Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ‘wapperen’ in Gooik

Gooik doet, naast 95 andere lokale besturen, actief mee aan de Week van de Duurzame Gemeente. Van 18 tot 25 september 2019 vieren ze ook in Gooik de vierde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De gemeente maakt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) bekend bij de burgers en bij het bestuur en gemeentepersoneel.

Wie Gooit komt ingereden of gefietst ziet aan nieuwe wapperende vlaggen dat de gemeente deel  neemt aan de Week van de Duurzame Gemeente. Naast de algemene vlag met de17  doelstellingen hangt er per locatie ook een vlag rond één van de actiepunten. Ook in het gemeentelijk infoblad wordt er aandacht besteed aan de SDG’s.

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met de steun van de Vlaamse Overheid en van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid. De Vlaamse campagneweek kadert in de globale ACT4SDGS campagne van de Verenigde Naties.

De komende jaren zullen de SDG’s niet weg te denken zijn. Iedereen begint stilaan te beseffen dat we anders zullen moeten omgaan met de wereld en anders zullen moeten gaan leven. De gemeente Gooik is hier ook van overtuigd en besloot daarom deel te nemen aan de Week van de Duurzame Gemeente. De week die het startschot in Gooik zal zijn van verschillende projecten en ideeën die de komende jaren ervoor zullen zorgen dat Gooik een duurzame gemeente wordt.

Door deel te nemen aan de week van de duurzame gemeente wil Gooik de SGD’s meer in de aandacht brengen bij de Gooikenaars. Deze campagne is ideaal om ons engagement om werk te maken van SDG’s om te zetten in daden.

De Gooikse duurzame helden

Baeyens Anita werkt aan 1 SDG

Het melkveebedrijf Goteringenhof is tevens al 15 jaar een zorgboerderij voor “buitengewone” mensen. Zij helpen mee met het verzorgen van de dieren . De boerderij is voor hen een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn zonder vooroordelen.

“Nog meer inzetten op sociale economie, buurten verduurzamen zodat mensen langer en op een aangename en comfortabele manier in onze gemeente kunnen blijven, lokale producten van onze boeren gebruiken op recepties, vergaderingen, in de scholen ,... schoolkinderen 1 of meerdere dagen laten deelnemen aan onze sociale economie en nog zoveel mooie ideeën die misschien ooit hoe klein of eenvoudig ook , gerealiseerd worden.”

BIN netwerk Gooik (De Leener Pascal) werkt aan 1 SDG

Reeds 3 jaar bestaat het Bin netwerk in Gooik. Via dit netwerk probeert men de mensen bewust te maken van hun eigen veiligheid. De mensen geven verdachte zaken door aan de politie waarna de politie de relevatie checken. De politie kan de info dan doorgaven aan de leden van het netwerk zodat de personen op de hoogte zijn en aandacht kunnen hebben. De Bin-leden zijn ook automatisch aangesloten op het B-alert netwerk. De politie probeert ook feedback te geven over meldingen dien gebeurt zijn via het netwerk.

“Wij zouden de beloofde camera's in werking stellen. Deze zullen het sluikstorten tegen gaan wat momenteel een groot probleem is. We zouden ook extra inzetten op trajectcontroles op drukke assen rond en door Gooik i.s.m. ANPR camera’s. ”

 Centrum voor Menswelzijn Halle werkt aan 1 SDG

“Wij proberen minderbedeelden te helpen op volgende basis: Eenmaal per week diepvries producten te geven en één maal per maand een volledig voedselpakket aan basisproducten. De werking die we nu hanteren blijven toepassen en waar mogelijk nog wat versterken.”

Christine Vankersschaever werkt aan 1 SDG

Christine zet zich al jaren als vrijwilligster in voor de oppasdienst van het OCMW. De oppasdienst nemen de taken over van de verzorgers zodat deze er eens van tussenuit kunnen.

“Nieuwe vrijwilligers werven via persoonlijk contact. Een algemene oproep via het gemeentelijke infoblad is onvoldoende.”

Heemkundige kring Gooik werkt aan 1 SDG

De heemkundige kring van Gooik is al jaren aan de slag in Gooik om erfgoed te bewaren. SDG 11 heeft bijzondere aandacht voor het beheer van erfgoed. De Gooikse heemkundige kring is dus een voorbeeldheld als het aankomt op SDG 11.

“Zouden we op zoek gaan naar een permanente tentoonstellingsruimte om allerhande erfgoed (zoals de artefacten die we op en rond de Kesterheide vonden) te kunnen exposeren. Zoeken naar een publiek toegankelijke archiefruimte zodat het archief ontsloten kan worden naar het publiek. Het geld dat mogelijks geïnvesteerd gaat worden in de ruilverkaveling gebruiken om andere noodzaken in de gemeente aan te pakken. De opmerkingen en raadgevingen van de erfgoedcommissie ter harte nemen in het gevoerde beleid.”

Klimaatpunt VZW (nieuwe naam van Pajopower VZW) werkt aan 2 SDG’s

Klimaatpunt vzw wil samen met de gemeentebesturen, haar inwoners en lokale organisaties streven naar een klimaatneutrale regio door te sensibiliseren, te ondersteunen en te ontzorgen.

Klimaatpunt is een lokale en onafhankelijke vzw, actief in het Pajottenland en Zennevallei, met de focus op de domeinen energie en mobiliteit.

Klimaatpunt ondersteunt en ontzorgt particulieren, gemeenten en andere publieke en private instanties in al hun projecten over energiebesparing, hernieuwbare energie en e-mobiliteit. Zo organiseert Klimaatpunt groepsaankopen rond energetische renovatie ism lokale aannemers. Klimaatpunt begeleidt ook particulieren met benovatieplannen.

“Alle woningen in de kernen, openbare gebouwen en scholen energiezuiniger maken (dmv burgerparticipatie). Een fietssnelweg in het Pajottenland! Een mobipunt in elke dorpskern. 10 bomen planten voor elke Pajot (niet de core-business van vzw Klimaatpunt, maar vergroening is wel een belangrijk aandachtspunt in het lopende strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’).”

Lieve Van Rysselberghe werkt aan 1 SDG

Reeds 18 jaar is Lieve Van Rysselberghe voorzitter van de “VZW Martin De Kegel”, een VZW die tot doel heeft de armoede in de Derde Wereld met name in Sri Lanka, te bestrijden. Door het bevorderen van het onderwijs, de hulp aan kansarmen en hulp na natuurrampen probeert de VZW de armoede in Sri Lanka te bestrijden. De armoede en de ongelijkheid in de wereld is steeds een aandachtspunt geweest van onze held, zowel lokaal als op wereldvlak.

“Als burgemeester zou de held er naar streven en er aan werken om de bevolking meer bewust te maken dat een duurzaam gemeentelijk beleid, dat oog heeft voor alle inwoners van de gemeente welke afkomst ze ook hebben, de enige juiste weg is voor een gezonde en stabiele toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Als de bevolking voldoende bewust is, zal een beleid dat aan de mensen moeite kost, toch aanvaard worden.”

Zonnelied vzw – De Pionier werkt aan 1 SDG

Wij (begeleiding en bewoners van De Pionier) willen een positieve bijdrage leveren in de maatschappij. Wij hebben het idee om een woonwagen te plaatsen waar mensen even tot rust kunnen komen. Dit in een mooie landelijke omgeving. Waar wij, mensen van De Pionier, zorgen voor een aangenaam verblijf en voorzien een ontbijt met lokale producten.

“Mensen verenigen van alle categorieën in de maatschappij. De lokale economie in de kijker zetten. Het sociale, economische en ecologische aspect samenbrengen. Dit door de buurt te betrekken in ons project.”

Werkgroep Bijeen werkt aan 1 SDG

Groep van vrijwilligers ontstaan uit de milieuraad. De biodiversiteit te ondersteunen. Hoofdzakelijk ondersteuning van de wilde bijen door praktische maatregelen. Plaatsen van bijensteuntjes, bijenhotels, inzaaien van bloemenmengsels, informeren van burgers, scholen, …

“Extra inzetten op bescherming biodiversiteit.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?