Comité 'Drasop-brug Open' blij met vooruitzicht op open brug

Onder een grote belangstellingen hebben leden van het Comité 'Drasop-brug Open' op het interpellatiemoment voor de gemeenteraad geluisterd naar het antwoord dat schepen van mobiliteit Bram Vandenbroecke gaf op hun vragen. Ze zijn tevreden met het bereikte resultaat.

“Aan de grote opkomst is te merken dat het probleem van de Drasop-brug leeft onder de bevolking”, zegt woordvoerster Karlien Luyckx, die het schepencollege interpelleerde. “We zijn heel tevreden met de principebeslissing die we te horen kregen. Het schepencollege is terecht terug gekomen op hun standpunt dat veel te snel genomen is en veel te kort door de bocht was. We hoorden dat het gemeentebestuur verder gaat onderhandelen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd ook gezegd dat er tijdens deze legislatuur nog geen brug zal komen maar hopen toch dat er zo snel mogelijk een oplossing komt.”

De standpunten van het actiecomité worden gesteund door de 4 oppositiepartijen: NVa, Halle 2019, Open VLD en VL.Belang.

Foto: Jan Demol

De standpunten gebracht door Karlien Luyckx van het Drasop-comité: 

Ik sta hier vandaag niet alleen in eigen naam als DRASOP-bruggebruiker, maar – zoals u reeds kon zien in het interpellatiedocument - ook als spreekbuis en  vertegenwoordiger van talrijke andere bruggebruikers uit de verschillende deelgemeenten van de stad en dit naar aanleiding van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 juni jl., waarbij werd beslist om de DRASOPBRUG te heropbouwen maar enkel open te stellen voor fietsers en voetgangers.

De DRASOPBRUG is er historisch gezien gekomen, net zoals de andere bruggen over de autostrade, ter vervanging van vroeger bestaande wegen.

De DRASOPBRUG is de verbinding tussen de rand van Buizingen en het centrum van de Stad.

 1.Door het sluiten van de DRASOPBRUG voor auto’s wordt de woonwijk bovenaan de DRASOPBRUG in feite afgesloten enerzijds van haar dorpskern en anderzijds van het stadscentrum en al de daarmee gepaard gaande faciliteiten.

Voor het ophalen van een aangetekend schrijven of postpak in een postpunt dienen we 7 km om te rijden. Willen we naar de kerk, het kerkhof, het ouderlingentehuis, de jeugdbeweging, de vertrouwde apotheker, de huisarts of kleinhandelaar, telkens moeten we 7 km omrijden daar waar het via de DRASOPBRUG maar om iets meer dan 1 km ging.

Naast gevolgen voor de buurtbewoners heeft het afsluiten van de DRASOPBRUG voor auto’s ook gevolgen voor de omliggende vrije beroepen, voor zelfstandigen, en lokale handelaars.

Een melkveehouder uit de buurt die tweemaal per dag zijn koeien dient te melken deelde ons mede dat hij zijn reistijd nu iedere dag ziet toenemen met twee uur nu hij niet meer langs de DRASOPBRUG kan. Thuisverpleegkundigen dienen helemaal om te rijden, verpleegkundigen en ander personeel van o.a. het ouderlingentehuis vlakbij de DRASOP zien hun reistijd naar het werk verdubbeld door de omrij. Ook voor de postbediening, voor pakjesbezorgers en voor de dringende hulpverlening is het sluiten van de DRASOPBRUG een belemmering waardoor de economische impact veel belangrijker is dan gedacht.

 

2.En dan heb ik het nog niet gehad over de ecologische gevolgen van de omrij door de toegenomen duur van het traject met het erbij horende verbruik.

 

3.Naast de aanzienlijke omrij is er uiteraard ook de ermee gepaard gaande verkeershinder.

Omleiding is immers altijd verkeer creërend en alle alternatieven zijn hoe dan ook veel drukkere wegen.

Iedereen kent intussen de toename van de verkeersdrukte op de omliggende wegen en de belangrijke fileproblematiek waarbij ook de nabijgelegen gemeente Beersel hinder ondervindt.

De vraag stelt zich trouwens in hoeverre de omrij langs Essenbeek nog te gebruiken zal zijn éénmaal de werken aan de A8 een aanvang zullen nemen.

 

4.De DRASOPBRUG enkel openstellen voor fietsers en voetgangers is geografisch gezien en gelet op de concrete plaatsgesteldheid ook zeer verrassend, om twee redenen:

Ten eerste omdat men - rekening houdend met de hellingsgraad van de DRASOP - al een uit de kluiten gewassen Flandrien moet zijn om de Drasop in één keer naar boven te fietsen.

Laat ons eerlijk zijn, de fietsers en voetgangers zijn op de Drasop op één hand te tellen.

Door de handhaving van dergelijke beslissing worden bovendien de mindervaliden en de ouderen gediscrimineerd.

Ten tweede omdat de infrastructuur van de op de DRASOP aansluitende wegen geenszins is voorzien van voetpaden of fietspaden.

De nieuwe brug op fietsen of wandelen is één zaak, maar nadien, éénmaal boven of beneden is het levensgevaarlijk als fietser of voetganger gelet op het ontbreken van aangepaste infrastructuur. 

 

5.De implicaties van het afsluiten van de DRASOPBRUG voor auto’s zijn overigens nu reeds merkbaar : bij gebreke aan doorgaand verkeer is er minder sociale controle en is er nu reeds sprake van verloedering, en dan gaat het niet enkel over het groenonderhoud of de staat van de weg, maar ook over de toename van het sluikstorten en het onveiligheidsgevoel.  

 

6.De DRASOPBRUG enkel openstellen voor fietsers en voetgangers zou tot slot op zich een unicum zijn in vergelijking met alle andere bruggen die werden aangelegd over de autostrade.

Alle andere bruggen zijn immers toegankelijk voor alle verkeer.

Ook de DRASOPBRUG was voor het ongeval sinds jaar en dag toegankelijk voor alle verkeer.

Het kan niet de bedoeling zijn dat een brug die voorheen wel door alle verkeer werd benut, plots – naar aanleiding van een ongeval – wordt afgesloten voor autoverkeer.

 

Schepen Vandenbroecke, ik richt mij even tot u, nu u naar aanleiding van een vorige interpellatie zei dat mobiliteit niet gebaat is met oplossingen op een drafje, maar dat dit weloverwogen dient te gebeuren.

Ik hoop dan ook , mijnheer de schepen, namens mezelf en de talrijke bruggebruikers die ik hier vertegenwoordig, dat u rekening zal houden met de u vanavond aangereikte argumenten voor het openstellen van de DRASOPBRUG voor alle verkeer zoals voor het ongeval.

Eén van uw doelstellingen, mijnheer de schepen, las ik,  is een stadsbestuur dat zijn burgers voldoende inspraak verleent en durft vertrouwen op hun expertise.

Om die reden durf ik dan ook samen met de andere bruggebruikers te hopen dat de nieuwe DRASOPBRUG zal worden opengesteld voor alle verkeer, waardoor de rand van Buizingen, met name de woonwijk bovenaan de DRASOP – om het met de woorden van mijnheer de burgemeester te zeggen - geen “eiland” wordt in de stad .   

Ik dank u allen voor uw aandacht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?