Fietsersbond maakt dringende oproep over aan beleidsmakers

In het kader van de besprekingen binnen het bestuurscollege en gemeenteraad over het meerjarenbeleid en meerjarenbegroting heeft de Fietsersbond van Affligem een dringende oproep overgemaakt aan de beleidsmakers.

De Fietsersbond greep de gelegenheid bovendien aan om een 20 tal suggesties te doen om de infrastructuur voor fietsers in Affligem te verbeteren.

Hieronder de integrale oproep van Fietsersbond Affligem :

Datum:  15 november 2019
Van:   Fietsersbond Affligem
Aan:   College van burgemeester en schepenen van Affligem Ter attentie van de schepen van openbare werken Affligem
 
Tevens verzonden aan:  Gemeenteraadsleden van de gemeente Affligem, Leden van de mobiliteitsraad van Affligem, Leden van de milieuraad van Affligem, Leden van de Fietsersbond Affligem. Tevens geplaatst op webpagina en facebookpagina van Fietsersbond Affligem
 
Geachte schepen van openbare werken, Beste Tim Herzeel;
 
Voor Fietsersbond Affligem is het uitgangspunt dat iedereen vanaf 10 jaar veilig op de fiets naar school, de bushalte, het treinstation,  sportclub of bakker moet kunnen gaan.  Veel mensen vinden fietsen in grote delen van onze gemeente echter onveilig. Zo hebben de 3 deelgemeenten van Affligem veel last van doorgaand (sluik-) verkeer door de dorpskernen.  Boven alle partijen heen is het besef dat op mobiliteitsterrein een aantal belangrijke beslissingen genomen dienen te worden (tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben alle partijen daarover wel beloften gemaakt).  De Fietsersbond is van mening dat dat in onze mooie gemeente met een beetje goede wil van veel mensen en een daadkrachtig gemeentebestuur te realiseren is.
 
Affligem moet daarom dringend werk maken van een veilige verkeerinfrastructuur en drastische maatregelen nemen zodat alle verkeersdeelnemers zich op een veilige en efficiënte manier kunnen verplaatsen.  Daar is politieke moed voor nodig, maar zal lonend zijn op de lange termijn voor alle inwoners.
 
Een gemeente die is ingericht op maat van fietsers en voetgangers heeft alleen maar voordelen: efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer sociale controle, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid ook voor de middenstand, properder lucht en een gevoelige verbetering van de algemene levenskwaliteit.  Kortom, een fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.
 
Wij vragen daarom aan de gemeente:  Het uitvoeren van een structureel actief mobiliteitsbeleid volgens het STOP principe. Denk eerst aan de ‘Stappers’, dan aan de ‘Trappers’, dan ‘Openbaar Vervoer’ en vervolgens het Privé vervoer.  Inrichten van veilige fietsroutes. Laat  in kaart brengen waar de meeste fietsverplaatsingen te verwachten (en wenselijk) zijn.  Duid deze aan als (boven-) lokale functionele fietsroutes (BFF).  Nodig hiervoor: het aanleggen van  fietspaden en/of  veilige fietssuggestiestroken of herinrichten van straten. Zorg ervoor dat deze hoofdfietsroutes, lokaal en interlokaal eerst aangepakt worden.  Hiermee kan er snel veel winst worden geboekt omdat hier
het grootste aandeel fietsers van zullen kunnen profiteren.  De ‘zwakke’ schakels in deze routes dienen prioritair aangepakt te worden. Er kan dan een “veilige fietsroutekaart” gemaakt worden, die de Affligemnaren aanzet om meer te fietsen.  Het maken van een veilige schoolomgeving is belangrijk. Maar om kinderen te stimuleren (en de ouders) met de fiets naar school te komen zijn veilige functionele schoolfietsroutes nodig.  Een fietsroute naar school is zo veilig als de zwakste schakel in die route.   Het 30/50/70-principe als leidraad gebruiken.  - 30 km/uur waar geen fietspad is. - 50 km/uur waar een fietspad aanwezig niet afgescheiden van de rijweg. - 70 km/uur waar een vrijliggend fietspad aanwezig is.  Daarom: richt een uitgebreide zone 30 in alle woonkernen en direct aansluitende dichtbebouwde wegen en lintbebouwingen. De invoering van zone 30 is een belangrijk hulpmiddel om meer veiligheid te creëren. Een duidelijk aangegeven zone 30 dient zodanig ingericht te worden dat hogere snelheden fysiek onmogelijk worden. Enkel een bord ‘zone 30’ plaatsen zal de snelheid niet afdwingen. Bijvoorbeeld meer éénrichtingsverkeer inrichten en/of straten inrichten voor veiliger fietsen.  Doorgaand  verkeer verhinderen in de woonwijken met uitzondering van de routes die aangewezen worden als (efficiënte)  doorstroomroutes. Volgens het principe van het “Fix the mix” https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veiligfietsen-in-gezonde-buurten/  Belangrijk hierbij is om  ook een betere doorstroming van al het verkeer te bewerkstelligen. Als Fietsersbond vinden we de veiligheid van fietsers en stappers belangrijker dan een snelle doorstroming van het autoverkeer. Maar bij een goed doordacht en structureel aangepakt mobiliteitsbeleid hoeft dit elkaar zeker niet te bijten.
 
U zult begrijpen dat wij voorstander zijn van fundamentele aanpak van de mobiliteit in onze gemeente. Met wat ‘cosmetische’ ingrepen worden de huidige mobiliteitsproblemen niet aangepakt. Dat zal echter niet van de ene op de andere dag kunnen gebeuren.  Daarom vragen wij aan college en gemeenteraad jaarlijks een voldoende en ruim budget op de gemeentebegroting om hier echt serieus werk van te maken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?