De agenda van de Lennikse gemeenteraad

LENNIK – Op de Lennikse gemeenteraad van maandag 25 februari 2013 staan 32 agendapunten van de meerderheid, acht toegevoegde punten van de oppositiepartij N-VA-Lennik² en één toegevoegd punt van gemeenteraadslid Willy De Waele.

De meeste punten handelen over de aanduidingen van afgevaardigden in allerlei intercommunales en commissies.                                                                                                                                                              

De agenda:                                                                                                                                                                    

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28 januari 2013

2. Kennisname geldigverklaring verkiezing van de leden van de politieraad

3. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Jasper De Bruyn

4. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek geloofsbrieven

5. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden

6. Secretariaat –Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Goedkeuring

7. Secretariaat - Aanduiding voorzitter en leden gemeenteraads-commissie intergemeentelijke samenwerking na voordracht door de verschillende fracties

8. Secretariaat - vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering + aanduiding van een lid van de raad van bestuur

9. Secretariaat - vzw Toerisme Vlaams-Brabant - Aanduiding van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering

10. Secretariaat - vzw Logo Pajottenland / Zennevallei – Aanduiding van een effectief lid en een toetredend lid op de algemene vergadering

11. Secretariaat - VVSG – Aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervanger op de algemene vergadering alsook aanduiding van een kandidaat-bestuurder

12. Secretariaat - OVSG – Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger op de algemene vergadering

13. Secretariaat - Inter-Regies - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de statutaire algemene vergadering

14. Secretariaat – Projectvereniging “Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei” – Aanduiding van een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur

15. Secretariaat – De Watergroep – Aanduiding van een vertegenwoordiger, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering en vertegenwoordiger in het provinciaal comité

16. Secretariaat – Iverlek – Buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2013 – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger

17. Secretariaat - Iverlek – Voordracht van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur en goedkeuring agenda

18. Secretariaat - Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen

19. Secretariaat - Finilek - Aanduiding van een kandidaat bestuurder

20. Secretariaat - Finilek – Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013

21. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering, goedkeuring agendapunt vergadering van 21 maart 2013 + aanduiding van een lid van de raad van bestuur

22. Secretariaat – Haviland – Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid

23. Secretariaat – Haviland - Voordracht afgevaardigde beheersorgaan gemeenschappelijke preventiedienst Haviland

24. Secretariaat - Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger enplaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering, goedkeuring agendapunt vergadering van 22 maart 2013 + aanduiding van een lid van de raad van bestuur

25. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013, goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger in het sectorcomité

26. Secretariaat - PWA – Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

27. Secretariaat - Platform Vlaamse Rand - Aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervanger in de vergaderingen - Bekrachtiging collegebeslissing

28. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2012 – Sint-Martinus – Akteneming

29. Ruimtelijke ordening – Project Sint-Godelieve-Instituut – Scholen voor morgen – Definitieve beslissing gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 67

30. Handel – Concessie van standplaatsen op het openbaar domein voor de uitbating van frituren - Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen

31. Mobiliteit – Aanvullend politiereglement betreffende het aanbrengen van een parkeerplaats voor mindervaliden langsheen de N282/Kroonstraat ter hoogte van de woning 65 te 1750 LENNIK - Goedkeuring

32. Vrije Tijd – Goedkeuring bijzonder gemeentelijk politiereglement met betrekking tot het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen

Agendapunten ingediend door de N-VA – Lennik² fractie:

33. Aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk gebouw, met uitsluiting van de bijgebouwen, voorzien kan worden van een goed leesbare huisnummer. - Princiepsbeslissing

34. Voorstel tot de toekenning van de titel van ereburger van de gemeente Lennik aan Godelieve Eeckhout - Voorzitter van de Cultuurraad - Princiepsbeslissing

35. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik - Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Arthur (Patrick) Van Laethem van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik

36. Het toekennen van de titel van ere-schepen van de Gemeente Lennik - Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Eddy Warrand van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik

37. Het toekennen van de titel van ere-burgemeester van de Gemeente Lennik - Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 - Toekenning aan de Heer Van Vaerenbergh Etienne van de titel van ere-burgemeester van de gemeente Lennik

Agendapunt ingediend door Kristien Van Vaerenbergh:

38. Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel

Punten aangevraagd door de heer Bruno Moens:

1. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent duurzame energie voor

alle Lennikenaren

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent realiseren

verkeersveiligheid Frans van der Steenstraat, Frans Luckxstraat

Punt aangevraagd door de heer Willy De Waele:

3. Motie over het vernieuwde concept van ‘De Gordel’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?