Besparen is de boodschap in Assese meerjarenplanning

ASSE - Het mag eigenlijk geen verrassing heten dat ook Asse, net zoals quasi alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen, de komende jaren de broekriem moet aanhalen. Dat blijkt uit de voorstelling van de meerjarenplanning 2014 - 2019. In hoeverre dat een impact zal hebben op het gemeentepersoneel is niet helemaal duidelijk want er zal nog een externe audit worden aangevraagd om de werking van alle diensten te optimaliseren.

Het meerjarenplan is een voortvloeisel van het bestuursakkoord dat eind vorig jaar tussen de bestuurspartijen CD&V, Open VLD en SP.A werd afgesloten. De hoofddoelstelling is 'zuinigheid en efficiëntie combineren met kwaliteit en effectiviteit'.

Bij een financïele planning horen ontvangsten en uitgaven. Aan ontvangstenzijde is de meest opmerkelijke realisatie het feit dat de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (950 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6%) ongewijzigd blijven. "Leven in Asse wordt dus niet duurder", laat het gemeentebestuur weten.
Een aantal belastingen (retributies in vakjargon) worden afgeschaft en in het huwelijksbootje treden op zaterdag zal voortaan gratis kunnen. Voor de Horeca is er goed nieuws want belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen verdwijnt vanaf 2014. En om de inwoners van Asse aan te zetten om meer te sorteren worden de tarieven voor PMD (plastic, metaal en drankkarton) en GFT (groen-, fruit-, en tuinafval) zakken niet verhoogd. De retributie op sluikstorten zal wel strenger worden beboet door een verdubbeling van de retributie.
De belasting op de nachtwinkels worden verviervoudigd en zal de belasting op begravingen, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium uniform worden toegepast en aangepast aan de tarieven die gelden in de gemiddelde Vlaamse gemeente.  Deze maatregelen, en nog enkele anderen, leveren normaal gezien een meeropbrengst van 700.000 euro in 2019.

Aan de uitgavenzijde werd ook hard gesnoed en gewerkt. Elke individuele uitgavenpost werd grondig onderzocht en in vraag gesteld. In hoeverre dit een impact zal hebben op het gemeentepersoneel is nog niet helemaal duidelijk, al laat de gemeente alvast weten dat personeel dat met pensioen gaat, niet vervangen zal worden. Daarnaast zal er een externe audit gebeuren om de werking van alle diensten te optimaliseren. Maar wetende dat personeelskost een enorme hap uit het budget van de gemeente is, kan je niet anders concluderen dat Asse het met minder personeel zal moeten doen. Of dat effectief ook met naakte ontslagen zal moeten gebeuren, staat wel nog lang niet vast.

Naast de inspanningen om de uitgaven binnen de perken te houden, is binnen het financieel evenwicht toch ruimte gecreëerd voor verdere investeringen en nieuwe beleidsaccenten. Het investeringsbudget voor de komende zes jaren bedraagt 24 miljoen euro uitgebreid met 3,8 miljoen euro éénmalige inkomsten door gerichte verkoop van gronden en panden.

De concrete initiatieven

Interne zaken

City Marketing: door de oprichting van een participatie en adviesraad voor de middenstand en de oprichting van een e-loket waarbij wordt ingezet op moderne communicatiemiddelen, de gemeente Asse promoten. De dienst Evenementen zal ondersteuning bieden aan de verschillende acties die de middenstand zal organiseren.

Communicatie: aan al de inwoners een professionele, efficiënte en klantvriendelijke informatie aanbieden:
het gemeentelijke infozine frequenter en toegankelijker uitgeven;
alle geschreven communicaties en publicaties terugbrengen tot 1 gecentraliseerde uitgave;
uitbouw van het e-loket in de vernieuwde website met integratie van de nieuwe sociale media (SMS, Facebook, Twitter).

ICT: centralisatie en modernisering van alle ICT infrastructuur en software in samenwerking met een professionele externe ICT-partner, waardoor medewerkers, burgers en raadsleden digitaal kunnen interageren en samenwerken (e-loket, sociale media, elektronische handtekening, e-personeelsbeheersysteem, e-birth en e-death om persoonsgegevens door te geven bij geboorte en overlijden, …). Het dichten van deze ICT kloof is de belangrijkste hefboom om de toenemende werklast op een efficiënte wijze en met minder personeelsmiddelen kunnen op te vangen.

Vrije tijd

Cultuur & Erfgoed: CC Asse, de bib en de cultuurdienst komen onder één dak. Een verregaande samenwerking tussen deze entiteiten moet leiden tot een rationelere organisatie van cultuur in Asse. De ondersteuning van het verenigingsleven blijft centraal staan, naast de verdere ontplooiing van CC Asse en bibliotheek, alsook de zorg voor erfgoed. Er wordt werk gemaakt, in het Oud Gasthuis, van een museale ruimte en een receptieruimte rond het thema “hop”.

Toerisme: via aansluiting bij het project van de provincie Vlaams-Brabant "De Brabantse Kouters" geven we onze gemeente een plaats in het bredere toerismeverhaal van de provincie. We bestendigen de samenwerking met de stad Aalst rond het gegeven van de rijke hopcultuur in de regio Asse-Aalst via de interlokale vereniging 't Stakenhuis.

Jeugd: de jeugddienst, de fuifzaal, de tienerwerking en jeugdhuis ’t Bronneken komen samen in één nieuw gebouw op de Asphaltcosite. Op de binnenplaats komt er een skatebowl. De jeugddienst zorgt voor de ondersteuning van alle jeugdwerkingen, samen met de vrijwilligerswerking "de Willies". Er wordt voorzien in aangepaste jeugdinfrastructuur voor Zellik en Mollem. Naast het nieuwe jeugdcentrum worden initiatieven zoals de Taalspelen (Asse en Zellik), de Taal-o-theek, de Speel-o-theek, de speelpleinen, de Tienerwerking en jeugdbewegingen verder voluit ondersteund.
Sport: subsidies voor sportverenigingen blijven op peil en er wordt fors geïnvesteerd in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur. Zo worden vanaf 2014 volgende investeringen voorzien: vernieuwing verlichting voor de voetbalpleinen van Zellik en Walfergem, vernieuwing sanitair sporthal Waalborre, herlocatie buitentennisterreinen en mini pitch. Op de grens Zellik-Relegem, op de PIVO site, zal door de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe sporthal worden gebouwd, met gezamenlijk gebruik door de gemeente Asse.

Welzijn

Onderwijs: door samenwerking tussen de 3 schoolnetten zal elk kind een plaats hebben in een Assese school. Bovenop de “snelle capaciteitssubsidie” van 5 miljoen euro van het Vlaamse gewest, zal de gemeente nog eens 2 miljoen euro bijkomend investeren in de capaciteitsuitbreiding van haar scholen. Het is belangrijk dat zowel kleuter- als lager onderwijs aanwezig blijven in de deelgebieden van de gemeente. Het deeltijds kunstonderwijs wordt gecentraliseerd op 1 campus, site Vijverbeek, waarbij de lessenroosters worden aangepast aan de dagscholen.

Kinderopvang: er wordt voorzien in een kwaliteitsvolle opvang voor elk kind. Hiervoor wordt in Zellik geïnvesteerd in nieuwe Spinibo infrastructuur in synergie met de capaciteitsuitbreiding voor het onderwijs. Het aantal toezichters zal in evenredigheid zijn met het aantal kinderen waarbij ook de leerkrachten hun steentje zullen bijdragen.

Sociale Zaken: de integratie van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken met het OCMW tot 1 geïntegreerd Sociaal Huis zal drempelverlagend werken, een positieve beeldvorming en toegankelijkheid bevorderen.

Integratie en ontwikkelingssamenwerking: om de sociale cohesie te versterken zal het  project "samen inburgeren” worden uitgebreid via gerichte inzet op buurtwerking, integratie en positieve Nederlandse taalstimulering voor anderstaligen. Hiertoe wordt de gemeentelijke dienst Integratie met de buurtwerking van het OCMW geïntegreerd in het Sociaal Huis. Het subsidiebedrag voor ontwikkelingssamenwerking blijft behouden en zal besteed worden aan projecten in ontwikkelingslanden met of door Assenaren. Sensibiliseringsprojecten zoals Fair Trade zullen in Asse ondersteund blijven.

Omgeving

Openbare werken: de klemtoon wordt gelegd op dorpskernvernieuwing. Alle pleinen worden aangepakt en ingericht op een hedendaagse manier, waarnaast budgetten voor onderhoud en herstellingen gehandhaafd blijven:
2014: Koensborreplein, Asse;
2015: dorpsplein Asse-Terheide;
2016: dorpsplein Mollem;
2017: kerkplein Walfergem en plein Asse Centrum (markt, de Vironstraat, Kwaadgat).

Huisvuil en netheid: vanaf 2014 wordt, met behoud van de kwaliteit, de ophaling van het huisvuil volledig uitbesteed aan intercommunale Haviland. In heel de gemeente zal het huisvuil op één werkdag worden opgehaald waardoor het sneller en goedkoper kan. De werkgelegenheid komt niet in het gedrang. De wijziging zal doorgevoerd worden in overleg met de gemeentearbeiders. Bijkomstig zullen er permanent 4 ploegen op straat worden ingezet, met de gekende “olifant”, om de straten en pleinen in alle centra, dorpen en gehuchten op wekelijkse basis proper te houden.

Veiligheid: het aantal stadswachten zal worden uitgebreid naar 4 ploegen van telkens 2 personen. Deze zullen nauw samenwerken met de lokale politie en zorgen dat er “meer paars” komt in alle straten van onze gemeente. Uitbreiding van camerabewaking op risicovolle plaatsen en het inzetten van mobiele digitale camera’s moet de veiligheid aan de grenzen van onze gemeente gevoelig verhogen.

Milieu en natuur: ecologisch waardevolle gebieden zullen verder worden geoptimaliseerd en verbonden waar mogelijk, en dit in nauw overleg met de landbouw. De aanleg en het herstel van houtkanten en voetwegen alsook de uitvoering van Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek staan op het programma. De uitbouw van de windturbines in samenwerking met Ecopower, de aankoop en promotie van elektrische wagens en het stimuleren van duurzame mobiliteit zijn maatregelen waarvoor het bestuur de komende jaren belangrijke inspanningen zal doen. Deze maatregelen zullen worden aangevuld met energiebesparingsmaatregelen zoals betere isolatie van de gebouwen, relighting, de opmaak van een lichtplan en omschakelen naar energiezuinige dimbare verlichting.

Mobiliteit: het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd waarbij absolute prioriteit wordt gegeven aan de realisatie van de Rondweg zodat het centrum van Asse autoluw kan worden gemaakt. De probleempunten in Zellik zullen eveneens worden aangepakt, zoals onder andere de Vliegwezenlaan.  Duurzame vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, moeten blijven worden gestimuleerd en uitgebouwd. Om deze reden wordt de tussenkomst van 50% op de Buzzy Pass behouden. De OMA en OMA-B-route, het fietspad langs de spoorlijn tussen Opwijk, Merchtem, Asse en nadien Brussel, zal verder worden uitgewerkt. Bij de geplande dorpskernvernieuwingen zullen ook de schoolomgevingen veiliger en fietsvriendelijker worden gemaakt, alsook het sluipverkeer geweerd uit de woonomgevingen. Hiervoor zal nauw worden samengewerkt met de directies van de scholen en de oudercomités.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw: alle wettelijke voorwaarden worden vervuld om de gemeente in 2014 toe te laten autonoom en sneller bouwvergunningen af te leveren waardoor de termijnen kunnen ingekort worden van 105 dagen naar 75 dagen. Tegelijkertijd zullen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen via één loket gelijktijdig kunnen behandeld worden (omgevingsvergunning). De stationsomgeving site Asphaltco zal verder worden geordend om de vestiging van sportaccommodaties alsmede kantoren en openbare diensten mogelijk te maken. Een ambtenaar specifiek bevoegd om bouw- en milieuovertredingen op te sporen en te laten sanctioneren, zal worden aangesteld.

Masterplan Zellik: aansluitend aan zaal Den Horinck zal een nieuwe polyvalente ruimte worden voorzien voor alle Zellikse verenigingen. Tegelijk dient de zone voor openbare nutsvoorzieningen omgevormd te worden in woonzone. Dit zal het centrum bijkomende impulsen geven en de Noorderlaan en omgeving nieuwe kansen geven zich verder te ontwikkelen.
Patrimonium: het gemeentehuis van Kobbegem, inclusief oude gemeenteschool, jeugdcentrum
’t Bronneken, inclusief actuele huisvesting jeugddienst, en de oude school Neerstraat (actuele huisvesting voor de muziekschool) worden verkocht. Een inventaris van de onroerende goederen van de gemeente wordt opgemaakt waarna een toekomstvisie voor elk gebouw wordt opgesteld (investeren, onderhouden, verkopen). De gemeente- en OCMW -diensten zullen rationeler gehuisvest worden.

Wonen: het woonloket wordt geïntegreerd met de dienst Wonen van het OCMW zodat de burger met al zijn vragen terecht kan bij dit 1-loket. Sociale woonprojecten, zorgwonen (assistentiewoningen) en andere nieuwe woonvormen zullen ondersteund worden en planmatig mogelijk gemaakt. Bouwgronden zullen geïnventariseerd worden met het oog op een actieplan 'betaalbaar wonen voor Assenaren'.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?