Een beleidsplan voor de Galmaardse trage wegen

Galmaarden gaat een beleidsplan uitwerken voor de trage wegen. Daarvoor werd Haviland aangesteld als externe partner, die naast de opmaak en uitwerking van het proces, het geheel ook kan sturen en kan instaan voor de leiding en uitwerking van de noodzakelijke participatie. De bevolking wordt bij dit plan betrokken.

Sinds 1 september 2019 is het decreet houdende de gemeentewegen van toepassing. Het decreet harmoniseert de regelgeving rond de gemeentewegen. Alle gemeentewegen, inclusief de buurt- en voetwegen opgenomen in de Atlas der Buurtwegen, krijgen hetzelfde statuut, dezelfde procedures voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing en dezelfde mogelijkheden voor handhaving. Gemeenten krijgen volledige beslissingsbevoegdheid over de gemeentewegen.

Dit decreet heeft tot doel de structuur, de samenhang en toegankelijkheid van gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen. Om de bovenvermelde doelstelling te realiseren dienen wij een geïntegreerd beleid te voeren dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau
2° de uitbouw, herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen op wijk-, lokaal en bovenlokaal niveau, zowel op recreatief als op functioneel vlak en waarbij rekening wordt gehouden met multifunctionaliteit

Volgende vijf algemene principes worden hierbij door het decreet opgelegd:
- wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang
- een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende moet gemotiveerd worden
- de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen
- wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeente-overschrijdend perspectief
- bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Eerste schepen Ludo Persoons: “Daarom gaan wij voor onze gemeente een trage wegen beleidsplan uitwerken waarbij we in 2 fasen zouden werken.”

1ste fase:

  • Inventarisatie
  • Strategische visie uitwerken
  • Operationele keuzes maken
  • Afwegingskader opstellen

2de fase:

  • Welke komen in aanmerking voor herwaardering of afschaffing
  • Welke worden behouden voor eventuele alternatieve verbindingen bvb fietswegen, wandelroutes,…

“Belangrijk is hierbij dat wij zowel burgers, vrijwilligers en verenigingen hierin mee kunnen participeren in dit project.”

Om de gemeente te ondersteunen hebben wij in dit project Haviland als externe partner aangesteld, die naast de opmaak en uitwerking van het proces het geheel ook kan sturen en kan instaan voor de leiding en uitwerking van de noodzakelijke participatie.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?