Bijna 30 'corona-pv's' opgesteld afgelopen weekend

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit tussenkomsten van het voorbije weekend.

Op zaterdag 4 april werden er in totaal 9 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

In de Daalstraat in Affligem werd een proces-verbaal opgesteld omwille van niet-naleving van het bevel tot sluiting van handelszaken. Er reed een ijskar rond die ijsjes aan huis verkocht. De eigenaar kreeg hiervoor een onmiddellijke schikking van €750.

In Roosdaal vond er een paasfeestje plaats op de Ninoofsesteenweg. De 4 aanwezigen werden geverbaliseerd voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

In Liedekerke werden er 4 processen-verbaal opgesteld omwille van inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. In de Opperstraat meldde een alerte burger via het 101 noodoproepnummer een bijeenkomst. De ploeg die ter plaatse ging stelde vast dat er 2 mensen samengekomen waren in een appartement om bij te praten. Hier werd een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsing opgesteld.
In de Platanenlaan werd een voertuig geïntercepteerd met 3 inzittenden. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

Op zondag 5 april werden er in totaal 19 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

In Ternat vond er een samenscholing plaats van 7 personen in de Heidestraat. De aanwezigen hadden afgesproken om samen te eten en te pingpongen. Er werd geverbaliseerd voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod. 6 aanwezigen zonder verblijfsrecht werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

In Affligem was er een BBQ feestje in de Ternatsestraat. Ook hier werden processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

In Roosdaal werden er overtredingen vastgesteld in de Profetenstraat en de Brusselstraat. In de Profetenstraat was er een BBQ feestje aan de gang met 13 aanwezigen, waaronder 7 minderjarigen. Er werden 6 processen-verbaal opgesteld. In de Brusselstraat werd er een voertuig aangetroffen met 1 inzittende die een joint aan het roken was. Hier werd geverbaliseerd op zowel een niet-essentiële verplaatsing als op illegaal bezit van verdovende middelen. De joint werd in beslag genomen.

In Liedekerke werden twee reizigers geïntercepteerd aan het station. Zij zaten op de trein vanuit Brussel richting Denderleeuw voor een niet-essentiële verplaatsing (schilderwerken) en werden hiervoor geverbaliseerd.

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?