Dilbeek investeert mee in trajectcontrole op Ninoofsesteenweg

DILBEEK - De gemeenteraad heeft vanavond het budget 2016 en de bijhorende aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Dilbeek wil het komende jaar in totaal 16 miljoen euro investeren. Een grote hap uit dat budget gaat naar de vernieuwing van wegen en voet- en fietspaden. In het politiebudget is geld voorzien voor ANPR-camera's en trajectcontrole op de Ninoofsesteenweg.

Dilbeek is van plan het komende jaar 16 miljoen euro te investeren. Voor 2016 wordt een overschot op exploitatie (saldo dagelijkse uitgaven - inkomsten) geraamd van 5,8 miljoen euro. Dit overschot wordt onmiddellijk ingezet om een deel van de investeringsuitgaven te financieren.

In totaal 7 miljoen euro van dat investeringsbudget gaat naar openbare werken. De helft zal wel teruggevorderd kunnen worden via subsidies. Zo zijn de langverwachte en veelbesproken herinrichtingsplannen voor de Dilbeekse dorpskern in volle voorbereiding. Vermoedelijk starten in het najaar van 2016 al enkele voorbereidende werken van nutsmaatschappijen om dan begin 2017 effectief gefaseerd te beginnen.

Ook in het najaar van 2016 zal gestreefd worden naar een aanbesteding voor de aanleg van fietspaden in de Doylijkstraat/Ijsbergstraat/Jan de Trochstraat. "We hopen eveneens van start te kunnen gaan met de Bodegemstraat en Ternatstraat. De goedgekeurde plannen van de Dansaertlaan worden in 2016 verder klaargestoomd voor uitvoering in 2017. Nagenoeg al deze dossiers gaan eveneens gepaard met een volledige vernieuwing van de rijweg", aldus schepen van openbare werken Stijn Quaghebeur.

In de Wolsemwijk zullen aanpassingen worden aangebracht voor een betere toegankelijkheid voor hulpdiensten, voetgangers, fietsers en bewoners. Deze werken gaan in het voorjaar van start. En er zijn ook heel wat rioleringswerken gepland die gepaard gaan met een volledige vernieuwing van het wegdek en de voetpaden (H. Moeremanslaan,  Hongersveldstraat/Ketelheidstraat, Kattebroekstraat (deel), Berghaagstraat, een deel van de Astridlaan, Gysenstraat, Zakstraat, Nieuwenbosstraat + Anemonengaarde, (een deel van de) Zierbeekhofbaan). Via de onderhoudsprogramma’s worden ook heel wat openbare ruimte vernieuwd (Bettendrieswijk, de Vergelslaan (deel), het Stationsplein in Bodegem, de parking aan de Bosstraat, voetpaden in de Akkerstraat,..).

Tot slot zal het vernieuwde mobiliteitsplan zal verder worden afgewerkt om dan stapsgewijs tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen te kunnen overgaan.  Hiervoor is het onder andere uitkijken over het verdere verloop van het dossier afrit Kattebroek. Ook daarover meer in 2016.

ANPR en aanwervingen

In het politiebudget wordt een extra investering voorzien aangezien Dilbeek in het ANPR-cameraproject voor de Ninoofsesteenweg (N8) stapt samen met Agentschap van Wegen & Verkeer en de politiezones Pajottenland en TARL. Het gaat om een cofinanciering met het Vlaams Gewest voor één traject (2 camera’s - trajectcontrole op de N8) en 2 camera’s aan het oprittencomplex van de Ring (geen cofinanciering – geen trajectcontrole).  "Op deze manier kan onze politiezone de meerwaarde en de operationele impact van vaste ANPR-camera’s uittesten en wordt het cameraschild van de Rand rond Brussel verder uitgebreid", aldus burgemeester Willy Segers.

Het politiebudget werd voor 2016 ook bijgestuurd. De bijdrage van de gemeente blijft weliswaar binnen het in het meerjarenplan voorziene budget, maar de aanwervingsstrategie wordt aangepast. "De voorbije jaren was het ingevuld krijgen van een aantal functies problematisch waardoor het korps niet alleen op onvoldoende medewerkers kon rekenen maar ook heel wat voorziene budgetten onaangeroerd bleven", aldus burgemeester Willy Segers. "In 2016 worden bijkomende operationele functies opengesteld op andere niveaus in de hoop een snellere invulling van het personeelskader te realiseren."

De politiezone Dilbeek kampt al jaren met problemen om het personeelsbestand helemaal ingevuld te krijgen. "De ligging van de politiezone Dilbeek, vlak naast de hoofdstad, maakt van onze organisatie een aantrekkelijke stage- en eerste werkplaats voor heel wat (aspirant-)inspecteurs", aldus Sophie Schuddinck van de politiezone Dilbeek. "Er is voldoende ruimte om ‘het vak te leren’ door de verscheidenheid en frequentie van interventies. Doordat we een redelijk kleine organisatie zijn, dienen onze medewerkers polyvalent te zijn. Anders dan in de hoofdstad, komen de interventiemedewerkers met heel wat verschillende taken en opdrachten in aanraking. De keerzijde van de medaille is dat heel wat medewerkers na enkele jaren de keuze maken om een nieuwe functie aan te vragen naar hetzij een Brusselse politiezone (met een hoger nettoloon dankzij de verschillende premies), hetzij naar een politiezone verder van Brussel verwijderd, met een lagere werkdruk. Het interne mobiliteitssysteem van de geïntegreerde politie laat dit toe, mits een gepresteerde aanwezigheidstermijn van 5 jaar. Dit heeft tot gevolg dat wij heel wat investeren in nieuwe medewerkers om ze dan na enkele jaren te zien verdwijnen. Dit zorgt voor een permanente fluctuatie binnen de diensten en een voortdurend verschuiven van de werklast."
Een andere reden waarom niet alle plaatsen volledig ingevuld kunnen worden, is het structurele tekort aan hoofdinspecteurs binnen de geïntegreerde politie. Het aantal geslaagde kandidaten en het aantal georganiseerde opleidingen tot hoofdinspecteur is te laag om aan de vraag te kunnen voldoen.

Nieuwe website en luchtscan

Op communicatiegebied worden er nieuwe stappen gezet. Binnenkort wordt de opdracht toegewezen voor het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke website met e-loket. Ook de nieuwe Dilbeekse huisstijl zal in 2016 onthuld worden en geïmplementeerd.

Op het vlak van jeugdbeleid wordt er extra ingezet op jeugd-cultureel aanbod en ruimte gegeven aan creatieve jongeren via het eigen aanbod (repetitieruimtes Castelhof) en een nieuw regionaal project.  Er wordt ook steeds meer geïnvesteerd in wijkontwikkeling, zowel met behulp van RISO (buurtwerking), via een nieuw subsidiereglement voor wijkinvesteringen en via het organiseren van o.a. Street Action.

In 2016 zal ook extra ingezet worden op taalstimulering en ouderparticipatie binnen het beleidsdomein integratie. De taalbaden worden uitgebreid en extra taalrugzakjes zullen worden ontwikkeld. De week van de anderstalige klant en een tweede café Combinne overdag zullen hier ook toe bijdragen. Het OCMW zal ook extra personeel inzetten op de ondersteuning van de LOI (vluchtelingen) en op huisvesting en er wordt ook blijvend geïnvesteerd in projecten tegen de stijgende kinder- en kansarmoede.

In het kader van het Dilbeeks klimaatplan, zal er in 2016 een thermo-luchtscan worden uitgevoerd boven Dilbeek die als basis zal dienen voor gerichte sensibilisering van de Dilbekenaren om hun woning energiezuiniger te maken. "Het komt er op neer dat er met een helikopter met warmtecamera boven onze gemeente gevlogen zal worden", verduidelijkt schepen van milieu Karel De Ridder. "Op die manier zullen we bijvoorbeeld niet alleen kunnen hoe goed onze gemeentelijke gebouwen zijn geïsoleerd, maar ook de woningen van de inwoners. Op die manier kunnen we zeer direct sensibiliseren."

School en brandweer

Na heel wat subsidieperikelen zal in Itterbeek gestart worden met de bouw van de nieuwe kleuterschool en kinderdagverblijf bij de basisschool ’t Keperke.  Nu ook de plannen voor de nieuwe brandweerpost annex polyvalente zaal bijna afgerond zijn, kunnen de voorbereidingen voor die bouwwerken ook verder gezet worden met mogelijk een start van de werken eind 2016. Dilbeek blijft ook fors investeren in het energiezuiniger maken van haar eigen gebouwen om zo bij te dragen aan onze lokale klimaatdoelstellingen.  Daar past onder meer ook het verder vernieuwen van ons wagenpark in, met onder andere een nieuwe gemeentebus. Op de site van westrand wil Dilbeek in 2016 ook het meest duurzame fietspunt van Vlaanderen uitbouwen waardoor onder meer ook de cafetaria een uitgebreider terras zal krijgen.

2016 wordt ook het jaar van het voorbereidingstraject en de opstart van het masterplan Keperenberg-Caerenbergveld. Via een uitgebreid participatietraject wordt er gezocht naar een toekomstvisie voor beide sites waarmee een ontwerper dan aan de slag kan. Dit is bij uitstek een domein overschrijdend project met niet alleen heel wat sportinfrastructuur, maar ook jeugdhuizen, culturele-, zorg- en onderwijsinfrastructuur. De ambitie is om deze legislatuur nog enkele concrete elementen uit het plan te realiseren.

Op het vlak van Jeugd zal ook geïnvesteerd worden in de verbouwing van de scoutslokalen De Pelgrims en speelterreinen. Er wordt ook verder gewerkt aan de toekomstvisie voor het Castelhof en de opmaak van het ontwerp voor speelplein Begijnenborre, in combinatie met een kleuterschool, komt op kruissnelheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?