Fietspadendossier Pepingen tweede keer terug naar af?

 De oppositie CD&V en DVP hebben ernstige vragen bij de aanpak van het fietspadendossier door de Pepingse meerderheid.

Verbrekingsvergoeding

CD&V: "Het bestuur komt nu tot de vaststelling dat de kostprijs 4 maal hoger ligt dan de kostprijs die zij hanteerden bij de aanvang van het ontwerp in 2020. Het gevolg is dat, door de wet inzake overheidsopdrachten en na raadpleging van een advocatenbureau, er niets anders op zit dan de opdracht te stoppen en aan het studiebureau een verbrekingsvergoeding van 114.000 euro te betalen."

"De misgelopen opbouw van het dossier fietspaden had vermeden kunnen worden indien het vrij recent dossier van het fietspad Pepingen – Bogaarden er even als basis bijgenomen werd. Daarin stond namelijk de kostprijs van een fietspad en de voorwaarden van de provincie die recht geven op subsidies. De kostprijs per lopende meter van toen komt perfect overeen met de kostprijs waar het studiebureau nu op uitkomt bij hun berekening."

"Er werd nu een afgeslankt fietspadenproject voorgelegd aan de gemeenteraad om uit te besteden."

Fietspaden geschrapt

"Uit het totaalplan worden nu fietspaden langs de Molenstraat in Bogaarden en de Hondzochtstraat in Bellingen geschrapt. Blijkbaar zijn bij het huidig bestuur de prioriteiten van fietspaden niet hoog genoeg ten opzichte van andere investeringen zoals de aankoop van machines die meer ongebruikt blijven dan gebruikt worden of de dure verbouwingen aan bib en gemeentehuis."

"Waarom wordt nu juist de Heikruisesteenweg waar er momenteel al fietspaden liggen, aangepakt?  Het bestuur gaat die fietspaden uitbreken terwijl ze ze in het recent verleden nog overlaagden met asfalt. Verloren kosten dus.Planmatig werken is/was hier duidelijk niet aan de orde."

"Langs de Molenstraat en centrum Bogaarden zijn er geen fietspaden. En toch wordt dit project door het bestuur opzij geschoven. Moeilijk te begrijpen."

"Meer dan 3 jaar is het huidig bestuur bezig met het dossier fietspaden in Pepingen en we staan nog nergens. Gelet op de signalen uit de Provincie is bovendien de vraag of de 90% subsidiëring van Vlaanderen en de Provincie ook in de toekomst zal blijven gelden", aldus de CD&V.

DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper: "Alle politieke partijen actief binnen de  gemeente zijn het eens over de noodzaak van een fietspadenplan. De hogere overheden vragen de lokale besturen ook investeringen te doen en voorzien hoge subsidies hiervoor. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing deed elke deelnemende politieke partij een belofte naar de kiezers namelijk het realiseren van fietspaden op het grondgebied van Groot-Pepingen. Op 7 november 2016 besliste het toenmalige college van burgemeester en schepenen om krediet te voorzien voor het doortrekken van een fietspad naar Heikruis en de behandeling van de kostenprijsraming om een fietspad aan te leggen vanaf de Huttestraat langs de Molenstraat tot een de Heikruisesteenweg."

" Op 26 september 2017 besliste de toenmalige gemeenteraad unaniem om vier nieuwe deeltrajecten te voorzien: Molenstraat in Bogaarden, Eikstraat in Beert, Molenhofstraat in Heikruis en Hondzochtstraat in Bellingen. Uit het gemeenteraadsdossier dat in zitting van 22 maart 2022 ter tafel lag, blijken de stappen die werden ondernomen door LVB en waarover nooit tot in detail werd gecommuniceerd naar de gemeenteraad, desondanks de vele vragen van verschillende oppositieleden tijdens de vragenmomenten op het einde van de gemeenteraadszittingen."

 "In zitting van 26 november 2019 werd door de huidige gemeenteraad beslist om de aanleg van de fietspaden in Bogaarden, Heikruis en Bellingen te laten uitvoeren door Haviland. Er werd contractueel vastgelegd dat Haviland half februari 2020 het voorontwerp zou indienen bij de gemeente. DVP vroeg in zitting van 12 mei 2020 naar de stand van zaken en herhaalde dit in de zitting van 4 juni 2020."

 "Haviland maakte op 12 november 2019 een kostprijsraming op. De kostprijs blijkt nu meer dan 4 keer hoger te liggen dan geraamd. DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper maakte de bedenking: "Maakte Haviland dan een redeneringsfout? Kon deze hogere raming al niet in het 2-jarig verloop van het project opgemerkt worden? Pas op de gemeenteraadszitting van 23 juni 2020 werd uiteindelijk de samenwerking voor dit dossier met Haviland éénzijdig voor de LVB-meerderheid  stopgezet. Niet bepaald een voorbeeld van goed bestuur".

 "Uit het dossier dat op de agenda stond van de gemeenteraadszitting van 22 maart 2022 blijkt dat na het besluit van de gemeenteraad dd. 23 juni 2020 (goedkeuring lastvoorwaarden, raming en plaatsingsprocedure) en collegezitting 29 juni 2020 (plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een ontwerper) het studiebureau Sweco in collegezitting van 7 september 2020 werd aangesteld."

 "De gekozen gunningswijze blijkt nu, gezien de veel hogere kostprijs, niet toegepast te hebben mogen worden. Tijdens  de gemeenteraadszitting van 22 maart 2022 lag zowel de goedkeuring van Sweco’s verantwoordingsnota en voorontwerpen op de tafel als het akkoord om de overeenkomst met Sweco te verbreken. De geleverde prestaties en een verbrekingsvergoeding (aanzienlijk bedrag belastingsgeld) zouden moeten betaald worden."

DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper stelde de vraag: "DVP vroeg in zitting van september 2021 en oktober 2021 naar de stand van zaken van het fietsdossier.  Op 6 januari 2022 vergaderde de projectstuurgroep. De plannen werden aangepast aan de geformuleerde opmerkingen. DVP vroeg in zitting januari 2022 en februari 2022 naar de stand van zaken van het fietsdossier. DVP stelt vast dat er tot op heden er nog geen enkel bijkomend fietspad is gerealiseerd op het grondgebied van Groot-Pepingen. Zijn de door Sweco geleverde documenten juridisch gezien nog bruikbaar of moet alles opnieuw begonnen worden en dus dubbel betaald worden?"

" Op 21 januari 2022 had studiebureau Sweco de aangepaste plannen en de voorontwerpraming klaar. Het college van burgemeester en schepenen besliste hierover op 28 februari 2022. DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper had hierbij volgende bedenkingen: "Werden de subsidiecriteria van de provincie die nu aangehaald worden als reden van de hogere kostprijs (verhoogde fietspaden van minimum 1m75 in asfalt en een schuwstrook van 75 cm naast het fietspad. Niet-conforme fietspaden in de gehele zone moeten ook aangepakt worden) dan nooit vooraf gecommuniceerd geweest? Was er geen tussentijdse begeleiding van en bespreking met de provincie en is dit dan nooit ter sprake gekomen of zijn de criteria in de loop van de voorbereidingen gewijzigd? De pas in 2019 geasfalteerde fietspaden langsheen de Heikruisesteenweg zouden opnieuw opgebroken moeten worden. Kon dit niet voorzien worden?"

 "De opdracht bevindt zich eigenlijk in uitvoeringsfase maar er werd blijkbaar ruimschoots onvoldoende budget voorzien voor het hele project. Een verschuiving van budget is daarom blijkbaar noodzakelijk. "Ten koste van wat gaat dit dan?", vroeg  DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper zich af.

 "Het voorliggend voorstel deelt het project in 3 fases met een grote spreiding in tijd. Er zal een keuze gemaakt worden tussen Heikruisesteenweg/Molenhofstraat ofwel Molenstraat ofwel Hondzochtstraat. "Op basis waarvan moet volgorde van de fases dan bepaald worden?",   vroeg  DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper zich af.

"Behelst het voorliggend voorstel wel alles? Het voorstel vanwege de gemeenteraad om de "missing link" tussen Trop en Hondzochtstraat te bespreken met Saintes/Tubeke werd nooit opgevolgd. De mogelijkheid om de lopende meters richting Herfelingen via de Molenhofstraat mee te nemen werd door de LVB-meerderheid zonder enige argumentatie genegeerd. "Nu nog de indruk geven alsof dit een participatietraject zal doorlopen, is dus totaal ongeloofwaardig. Daarnaast heeft dit dossier ook nog eens een duidelijk invloed op de lopende actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan", merkte  DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper op.

"De werken moeten binnen de 5 jaar na de subsidieaanvraag uitgevoerd zijn opdat de 2e schijf nog uitbetaald zou worden door de provincie. "Is er een garantie dat de 2 andere fases effectief realisatie zullen kennen binnen deze periode? Anders is er een actualisatie van het ontwerp wellicht nodig en dit zal opnieuw een meerkost betekenen", merkte  DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper op.

DVP betreurde sterk deze werkwijze en vindt de verkwisting van tijd en energie beschamend. Worden de gemeenschapsgelden beheerd als een goede huisvader? DVP zag zich om al deze redenen genoodzaakt zich te onthouden bij de stemming van dit agendapunt.

Schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans repliceert: "

"Er is samen met het studiebureau aan een geheelconcept gewerkt, aangepast aan de nieuwste normen van fiets- en verkeersveiligheid. Bovendien is er ook met de overheden die subsidies verlenen, met De Lijn en met het Departement Land overlegd of het project voor hen aan alle technische en praktische eisen voldoet. We hebben dat uiteraard niet ‘vlug-vlug’ gedaan maar grondig.

Het project is vandaag dan ook niet meer wat het was in 2017 omdat de normen en eisen van verkeersveiligheid ook verstrengd zijn. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen voor de kostprijs maar is wel in het belang van de verkeersveiligheid. Dat dit blijkbaar een doorn in het oog is van de oppositie betreuren we, want zijn we niet allemaal pleitbezorgers voor verkeersveiligheid?"

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?