Een tolmuur rond Brussel

BRUSSEL - In de krant La Libre Belgique verscheen vandaag een de studie naar de stadstol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een studiebureau heeft onderzoek gedaan naar de invoering van de stadstol in Brussel. Het bureau komt tot de conclusie dat een stadstol van 12 euro per dag de meest optimale mobiliteitsoplossing zou zijn.

Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels heeft zo haar bedenkingen. "Ik blijf pleiten voor een slimme kilometerheffing in de GEN-zone en ben geen voorstander van een stadstol in Brussel. Een dergelijke stadstol heeft tot gevolg dat bedrijven en administraties zich buiten Brussel zullen vestigen. Bovendien dreigt een dure stadstol van 12 euro per dag van de auto een luxegoed te maken, terwijl het bezit van een wagen voor veel Brusselaars vandaag pure noodzaak is. Het instellen van een stadstol  komt neer op het bouwen van een muur, zowel in als rond Brussel."

Minister Grouwels zal de studie over de stadstol grondig bestuderen maar formuleert al enkele bedenkingen. “ Een stadstol dreigt voor een massale delokalisatie van bedrijven en administraties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zorgen.   Een tarief van 12 euro per dag is bijzonder veel in een stadsgewest met een werkloosheidsgraad van 20 procent en een armoedegraad van meer dan 25 procent. Ik vrees dan ook dat de zogezegde remedie van de stadstol nog erger is dan de kwaal van de verkeerscongestie”, zegt  Grouwels.

Kilometerheffing

De minister blijft daarom gewonnen voor een systeem van slimme kilometerheffing in de GEN-zone in samenwerking met de andere gewesten. In tegenstelling tot de stadstol houdt een slimme kilometerheffing wel rekening met de gereden afstand, het tijdstip van de rit en het type vervoersmiddel. Rond deze periode start trouwens - in samenwerking met de 3 gewesten - een grootschalig wetenschappelijk proefproject in de GEN-zone om de effecten van de slimme kilometerheffing na te gaan.

Verkeersfiscaliteit

De invoering van een slimme kilometerheffing mag trouwens geenszins een verdoken belastingsmaatregel zijn, dan wel een mobiliteitsmaatregel. Het moet integraal deel uitmaken van een toekomstige verkeersfiscaliteit. Een automobilist moet niet zozeer belastingen betalen voor het bezit van zijn wagen, dan wel voor het gebruik ervan. Voor de gemiddelde automobilist moet de invoering van de kilometerheffing dan ook een fiscale nuloperatie worden.

Stadstol Brussel is mobiliteitsprobleem verplaatsen

Het voorstel van een stadstol voor Brussel is het mobiliteitsprobleem verplaatsen naar de metropolitane zone errond. Immers, het mobiliteitsprobleem in Brussel is breder dan het vastrijden van het verkeer in de binnenstad, op de kleine ring en in het Leopoldkwartier. Bovendien is een  stadstol invoeren zonder dat deze kadert in een intelligenter gebruik van de weginfrastructuur of  te zorgen voor voldoende alternatieven, een loutere belastingverhoging. Beter is het te opteren voor een intelligente kilometerheffing, prioritair en op zijn minst in de GEN-zone. In elk geval dient het systeem gedragsverandering te stimuleren bij alle gebruikers en dienen de geïnde middelen terug in mobiliteit en bereikbaarheid geïnvesteerd te worden.

Paul Hegge, algemeen directeur Voka Halle-Vilvoorde : “Liever een fundamentele oplossing op lange termijn dan deze korte termijn taks die behoorlijk wat economische en  mobiliteitsdistorties met zich mee zal brengen”

Slim belasten betekent dus niet een algemeen en eenvoudig systeem toepassen zoals voorgesteld door Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille en studiebureau Stratec en ook niet het opleggen van een centrumtaks, die enkel het verkeer naar het centrum moet ontmoedigen. De impact van het congestieprobleem in Brussel is veel breder en beslaat de brede zone rond onze hoofdstad.

Het uitgangspunt om de mobiliteitsknoop te ontwarren moet dus de metropolitane zone zijn en dit vraagt om een interregionale aanpak. Voka Halle-Vilvoorde ziet in een systeem van slim rekening rijden – voor personen zowel als vrachtvervoer –  de beste oplossing. De opbrengst van de heffing moet volledig naar het aanleggen en verbeteren van de noodzakelijke verkeersinfrastructuren en van het aanbod voor alternatieven gaan, anders schiet de belasting haar doel voorbij. Ook dient vermeden te worden dat de prijs van het rekeningrijden voor personen afgewenteld wordt op de bedrijven.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?