Bestuursakkoord Halle 2019-2024 - Vooruit kijken voor Halle

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 schudden het politieke landschap stevig door elkaar. Vanaf 2019 wordt de stad voor het eerst in haar geschiedenis bestuurd door een coalitie van CD&V, sp.a en Groen! In dit bestuursakkoord neemt het toekomstig bestuur haar ambities en doelstellingen op voor de komende legislatuur. Deze worden in de loop van 2019 uitgewerkt in een gedetailleerd bestuursprogramma met concrete acties, dewelke financieel vertaald zullen worden in het meerjarenplan 2020-2025. 

 De uitdagingen voor de stad zijn niet min. Halle is niet erkend als centrumstad, maar wordt wel met dezelfde grootstedelijke problematieken geconfronteerd. De bevolkingsgroei neemt toe, de verkeersdruk gaat omhoog en de roep naar een klimaatneutrale samenleving klinkt luider dan ooit. Onze samenleving wordt diverser en scherper. Als lokaal bestuur willen we hier antwoorden op bieden met onze “mission statement” voor de stad Halle:

 De stad Halle wil een duurzame, “slimme” en mensvriendelijke stad zijn, waar dienstverlening, bereikbaarheid, levenskwaliteit en verbondenheid centraal staan.

 De stad Halle is een moderne, “slimme” en digitale stad, waar burgers een beroep kunnen doen op een vlotte, efficiënte en persoonlijke dienstverlening. De burger staat centraal in de dienstverlening.

 De stad Halle is een voorbeeld op vlak van duurzaamheid. De stad werkt actief om haar eigen ecologische voetafdruk te verminderen en moedigt haar inwoners, ondernemers en bezoekers aan om hetzelfde te doen.

 De stad Halle is bruisend en bereikbaar. Mensen kunnen de stad vlot bereiken en vertoeven er graag. Onze inwoners zijn fier op hun stad. Niet alleen het centrum, maar ook onze deelgemeenten hebben elk hun eigen, unieke belevingen. Zij zorgen allen samen voor de aantrekkelijkheid van onze stad.

 De stad Halle is kind-, mens- en diervriendelijk. Onze inwoners hebben een hoge levenskwaliteit, gezonde lucht en ze voelen zich verbonden met elkaar. 

 Het financieel evenwicht anno 2019 blijft behouden én er worden bijkomende buffers opgebouwd. Een realistisch en strikt financieel beleid moet ervoor zorgen dat we ons meerjarenplan kunnen waarmaken. Dat kan enkel door elke uitgave zorgvuldig af te wegen, ons te houden aan onze kerntaken en zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. De stad werkt verder aan de afbouw van de schulden. Er mag geleend worden voor de realisatie van grote projecten, maar indien mogelijk wordt de beschikbare liquiditeit bij voorrang gebruikt. De onroerende voorheffing en personenbelasting blijven gelijk of worden verlaagd. 

 Goed bestuur impliceert de systematische evaluatie van het strategisch meerjarenplan. We moeten de bestaande praktijken minstens om de twee jaar evalueren. Zo is de optimalisatie van de verzekeringspremies en andere overheidsopdrachten via een regelmatige marktbevraging essentieel voor een gezond financieel bestuur. Via een doorgedreven projectopvolging evalueren we de acties uit het meerjarenplan.

 Ons strategische meerjarenplan zal ontwikkeld worden op basis van volgende zes concrete bestuursprioriteiten:

 1. Een moderne en slimme stad 2. Een kind-, mens- en diervriendelijke stad 3. Een digitale stad met excellente dienstverlening 4. Een (be)leefbare stad 5. Een duurzame en groene stad 6. Een stad die in twee richtingen communiceert

 

 1. Een moderne en slimme stad

 De stad wil op middellange termijn een smart city worden. Een smart city is een stad waarbij men de kwaliteit van het leven op een duurzame manier gaat verbeteren door gebruik te maken van ICT. Door data te verzamelen en analyseren kan een smart city antwoorden bieden op de uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden zoals de bevolkingsgroei, de nood aan duurzame ontwikkeling, het ontwarren van de mobiliteitsknoop, de uitdagingen inzake innovatie, voldoende veiligheid, kwalitatieve huisvesting, inspraak en gezondheid. Meten is weten.

 Halle staat als “smart city” nog in haar kinderschoenen. Elke stad is uniek, en elke stad zal ook zelf bepalen hoe ze gebruik maakt van moderne technologieën. Samen met onze inwoners willen wij nadenken over hoe wij onze stad smart willen maken.

De stadsdiensten werken zonder scheidingswanden. Ze wisselen hun gegevens actief en efficiënt met elkaar uit om zo tot een optimaal beleid te komen. In een smart city worden onze inwoners, ondernemingen en bezoekers aangemoedigd om zich op een andere manier te organiseren, verplaatsen en communiceren. Het doel van de Halse smart city is de levenskwaliteit van alle burgers verhogen. 

Halle zet een project op dat gaat onderzoeken naar welke smart city wij willen evolueren, met name: 

 • welke data nodig zijn en hoe we deze efficiënt kunnen inzetten, rekening houdend met de privacyrechten; • binnen welke domeinen we deze technologische ontwikkelingen willen gebruiken; • op welke manier we de burgers kunnen laten participeren, uitwisselen en samenwerken vanuit deze technologieën.

 “We maken samen een plan voor de toekomst, een plan voor een modern en slim Halle. “

 1. Een kind-, mens- en diervriendelijke stad

 Onze stad is inclusief. Dit betekent dat iedereen kan participeren. Mensen met en zonder beperking kunnen ons openbaar domein vlot gebruiken. Nieuwe inwoners helpen we zo snel mogelijk te integreren en participeren in onze stad. We zorgen dat ze onze stad leren kennen en de Nederlandse taal begrijpen. Buddy’s of peters en meters willen we voor alle bewoners die er nood aan hebben zodat iedereen “mee” is in de samenleving. De Nederlandse taal en goed onderwijs zijn essentiële hefbomen voor integratie. Halle vrijwaart haar Vlaams karakter.

 Onze stad is een kindvriendelijke stad. Dit is een stad waar bij alle beslissingen een toetsing gebeurt aan het welzijn van onze jongste inwoners. Wat goed is voor hen, is volgens ons ook goed voor hun (groot)ouders. Op die manier maken we een duurzame, toegankelijke en begrijpbare samenleving, die voor iedereen aangenaam is en die op lange termijn loont. We erkennen de noodzaak van bijkomende plaatsen in de kinderopvang en het onderwijs. We werken samen om (kans)armoede bij kinderen en jongeren weg te werken. Kinderen en jongeren kunnen zich naar hartenlust uitleven en fuiven in onze stad. Het vrijetijdsaanbod is heel uitgebreid. We moedigen kinderen aan om buiten te spelen door zoveel mogelijk speeltuinen in de wijken te voorzien. We zetten in op de mobiele speelpleinwerking en organiseren regelmatig evenementen en buitenspeeldagen. Speelplein Joepie en Don Bosco zijn de fundamenten van de vakantiewerkingen. We werken de acties uit het actieplan kindvriendelijke stad verder uit. De jeugdraad is een bevoorrechte partner.

 We hebben aandacht voor elke mens. Het is de taak van de stad om haar inwoners een menswaardig bestaan te geven. Toegankelijke zorg voor iedereen hoort daarbij en is een basisrecht. We willen mensen verbinden met elkaar. In dat kader onderzoeken we de uitbreidingsmogelijkheden van onze lokale dienstencentra. Dit zijn succesvolle ontmoetingsplaatsen die vereenzaming tegengaan. We onderzoeken het opzetten van “burennetwerken”, waarbij buren elkaar helpen, bijvoorbeeld met winkelen, het delen van vervoer of kleine onderhoudswerken. Deelgemeenten en wijken krijgen de kans om hun samenhorigheid te vergroten. Inwoners en bezoekers voelen zich veilig in onze stad.

We geven dieren een meer prominente plaats in de stad. We onderzoeken o.a. de uitbreiding van de hondenlosloopweides, een verbod op dieren op de lokale kermis, een meldpunt voor dierenmishandeling of -verwaarlozing en de inrichting van een dierenbegraafplaats.

 1. Een digitale stad en excellente dienstverlening

 De stad ijvert voor de verdere automatisering van haar producten, werkzaamheden en interne processen. De dienstverlening gaat meer online, zodat burgers met hun identiteitskaart en/of elektronische handtekening van thuis of vanop afstand nog meer documenten kunnen aanvragen en downloaden. Op middellange termijn kan de burger online volgen waar zijn/haar melding of vraag in het behandelingsproces zit en welke dienst zich er op dat moment over buigt.

 Onze inwoners hebben vertrouwen in het stadsbestuur: ze geloven dat iemand hun zorg ter harte neemt en actief meedenkt. De dienstverlening mag niet afhankelijk zijn van het kanaal, de dienst, de persoon of de plaats. De inwoner staat centraal en de dienstverlening draait rond levensgebeurtenissen die zich bij onze inwoners afspelen. 

 Het Oudstrijdersplein blijft het hart van de fysieke dienstverlening. Het gelijkvloers van het stadhuis wordt verbouwd, zodat de baliewerking efficiënter en toegankelijker is. Er worden hierbij ook aparte spreekruimtes voorzien, waar mensen in alle privacy een gesprek kunnen voeren met de betrokken baliemedewerker(s). We clusteren onze producten in logische thema’s, die begrijpbaar en logisch zijn voor onze inwoners. 

 Er komt een nieuwe vorm van meldingenbeheer, waarover maandelijks aan het schepencollege gerapporteerd wordt. Voor onze inwoners introduceren we een meldingssysteem zoals “Fix my street” in Brussel voor meldingen op het openbaar domein. De melder kan hiermee opvolgen welk traject zijn/haar melding aflegt.

 Het evenementenloket is aan een grondige en dringende verbetering toe. We werken een procedure uit die maakt dat de organisator van een evenement zijn aanvraag op één plaats moet indienen. De verschillende toelatingen worden intern via een efficiëntere bemanning uitgewerkt en opgevolgd. De organisator kan online volgen in welke fase zijn aanvraag zit en wanneer hij een antwoord mag verwachten. Op deze manier hopen we het organiseren van evenementen te vergemakkelijken en onze stad bruisend houden.

 Het bestuur doet aan mystery calls en mystery shopping om de kwaliteit van de dienstverlening te controleren. Per kwartaal wordt er aan het schepencollege gerapporteerd over de naleving van de kwaliteitsnormen inzake dienstverlening.

 

 1. Een (be)leefbare stad

 De netheid van het openbaar domein is primordiaal. Extra camera’s helpen ons om sluikstorters op te sporen en vervolgen. We onderzoeken de introductie van pop up recyclageparken doorheen de stad en zorgen voor zoveel mogelijk (glas)containers ondergronds. Peters en meters van propere straten blijven we waarderen en ondersteunen. 

 De lokale handel kleurt ons centrum. We zijn ons bewust dat hier een hele uitdaging ligt. De volgende acties zijn een stap in de goede richting:

 • Uitbreiden van het toepassingsgebied van de promotaks en zo extra middelen aan de handelaars uit Halle geven om zelf initiatieven te nemen; • Opwaarderen van onze marktdagen; • Signalisatie van beschikbare parkings; • De effectiviteit van een gratis winkelbus op piekdagen onderzoeken;  • De mogelijkheden en voordelen van een avondmarkt onderzoeken;  • De studie m.b.t. de ondergrondse parking verderzetten; • … 

 We promoten de stad als een culturele plek waar veel te beleven valt. We moedigen evenementen op ons grondgebied aan en willen de bestaande initiatieven versterken. Het verenigingsleven moet kunnen floreren en samenwerkingsverbanden evalueren we regelmatig. Samen met de cultuurraad voorzien we een laagdrempelig, uitnodigend en divers cultureel aanbod. We onderzoeken de herinvoering van openstratendag. 

 Duurzame mobiliteit is een prioriteit. Een update van het mobiliteitsplan en de uitwerking van een fietsplan zijn essentieel. Hierbij besteden we extra aandacht aan fietsschoolroutes. Inwoners moedigen we aan om de fiets te gebruiken voor verplaatsingen die zich daartoe lenen. Veilige fietsroutes en een goed onderhouden infrastructuur zullen hen hierbij aanmoedigen. Dit kan bijdragen tot de ontwarring van de mobiliteitsknoop in de stad. Verder onderzoeken we de invoering van een subsidie voor de aankoop van elektrische (bak)fietsen. We overleggen met De Lijn om naar hybride en/of elektrisch openbaar vervoer te evolueren.

 Een leefbare stad is een gezonde stad. We onderzoeken op welke manieren we op korte en lange termijn de luchtkwaliteit kunnen verhogen. 

 Onze inwoners blijven fit doordat ze actief zijn. Sport en beweging moeten overal in de publieke ruimte toegankelijk zijn. Sport- en fitnesstoestellen op

het openbaar domein maken dit misschien mogelijk. We blijven Halle op de kaart zetten als sportstad. We werken aan een toekomstvisie, zodat onze sportwerking zowel naar inhoud als naar infrastructuur ruim en up to date is. We onderzoeken de verdere uitwerking van de G-sport en maken sport toegankelijker via de kom!pas. 

 1. Een duurzame en groene stad

 De stad is een voorbeeld op het vlak van duurzaamheid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het (duurzaamheids)beleid. Ze worden structureel verankerd in het beleid. We vinden de vertaling van de SDG’s reeds terug via verschillende  organisaties en burgerinitiatieven. De rol van de stad is hen te erkennen, faciliteren, stimuleren en zélf acties ondernemen op vlak van duurzaamheid.

 We verduurzamen ons eigen patrimonium verder en we ijveren naar maximale energie-efficiëntie. We onderzoeken hoe ons eigen patrimonium groene energie kan genereren. De piste van een derdebetalerssysteem wordt daarbij onderzocht.

 Het klimaatplan “Halle(n) in actie voor het klimaat” loopt tot in 2020. Dit bestuur wil het plan grondig evalueren, bijsturen en vertalen in een nieuw klimaatplan. We gaan verder met vergroenen en ontharden. Er komt en inventaris van de eigendommen van de stad/OCMW en de beschikbare groene open ruimte. Hierbij onderzoeken we waar er bijkomend groene ruimte kan worden gecreëerd en op welke manier bestaande openbaren pleinen kunnen worden vergroend. Ook kleinschalige onthardingsprojecten in onze woonbuurten moedigen we aan.

 Openbaar groen wordt onderhoudsvriendelijk aangelegd. Het bestuur onderzoekt de invoering van een subsidiesysteem voor de aanleg van groene speelplaatsen.

 Elke inwoner moet binnen een afstand van 400 meter van zijn woning een kwalitatief stuk groen ter beschikking hebben. Dit bemoedigt de sociale cohesie en ontmoetingen tussen mensen. 

 We onderzoeken de invoering van een “operatie mooie plekjes”, waarbij iedere burger of wijkgemeenschap initiatief mag nemen voor de verfraaiing van zijn wijk of straat als daarmee de omgeving aangenamer, veiliger en bewoonbaarder wordt gemaakt. De beste initiatieven worden beloond met een premie om hun idee waar te maken.

 We maken toetsingskaders voor de inrichting van de openbare ruimte, eventueel gekoppeld aan de functie die de openbare ruimte vervult, zodat het openbaar domein uniform wordt en voor onze inwoners herkenbaar is.

 Door hittekaarten op te maken bestrijden we de wateroverlast. We zijn ervan overtuigd dat op het volledige grondgebied riolering aanwezig moet zijn. De resterende blinde vlekken pakken we zo snel mogelijk aan. 

 Initiatieven die goed lopen willen we borgen. Plan Boommarter moet na 2019 een vervolg krijgen. We onderzoeken n.a.v. de vernieuwing van het plan hoe we deze samenwerking kunnen versterken. We gaan volledig voor de realisatie van het project Landschapspark en de Zenneweide.

 Betaalbaar en kwalitatief wonen is een grote uitdaging voor onze stad. We moeten een evenwicht vinden tussen de toename van de bevolking en betaalbare woningen. We moedigen alternatieve woonvormen aan, zoals bijvoorbeeld cohousing, en we willen de bestaande woonruimtes beter benutten. De visie van de Vlaamse Bouwmeester geldt hierbij als voornaamste richtlijn. Het kwaliteitskader waaraan woningen moeten voldoen blijft overeind of wordt verstrengd. Administratieve hindernissen voor de realisatie van dit soort woonvormen worden afgebouwd. Het sociaal woonbeleid wordt hier ook op afgestemd. Bij woonprojecten kan de stedenbouwkundige last opgelegd worden dat in het project een aantal compacte en betaalbare woningen voorzien moeten worden of dat er een kwalitatieve ingroening is. Bij de beoordeling van bouwaanvragen streeft het bestuur naar het faciliteren van flexibel wonen. 

 1. Een stad die in twee richtingen communiceert

 Dit bestuur wil maximaal inzetten op communicatie en participatie. We vinden dat de gemeenteraadsleden meer betrokken moeten zijn in de besluitvorming. We voorzien daarom een aangepaste commissiewerking, waarbij elk gemeenteraadslid dossiers kan agenderen op de commissies. 

 Om de afstand tussen de bevolking en de politiek te verkleinen worden de gemeenteraad en persconferenties live gestreamed. De gemeenteraad kan nadien eventueel digitaal ter beschikking gesteld worden. De notulen van de gemeenteraad worden onmiddellijk na goedkeuring op de website geplaatst, zodat ze voor elke inwoner raadpleegbaar zijn. 

Door een interpellatierecht te introduceren in de gemeenteraad wil het bestuur de betrokkenheid van haar inwoners verhogen. Burgerbegrotingen en wijkbudgetten moeten de participatie van onze inwoners vergroten. Hiervoor starten we pilootprojecten op. 

 De stad bepaalt haar communicatiemix op basis van het MeMoRi-onderzoek, dat in 2019 gehouden wordt. De communicatie van specifieke beleidsbeslissingen van het schepencollege is het prerogatief van de leden van het schepencollege, die hierover met elkaar overleg plegen. De communicatiedienst kan gevraagd worden om de betrokken schepen(en) hierbij te ondersteunen. 

 We werken actief aan interne participatie: alle medewerkers over alle stadsdiensten moeten op de hoogte zijn van de werking van andere diensten en grote of belangrijke projecten. Dat is nu nog te weinig het geval.

 Binnen elke dienst wordt één ambtenaar verantwoordelijk voor de sociale media van de stadsdienst. Deze medewerkers krijgen aan het begin van de legislatuur een opleiding als sociale media-ambassadeur. Zij kunnen vanuit de eigen dienst communiceren op sociale media en op korte termijn reageren op input en vragen van onze inwoners.

 Het bestuur werkt de bestaande app verder uit. De app moet niet alleen het laatste relevante nieuws bevatten, maar ook een overzicht van alle faciliteiten en voorzieningen in de stad en van de lopende openbare werken. We onderzoeken of op de app uitbreidingen m.b.t. een “online deeleconomie” mogelijk zijn (“Ik ben op zoek naar een kettingzaag. Wie heeft een die ik kan gebruiken?” of “Ik moet op moment x op plaats y geraken, met wie kan ik mee rijden?”).

 We onderzoeken de oprichting van een online bewonersplatform, waar onze inwoners per wijk informatie kunnen uitwisselen en waar de stad relevante informatie op kan posten. Inwoners hebben enkel toegang tot het subplatform van hun eigen wijk. We onderzoeken of we op regelmatige basis gesprekstafels met onze inwoners kunnen organiseren.

 Het bestuur voorziet aan het begin van de legislatuur een toereikend budget om op publieke plaatsen informatieborden te plaatsen, die aanduiden wat er te zien of te beleven valt (bloemenweides, speeltuinen, sportveldjes, andere publieke plaatsen, aankondiging van evenementen, …).

Dit bestuursakkoord zal als volgt uitgevoerd worden:

 Het primaat van de politiek staat centraal. Het schepencollege tekent het strategisch beleid van de stad uit in het meerjarenplan 2020-2025. Daarin worden alle concrete acties opgenomen.

 De politieke besluitvorming gebeurt binnen het college van burgemeester en schepenen/vast bureau. Het schepencollege handelt collegiaal. Dit betekent dat het beleid volgt uit een collegiale besluitvorming, die onder leiding staat van de burgemeester (of bij diens afwezigheid: de eerste schepen). 

 Bij grote projecten wordt er een projectleider aangeduid bij de administratie én binnen het schepencollege. Dit betekent dat de aangeduide ambtenaar de verantwoordelijkheid heeft over (de vooruitgang van) het project en daar draagvlak voor moet creëren binnen de administratie. De aangeduide schepen stuurt vanuit politieke hoek, volgt het project mee op en coördineert het geheel ten aanzien van de collega’s uit het schepencollege.

Het schepencollege/vast bureau bestaat uit de volgende leden:

 

 • Burgemeester Marc Snoeck, met bevoegdheden algemeen beleid, stadsplanning, veiligheid, integrale veiligheid, personeel, Vlaams beleid, cultuur en intergemeentelijke samenwerking.
 • Eerste schepen Dieuwertje Poté, met bevoegdheden jeugd en onderwijs, financiën, juridische zaken, communicatie/participatie en dienstverlening.
 • Tweede schepen Bram Vandenbroecke, met bevoegdheden mobiliteit, openbaar groen (inclusief kerkhoven), dierenwelzijn, milieu, archief, streekmuseum, toerisme en erfgoed.
 • Derde schepen Pieter Busselot, met bevoegdheden sport, patrimonium, onroerend erfgoed, ICT, logistiek/aankoop, innovatie/smart city en landbouw.
 • Vierde schepen Johan Servé, met bevoegdheden openbare werken, afvalbeleid en lokale economie.
 • Vijfde schepen Marijke Ceunen, met bevoegdheden duurzaamheid, ruimte en wonen, mondiaal beleid, sociale economie en sociaal woonbeleid.
 • Zesde schepen Christophe Merckx, met bevoegdheden burgerlijke stand en bevolking, bibliotheek, senioren, preventie, sociale projecten en evenementen/feestelijkheden.
 • Toegevoegde schepen Peggy Massien, tevens voorzitster van het bijzonder comité sociale dienst, met bevoegdheden zorg en wettelijke en niet-verplichte hulpverlening.

 De leden van de gemeenteraad/OCMW-raad van de meerderheid zijn de volgende:

 • Voor CD&V: Louis Van Dionant (fractieleider), Goedele Van Ruysevelt, Anke Matthys en Anne Mattot
 • Voor sp.a: Bertrand Demiddeleer (voorzitter gemeenteraad), Hedwig Van Rossem (fractieleider), Arno Pirolo en Valerie Hamelryck
 • Voor Groen: Leen Destoop (fractieleider) en Amber Magnus

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?