. Hiertoe dient er een actief plattelandsbeleid gevoerd te worden dat een verbinding maakt van de open en groene ruimtes. Pendelaars die dagelijks van Brussel terugkeren slaken een zucht van opluchting als ze Galmaarden s’ avonds binnenrijden; dit moet echter zo blijven. Onze reputatie van groene randgemeente dient behouden én opgewaardeerd te worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?