Beroep tegen bouw LIDL sneuvelt op 2 domme procedurefouten

De provincie heeft het beroep van het departement Omgeving en Natuurpunt Affligem-Liedekerke tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van 32 woonunits en een supermarkt met aanleg omgeving, wegenis en overdekte fietsenstalling, langs de Affligemsestraat verworpen. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie had nochtans een vernietigend negatief advies uitgebracht maar het beroep sneuvelde op twee procedurefouten.

Het college van burgemeester en schepenen van Liedekerke verleende een voorwaardelijke omgevingsvergunning op 18 juni 2020. Omdat het gebouw in een heel groene omgeving zou ingeplant worden gingen het departement Omgeving en Natuurpunt Affligem-Liedekerke in beroep bij de provincie.

Ongunstig advies

De POVC bracht op 29 september 2020 unaniem een zeer ongunstig advies uit om volgende redenen:

-de supermarkt zal als bovenlokale voorziening een grote bijkomende verkeersstroom naar dit gedeelte van de kern generen die hier nu nog niet aanwezig is. Het opdrijven van de dynamiek op deze plaats, naast het natuurgebied, is niet wenselijk;

-deze nieuwe inplanting werkt een verdere versnippering van de grootschalige commerciële activiteiten aan de rand van de kern in de hand;

-er kan niet gesteld worden dat de inplantingsplaats van deze supermarkt als duurzaam kan aanzien worden; 

-het feit dat dit project zich als een op zichzelf staand project profileert met schaal die erg afwijkt van wat in de omgeving gekend is geeft duidelijk aan dat deze supermarkt met een ruim aanbod aan parkeerplaatsen zich eerder isoleert van het stedelijk weefsel dan er aansluiting mee te zoeken, laat staan er een echte meerwaarde voor te vormen;

-door de overheersende aanwezigheid van de supermarkt biedt het geheel zoals eerder gesteld weinig meerwaarde aan de bestaande stedelijke structuur gezien de beperkte verwevenheid met de bestaande wijk, waardoor het moeilijk als een volwaardig kwalitatief strategisch project op dit knooppunt in de kern gezien kan worden;

-deze invulling, van toch wel een heel groot gedeelte van het onbebouwde gebied, biedt te weinig meerwaarde voor zijn omgeving op vlak van openbare ruimte;

-de ruimtebehoevende kleinhandel neemt een zeer groot gedeelte in van de te ontwikkelen zone langs het station waardoor de kans om op deze strategische plaats nabij het station het wonen kwalitatief te verdichten verloren gaat; 

-het project voorziet in een vrij dense bebouwing waarbij groen naar de randen wordt verdrongen en aan kwaliteit mist;  

-het negatieve effect omwille van het verdwijnen van de houtige vegetatie en het verruigd grasland wordt onvoldoende gecompenseerd door de voorziene groenaanleg;-de afmetingen, comfort en kwaliteit van de autoparkeerplaatsen moeten bijgestuurd worden;-het aantal fietsenstallingen is onvoldoende. Ook qua afmetingen, comfort en gebruiksgemak voldoen de fietsenstallingen niet;-door de onduidelijkheden bij de cijfers in het MOBER kan er onvoldoende ingeschat worden, of de voorgestelde oplossingen voor de ontsluiting van het project op de Affligemsestraat én de voorgestelde aanpassingen aan het kruispunt Affligemsestraat x Muilenstraat voldoende zijn.

Procedurefouten

Tijdens de hoorzitting op de POVC van 29 september 2020 werd door de aanvrager gesteld dat de ingestelde beroepen beide onontvankelijk zijn. "Het ingediende beroep van het departement Omgeving is onontvankelijk omdat dit beroepschrift geen vermelding van een adres van de indiener bevat."

"Het ingediende beroep van Natuurpunt Affligem-Liedekerke is onontvankelijk omdat Natuurpunt Affligem-Liedekerke niet als vereniging met rechtspersoonlijkheid kan beschouwd worden en zij bijgevolg niet als ‘betrokken publiek’ beroep kunnen aantekenen tegen de vergunning verleend voor deze aanvraag door de gemeente Liedekerke."

De provincie, die beide beroepen oorspronkelijk ontvankelijk verklaarde, verwees ze nu naar de prullenbak door de argumenten van de indiener te volgen. Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Zie ook: Liedekerke verleent vergunning


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?