Een duurzaam wijkcontract voor de Scheutwijk

ANDERLECHT - Afgelopen donderdag heeft de Gemeenteraad van Anderlecht het programma voor het duurzame wijkcontract Scheut goedgekeurd. Enkele nieuwigheden: twee nieuwe kinderdagverblijven, een pilootproject rond permacultuur, de renovatie van 48 gemeentelijke woongelegenheden, voorrang aan zachte mobiliteit en het openstellen van het Scheutpark.

 

Dit project is van groot belang voor de gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat dan ook over de grootste wijk in de gemeente. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een goed programma van stadsherwaardering doorvoeren, wat perspectieven opent voor de inwoners. Dit wijkcontract zal tussen 2012 en 2015 worden uitgevoerd en kwam er op initiatief van Anne-Marie Vanpévenage, schepen van Stadsrenovatie en coördinatrice-voorzitter van de wijkcontracten en Mustapha Akouz, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, en verantwoordelijk voor het Socio-economische luik en het luik Openbare Ruimten van de wijkcontracten.

 Enkele van de voornaamste projecten binnen het duurzame wijkcontract zijn: de bouw van twee kinderdagverblijven (een Franstalig en een Nederlandstalig kinderdagverblijf), het pilootproject rond permacultuur, de renovatie van 48 gemeentelijke woongelegenheden, voorrang geven aan zachte mobiliteit en vooral, het openstellen van het Scheutpark voor het grote publiek door er een speelplein aan te leggen. 

Een duurzaam wijkcontract

In december 2010 werd de Scheutwijk, samen met drie andere Brusselse wijken, uitgekozen voor een duurzaam wijkcontract. Zoals bij elke wijkcontract, is het de bedoeling om opnieuw structuur te brengen in een kwetsbare wijk, om zowel de stedelijke , economische en sociale actoren nieuw leven in te blazen, maar hierbij ook rekening te houden met het milieu. Sinds kort is dit milieubeleid uitgegroeid tot de rode draad van deze wijkcontracten. Tijdens werkzaamheden aan de gebouwen en het omvormen van openbare ruimte, moet er rekening worden gehouden met milieuproblemen zoals waterbeheer, afvalbeheer, ontwikkeling van groene ruimten, maar vooral het energieverbruik van gebouwen verminderen. Zo moet er bij renovatiewerken rekening worden gehouden met criteria voor een "zeer zuinig energieverbruik".

Wat deze duurzame wijkcontracten ook zo bijzonder maakt, is het feit dat er wordt gezocht naar burgers die willen deelnemen aan dit project. Bij het wijkcontract zijn overigens niet minder dan vijf wijkcomités betrokken! Verder wordt er twee maal per jaar een algemene vergadering gehouden, om de buurtbewoners te informeren over de vooruitgang van de verschillende operaties. De buurtbewoners worden echter ook geraadpleegd via de wijkcommissies. Deze commissies zijn samengesteld uit burgers, verenigingen, verkozenen in de gemeente, gemeentelijke en gewestelijke diensten, en vormen een verbinding tussen de overheden en de buurtbewoners.

De vier actiepunten van het duurzame wijkcontract Scheut

1) De pijler Klein-Scheut

Het kleine Scheutpark staat centraal in het wijkcontract. Eerst moet de veiligheid op deze plaats gegarandeerd worden, door de openingsuren van deze groene ruimten terug te brengen van maandag tot vrijdag, van 8u tot 20u. Het doel is echter om er op termijn, voor alle generaties, een aantrekkelijke plaats van te maken en de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen te bevorderen. Dankzij dit standpunt komt er binnenkort een buurthuis en een cultureel trefpunt. Het Franstalige cultureel centrum "Escale du Nord" zou snel kunnen investeren in het oude cultureel centrum om al enkele projecten te kunnen uitvoeren, in afwachting van de volledige renovatie in het kader van het wijkcontract. Verder wil het studiebureau het park verbeteren door het aanbrengen van nieuwe planten, stevig straatmeubilair, aangepaste verlichting en vuilnisbakken om afval te sorteren.

 Gerenoveerde woningen

Hoewel er vandaag de dag op tien plaatsen in de "de Swaefstraat" en de Debattystraat gemeentelijke woningen zijn, staat 40% van deze gebouwen leeg. Het is dan ook de bedoeling om de verloederde woningen te renoveren en dankzij "schuifacties" opnieuw huurders hun intrek te laten nemen in deze gebouwen. De woningen die gefinancierd worden door het wijkcontract moeten voldoen aan de normen voor energiezuinige gebouwen.

 Kinderdagverblijf en huiswerkklas

Omdat er in de wijk veel Nederlandstaligen komen, kan een deel van de gemeentelijke woningen gebruikt worden voor een Nederlandstalig kinderdagverblijf met 23 plaatsen en buitenschoolse opvang «Ket in Scheut».

 2) Het grote Scheutpark

Deze zone wordt volop ontwikkeld, aangezien de Franse Gemeenschap er een basisschool wil installeren, die plaats biedt aan 350 kinderen. Op dit moment staat er een internaat van de Franse Gemeenschap. Deze infrastructuur is niet toegankelijk voor het publiek en er wordt een te klein deel van de capaciteit gebruikt. In het kader van het huisvestingsplan 2012, zouden er op deze plaats 50 nieuwe woningen moeten komen. 

Een sterkere band tussen de verschillende wijken

In het kader van deze projecten voorziet het wijkcontract initiatieven waardoor de band tussen de wijken Deswaef en Bivak zouden kunnen versterkt worden, zoals de verbinding tussen de brug van Kuregem en de Ninoofsesteenweg. Concreet gaat het voornamelijk over de aanleg van een voetpad tussen de Deswaefstraat en de Verdonckstraat en een speelplein voor kinderen, de heraanleg van het voetbalterrein (toegang voor bewoners van de wijk), de herstellingswerken aan de atletiekpiste om een wandelweg rond het voetbalterrein te maken, het plaatsen van bankjes, zorgen voor verlichting op de paden en het plaatsen van hekken en poorten als beveiliging. Het is namelijk de bedoeling om hier een gemoedelijke ruimte te creëren voor elke generatie. Verder voorziet het project ook een Franstalig kinderdagverblijf met 36 plaatsen, in het huidige conciërgegebouw.

 3) Pilootproject voor groene ruimten

Bij elk nieuw duurzaam wijkcontract zou er een pilootproject rond een specifiek thema gekozen moeten worden. In Scheut zal de permacultuur centraal staan. Het gaat om een nieuwe en zeer energiezuinige methode om aan landbouw te doen. Bij permacultuur is het verboden om pesticiden of andere chemische producten te gebruiken en mag er geen onkruid worden verwijderd. Hierdoor worden de planten die teveel zijn vanzelf weggewerkt en ontstaat er een evenwicht. Verder dient er ook pedagogische steun te worden voorzien tijdens activiteiten met doelgroepen uit de wijk zoals jongeren, kinderen, senioren, personen met een handicap, wijkcomités, scholen,... Op de vrijgekomen ruimte kunnen er overigens groenten en kruiden worden geplant. Deze ruimten kunnen ook gebruikt worden voor bijenteelt. Er werden al enkele plaatsen gevonden, die uitermate geschikt zijn voor dit project. Het gaat om ruimtes in de Glasgowstraat en de Ensorstraat, op het terrein bij de kruising tussen de NMBS/Jacques Brel of de tuinen in de Debattystraat en de Bivakstraat.

De wijktuinier

Voor zo'n project moet er echter een contactpersoon worden aangeworven, die pedagogisch werk levert met de bevolking, maar die ook de technische capaciteiten heeft om de doelstellingen in verband met het milieu te halen. Dit project spreekt mensen aan die geen tuin hebben en zich willen toeleggen op permacultuur, maar ook buurtbewoners met een tuin kunnen deelnemen, door goede raad te geven. 

4) Betere mobiliteit in de wijk

Als de buurtbewoners de verbinding tussen de Ninoofsesteenweg en de brug van Kuregem nog niet als een as beschouwen die structuur brengt in hun wijk, dan is dit te wijten aan het feit dat de huidige mobiliteitssituatie niet ideaal is. Daarom stelt het wijkcontract enkele initiatieven voor, zoals de aanleg van een doorlopend en beveiligd fietspad door de wijk.

De verbetering van de mobiliteit houdt ook de renovatie in van de gevels op het Desmetplein, de Gespstraat en de Naaldstraat. Ook de Verdonckstraat en de Ruqouystraat worden heraangelegd, met klinkers. Door de aanleg van grote tuinen in de Debattystraat en de Bivakstraat, samen met gepaste straatverlichting, zou deze as als veel gemoedelijker worden ervaren. De kruispunten Scheut/Birmingham en Scheut/Rostand zullen uitgerust worden met bescherming (Berlijnse kussens) om de auto's te doen vertragen, zonder dat het busverkeer hier hinder van ondervindt. Het doel is het gebruik van zachte vervoersmiddelen aan te moedigen en een deel van de wijk aan de voetgangers te geven!

5) Project Buurthuis

Het idee om een buurthuis te creëren in de wijk Scheut kwam er doordat een aantal buurtbewoners en verenigingen uit de wijk beseften dat ze ruimte nodig hadden voor hun activiteiten. Dit project, dat deel uitmaakt van het toekomstige wijkcontract, is een project op het lijf geschreven van de burger. Het buurthuis kan gebruikt worden door de actoren uit de wijk (verenigingen, collectieven, groepen inwoners,...) en geeft deze personen de kans om elkaar te ontmoeten. Verder zijn er lokalen beschikbaar en wordt er materiaal gedeeld. De projecten moeten ertoe leiden dat de band tussen de verschillende generaties, culturen en inwoners, wordt versterkt en dat deze personen de belichaming worden van het Buurthuis. Ten slotte wordt er overleg gepleegd tussen de actoren uit de wijk en moeten de beslissingen die worden genomen, aangepast zijn aan de realiteit van de Scheutwijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?