'Derde fase woonproject Bogaarden is te grootschalig'

Woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei heeft plannen om 18 bijkomende sociale woningen te bouwen in het dorpscentrum van Bogaarden. De plannen werden voorgesteld via een ‘infosessie’ in CC De Kring in Bellingen.  De intentie is om begin 2023 met de bouw te starten zodat tegen 2025 de appartementen klaar zouden zijn. De LVB-meerderheid wil deze timing graag respecteren omdat Groot-Pepingen volgens het sociaal objectief van de Vlaamse overheid tegen 2025 over 35 sociale woningen moet beschikken en de teller vandaag op 28 staat.*

Zie ook: Fase 2

“Door en Voor Pepingen (DVP) is niet tegen een sociaal woonproject maar dit moet wel op maat zijn van Bogaarden, wat hier niet het geval is. Zeven bijkomende woonentiteiten zijn al voldoende om het sociaal objectief voor onze gemeente te halen, dus dat moeten er zeker geen 18 zijn. Het kan veel bescheidener met behoud van meer open ruimte voor spel en ontmoeting. DVP heeft ook bedenkingen bij de bereikbaarheid, mobiliteit, wenselijkheid en zelfs wettelijkheid van dit ontwerp”, legt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper uit.

De zone waarin Woonpunt Zennevallei de nieuwe sociale woningen plant, is volgens het gewestplan ‘woongebied met landelijk karakter’ en ‘beschermd dorpsgezicht’. Er werd echter geen voorafgaand advies gevraagd aan de afdeling onroerend erfgoed. Het gewestplan voorziet daar maximaal 2 woonlagen. Dit project spreekt echter van 3 woonlagen. Volgens het huidige gemeentelijke ruimtelijk structuurplan is Bogaarden een ‘kern in buitengebied’. Dit sociaal woonproject is een verdichtingsproject en in strijd hiermee. In het ontwerpbeleidsplan ‘ruimte Vlaams-Brabant’ is Bogaarden bovendien zelfs niet meer geselecteerd als kern.

“Het project is veel te grootschalig voor de dorpskern van Bogaarden. De bouwheer plant 18 appartementen en 35 ondergrondse parkeerplaatsen”, aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. Bogaarden is echter een landelijk dorp met een gering aantal inwoners. Rekening houdend met de voorgestelde types van appartementen zou dit project een 60-tal nieuwe inwoners met zich meebrengen. Dit zal dus grote gevolgen kunnen hebben voor de sociale cohesie van het dorp. Bogaarden heeft bovendien nauwelijks aansluiting met het openbaar vervoer. Er zijn ook geen winkels, postkantoor, bankfaciliteit, enzovoort, aanwezig. Dit project zal een aanzienlijk aantal bijkomende wagens met zich mee brengen en er bestaat nu reeds een parkeerproblematiek.

Binnen onze gemeente tellen enkel Heikruis, Pepingen en Bogaarden sociale woningen. Tijdens de infosessie werd de vraag gesteld waarom het aantal sociale woningen niet evenredig gespreid wordt over Groot-Pepingen of beter nog, waarom dit sociaal woonproject niet beter voorzien wordt in Pepingen-centrum gezien dat het hoofddorp is.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2022 stelde de DVP-fractie vragen over het project. De burgemeester antwoordde dat het concept “al 15 jaar bekend” was, dat het college van burgemeester en schepenen voorafgaand aan de infosessie weet had van het project en de voorstellen naar wegenis. Er waren vooroverlegmomenten geweest. De bevoegde schepen voegde hier aan toe dat de fasering en het aantal appartementen al lang gekend waren. In december 2019 had elk gemeenteraadslid dit project volgens hem al goedgekeurd.

 DVP benadrukt dat er tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2019 geen melding van het aantal woningen was. Het is trouwens de bevoegdheid van een college van burgemeester en schepenen, niet van een gemeenteraad, om te beslissen over een omgevingsaanvraag. Er werd tot op heden nog geen aanvraag ingediend. “DVP hoopt dat de aanvrager en het college van burgemeester en schepenen maximaal rekening zullen houden met de vermelde bemerkingen”, aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

* Woonpunt Zennevallei reageert: “Ik wou even meegeven dat de cijfers in de inleiding over het bindend sociaal objectief niet volledig correct zijn. Ik begrijp van waar dit komt, aangezien er wat onduidelijkheid was op de infoavond zelf. Daarom heb ik de presentatie van die avond wat aangepast en gepubliceerd op onze website,” zegt Caroline Dupont, coördinator klanten en communicatie. 

“Er zijn momenteel inderdaad 28 sociale woningen, maar hiervan tellen er maar 22 mee voor het objectief. Verder gaat de doelstelling niet over 35 woningen in totaal, maar 35 woningen extra ten opzichte van 2007. Met andere woorden we zitten aan 22 op 35 van de te realiseren woningen, waardoor er dus nog minimum 13 gebouwd moeten worden tegen 2025”, aldus Caroline Dupont.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?