Buurt dient bezwaarschrift in tegen bouw sporthal Pepingen

De buren aan de voetbalsite van Pepingen hebben zich verenigd en hebben tijdens het openbaar onderzoek een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend tegen het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bouw van de sporthal. Er komt een overleg- en afsprakenplatform waarin ook de buren betrokken worden.

Achttien buren ondertekenden een gezamenlijk bezwaarschrift. Daarnaast werden er nog individuele bezwaarschriften ingediend.  De buren betwijfelen sterk of het project financieel haalbaar is voor een gemeente als Pepingen. Volgens hen zal de bouw minstens 3 miljoen euro kosten wat hoog prijskaartje is voor een kleine gemeente met minder dan 5000 inwoners. De gemeente bestaat hoofdzakelijk uit een oudere bevolking waardoor er wellicht heel wat sportverenigingen van buiten de gemeente er zullen komen sporten.

De buren vermoeden dat de gemeentebelastingen onvermijdelijk sterk zullen toenemen en eisen dat er meer transparantie komt, niet alleen in wat de kosten van de bouw, maar ook wat de onderhouds- en werkingskosten betreft, alsook waar en hoe de inkomsten zullen verworven worden.

Voor het verkrijgen van de goedkeuring van het ruimtelijk structuur- en uitvoeringsplan staat vermeld dat het project geen hinder mocht veroorzaken voor de buren. Volgens de indieners van het bezwaarschrift worden de voorwaarden niet gerespecteerd als de toegang ( parking en ingang sporthal) via de Vroembos zou verlopen.

De buren argumenteren dat er nu al, door de aanwezigheid van de voetbalkantine en infrastructuur, en andere activiteiten, er al een overlast is van aankomende en wegrijdende wagens.

De buren vragen transparantie en overleg, een rechtstreekse aansluiting van de sporthal op een  ‘Steenweg ‘ en voldoende parkeergelegenheden, wat de overlast voor de buurtbewoners zou minimaliseren.

Ruimtelijk uitvoeringsplan “Sporthal”

In 2011 werd het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de Sporthal unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en de provincie. In deze goedgekeurde versie werd het bestaande gravelveld in de Grasmeerstraat als locatie voor de sporthal naar voor geschoven. De belangrijkste reden voor deze locatiekeuze was dat er geen bijkomende overlast voor de bewoners van het centrum zou ontstaan.

“Het vorige LVB-Nva gemeentebestuur heeft dit RUP van tafel geveegd en de plannen herbekeken. In het nieuwe RUP is er, naast de locatie in de Grasmeerstraat, bijkomende mogelijkheid gecreëerd om op het bestaande tweede voetbalveld van SK Pepingen-Halle een sporthal neer te zetten”, verduidelijkt sportschepen Peter Van Cutsem.

 Om met dossier “sporthal” geen vertraging te laten oplopen, werd tijdens de gemeenteraad van 26 september 2017 het nieuwe RUP Sporthal II voorlopig vastgesteld en op 20 oktober werd een openbaar onderzoek opgestart. “Het college van burgemeester en schepen heeft de bevolking hiervan op de hoogte gesteld via de Pepingen Informeert van oktober. De buren aan de voetbalsite hebben zich verenigd en hebben tijdens het openbaar onderzoek een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend tegen het voorliggende RUP. Dit bezwaarschrift zal besproken worden tijdens een vergadering van de GECORO en per advies overgemaakt worden aan het schepencollege. De fractie CD&V/Spa en schepen Peter Lacres blijven achter de inplanting van de sporthal in de Grasmeerstraat staan”, zegt de schepen.

 Inspraak

Tijdens de gemeenteraad van december 2017 werd op voorstel van CD&V/Sp.a en Peter Lacres de oprichting van een begeleidingsgroep voor de sporthal goedgekeurd.

“In dit overleg- en afsprakenplatform, bestaande uit beleidsmensen, deskundigen, omwonenden en mogelijke gebruikers van de sporthal, zullen alle stappen binnen een te maken planningsproces doorlopen worden. Deze groep zal buiten de financiële haalbaarheid ook verschillende zaken zoals inplanting, uitbating,… onder de loep nemen. Om een kandidaat-afgevaardigde vanuit de Vroembos aan te duiden, zal er binnenkort een oproepbrief verschijnen. Zo willen CD&V/Sp.a en Peter Lacres de omwonenden de nodige inspraak geven in het dossier “sporthal””, besluit schepen Peter Van Cutsem.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?