De lijdensweg van de Galmaardse bruggen

GALMAARDEN -  Schepen van openbare werken Armand Biesemans gaf op de gemeenteraad een stand van zaken over de heropbouw van de brug over de Mark op de Mondriaan. Die liep vertraging op door problemen met nutsleidingen, studiebureau en aannemer.  De herstelling van de bruggen in de Stationsstraat en de Kammeersweg is voorlopig uitgesteld. We geven hieronder een zeer gedetailleerd overzicht.

Nadat er visueel problemen vastgesteld waren aan de bruggen van de Modrielaan en Stationsstraat werd door de gemeenteraad op 29/03/2011 principieel beslist om een inspectie en stabiliteitsstudie van deze bruggen  te laten uitvoeren en hiervoor een bestek te laten uitschrijven voor de aanduiding van een ontwerper. Deze studie werd op 06/06/2011 gegund aan een studiebureau uit Sint-Niklaas voor een totaal bedrag van 33.972 euro (incl btw).

“De inspectieverslagen en bijhorende conclusies werden na ruim een half jaar aan het college voorgelegd op 23/01/2012 waarbij werd beslist om de brug van de Modrielaan af te sluiten voor het verkeer voor onbepaalde duur en een dossier voor het vernieuwen van de brug bij hoogdringendheid op te starten”, zegt Biesemans.

Stationsstraat en de Kammeersweg

Voor de brug Stationsstraat werd beslist de nodige herstellingswerken uit te voeren. Ondertussen was ook aan het licht gekomen dat ook de landhoofden van de brug Kammeersweg aan het verzakken zijn en deze ook dienen te worden vernieuwd gelijktijdig met de werken die de Vlaamse Milieumaatschappij dient uit te voeren in kader wateroverlast en oeverversteviging aan de Mark.

“Als gevolg hiervan werd door de gemeenteraad op 28/02/2012 principieel beslist om de bruggen Modrielaan en Kammeersweg te vernieuwen en de nodige herstellingswerken uit te voeren aan de brug Stationsstraat. De studieopdracht hiervoor werd op 12/03/2012 gegund aan het studiebureel SBE waarbij in de betekening uitdrukkelijk werd gesteld dat, gelet op de hoogdringendheid van betreffende werken die nog vóór het ende van 2012 moesten worden uitgevoerd, zij de opdracht onmiddellijk dienden aan te vatten zodat het ontwerpdossier kon worden afgerond binnen een periode van 1,5 maanden. In juli 2012, dus na meer dan 4 maanden, had de gemeente van het studiebureau nog steeds niets mogen ontvangen”, zegt Biesemans.

“Naderhand werd ons door het studiebureau meegedeeld dat nog bijkomende boringen noodzakelijk waren om ook de toestand van de landhoofden degelijk te kunnen inschatten. Dat maakte nochtans ook al het voorwerp uit van de voorafgaandelijke stabiliteitsstudie. Het verslag van de boringen werd uiteindelijk afgeleverd op 30/11/2012. Ondertussen werd het studiebureel meerdere malen gecontacteerd voor een stand van zaken echter zonder gevolg. Op 18/03/2013 werd ons vanuit het studiebureau meegedeeld dat de studie van de landhoofden nog steeds lopende was”, zegt Biesemans.

“Na telefonisch contact tussen mezelf en de verantwoordelijke van het studiebureau op 05/04/2013 werd uiteindelijk een nog na te kijken/aan te vullen digitale versie van de ontwerpdossiers aan de gemeente bezorgd op 12/04/2013. Deze versie werd voor wat betreft het gedeelte Stationsstraat en Modrielaan onmiddellijk doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor advisering en verder overleg in functie van de samensmelting van beide aandelen (gemeente en gewest). Voor wat betreft de Modrielaan werd door onze diensten op basis van de opgemaakte plannen onmiddellijk een bouwaanvraagdossier samengesteld”, voegt burgemeester Piere Deneyer er aan toe.

Noodbrug te duur

Ondertussen werd vanuit de gemeente ook gepolst bij Defensie om een noodbrug te plaatsen, als gevolg van de herhaaldelijke vragen van de omwonenden. De kostprijs voor het gebruik van het materiaal en de huurprijs lieten het de gemeente om budgettaire redenen niet toe hiermee verder te gaan.

De bouwvergunning werd uiteindelijk verleend op 30/09/2013. De machtiging van de VMM om de werken te mogen uitvoeren in het domein van de Mark werd afgeleverd op 25/10/2013. De VMM is bevoegd voor de Mark.

“Aan het studiebureau werd in die periode nogmaals gevraagd het dossier te finaliseren, met aanpassing aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, aanpassen veiligheidsplan, zodat het dossier eindelijk ter goedkeuring kon worden voorgelegd aan de gemeenteraad nog vóór het jaareinde 2013 waarna de aanbesteding kan starten. Uitvoering werken moest dan mogelijk zijn in voorjaar 2014”, zegt de schepen.

Voor de andere bruggen Stationsstraat en Kammeersweg dient de VMM nog bijkomende studies uit te voeren zodat deze dossiers momenteel ‘On Hold’ staan.

Het ontwerp voor de Mondriaan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 25/03/2014 met een indicatieve raming van 119.832 euro (incl btw) voor vernieuwen brugdek met behoud bestaande landhoofden (deelopdracht B) en 249.983 euro (incl btw)  voor vernieuwen brugdek en landhoofden (deelopdracht C).

Voor deze werken werd een open aanbesteding georganiseerd op 02/06/2014 en er werden 3 offertes ingediend. Deelopdracht A (afbraak van het brugdek) werd op 14/07/2014 door het college gegund aan een aannemer A voor een bedrag van 26288,84 euro (incl btw). De gunning van deelopdracht B of C kan slechts gebeuren na uitvoering van deelopdracht B en nadat bijkomende proeven zijn gebeurd waaruit het studiebureau kan afleiden dat de landhoofden al dan niet kunnen blijven behouden.

Nutsleidingen

Een aanvangsbevel kon niet direct worden gegeven omdat er nutsleidingen zoals telefoon en glasvezel en middenspanning, nog dienden te worden verplaatst. Midden oktober werden alle leidingen verplaatst.

“Het bevel van aanvang aan de aannemer werd vastgelegd op 27/10/2015 (uitvoeringstermijn 45 werkdagen). Deze fase werd beëindigd vóór het kerstverlof waarna een schorsingsperiode van 45 werkdagen van toepassing was om verder onderzoek te doen naar de stabiliteit van de landhoofden. Deze schorsingsperiode is verstreken sinds 06/03/15. De aannemer werd op 12/03 aangemaand om ten laatste vanaf 18/03 te starten met het droogleggen van de Mark tussen de twee landhoofden zodat de vloerplaat kan worden gereinigd en er duidelijk zicht is op de aansluiting van deze vloerplaat met de frontmuren, nodig om de ontwerper nog bijkomende info te bezorgen vooraleer een uitspraak te kunnen doen aangaande het al dan niet behoud van de landhoofden.

Op 19/03 werd de aannemer nogmaals gevraagd de werken te starten  (droogzetten Mark, proper maken bodemplaat en metselwerk, aflagen van de losse delen en vrijmaken van de kwartkegels links en rechts van de landhoofden).

Op 23/03 werden de werken uiteindelijk aangevat doch nog dezelfde dag gestaakt omdat de aannemer er niet in slaagde het water van de Mark op efficiënte wijze af te dammen. Nadien werd de aannemer nog meermaals gecontacteerd om de werken verder te zetten echter zonder gevolg.

Op 28/04/15 bevestigt het studiebureau dat uit de controleberekeningen blijkt dat de landhoofden kunnen behouden blijven en dus optie B kan worden toegepast. Op de werfvergadering van 28/04 meldt de aannemer dat hij de werken terug kan aanvatten echter vanaf 18/05 (uitvoeringstermijn van fase 2 is ondertussen lopende sinds 18 maart).

Op 11/05 werd de aannemer een bijkomend plan bezorgd van de gewijzigde werken zoals besproken op de werfvergadering van 28/04. Er wordt nogmaals gevraagd naar een planning der werken, echter zonder gevolg.   Een eerste PV werd opgesteld op 19/06 over het niet naleven gemaakte afspraken, vordering en voorziene einddatum der werken.

De werken werden terug aangevat op 24/06 (werken landhoofden, herstelling metselwerk) en op 14/07 beëindigd (aanvang bouwverlof).  Na het bouwverlof werden geen werken meer opgestart en was het ook nagenoeg niet meer mogelijk nog telefonisch contact te hebben met de aannemer. 

Er is tussenin wel nog overleg geweest tussen de aannemer en de ontwerper aangaande de bestelling van de liggers en predallen. De balken en predallen werden begin september besteld bij onderaannemer Megaton en konden eerste  helft van oktober worden geleverd. Daarvoor dienden echter nog voorbereidende werken te worden uitgevoerd (verder aflagen metselwerk, bekisten en wapenen van balken landhoofden, aanbrengen krimpmortel voor plaatsen liggers)  die uiterlijk tweede helft van september dienden beëindigd (rekening houdend met uitharding betonbalken en krimpmortel) te zijn om de voorziene levering van de liggers niet in het gedrang te brengen. Ook hier werd geen gevolg aan gegeven en werd inmiddels een tweede PV (29/09) opgemaakt door de gemeente voor niet naleven gemaakte afspraken en uitvoeringstermijn.

Uiteindelijk werden de werken terug aangevat op 22/10/15 (verder aflagen metselwerk, bekisting en wapening balken landhoofden,…).

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?