Bestuur blijft intentie behouden om geen nieuwe open ruimte aan te snijden

Voor de zomer besliste de gemeenteraad om geen goedkeuring meer te geven voor de aanleg van nieuwe wegen bij aanvragen van verkavelingen die nieuwe open ruimte aansnijden. Op 12 augustus werd dit besluit vernietigd door de gouverneur. Op 24 september besliste de gemeenteraad om de beleidsintentie te behouden.

"De beleidsintentie werd geherformuleerd als een vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de beleidsintentie in de praktijk te brengen. Op die manier komt het bestuur tegemoet aan de technische reden die aan de basis lag van de vernietiging en moet de grond van het besluit niet worden aangepast"; laat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw weten.

Wat vooraf ging

In zitting van 28 mei 2020 nam de gemeenteraad een beslissing waarbij een standstill tot 2025 ingevoerd werd voor nieuwe verkavelingen en groepswoningbouw, die een uitbreiding van de woonkernen richting open ruimte met zich meebrengen. Deze beslissing werd na klacht van enkele bouwpromotoren in het kader van het bestuurlijk toezicht door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant vernietigd bij besluit van 12 augustus 2020. "De vernietiging betreft niet de nieuwe beleidsintentie zelf, maar wel het feit dat ze geïnterpreteerd kon worden als een beslissing die in de plaats kwam van de stedenbouwkundige beoordeling van elk dossier en van bestaande stedenbouwkundige bindende voorschriften en ruimtelijke bestemmingen", benadrukt het gemeentebestuur. "De bedoeling van de oorspronkelijke beslissing was evenwel niet een op zichzelf bindende beslissing te zijn, maar – zoals uit de titel bleek - een nieuwe visie, een nieuwe beleidsintentie te formuleren."

Een aangepaste versie, geen aangepaste visie

"Op basis van dezelfde overwegingen als de vernietigde beslissing wordt in de nieuwe beslissing aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd de nieuwe  beleidsintentie (geen uitbreiding van woonkernen   meer buiten de bestaande bebouwing, inzonderheid    wanneer  nieuwe  wegenis  vereist  is) onmiddellijk in praktijk te  brengen en dit op twee wijzen:

- Door de nieuwe visie meer door te  laten wegen bij de beoordeling van nieuwe projecten en dit in het bijzonder wanneer het college, in het in het kader van de be oordeling van de  goede  ruimtelijke ordening, over die beoordelingsvrijheidbeschikt;

-En door –waar  die  beoordelingsvrijheid niet mogelijk is omwille van  specifieke bindende ruimtelijke voorschriften– over te gaan tot wijziging van die   voorschriften via de daartoe geëigende instrumenten, met name een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de  bestemming wettelijk wijzigt door de betrokken zone een open ruimte bestemming te geven."

Het college van Burgemeester en Schepenen zal nu onderzoeken voor welke gebieden zo een nieuw bestemmingsplan moet worden  opgesteld en zal reeds op de gemeenteraad  van oktober de eerste voorstellen doen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?