Alternatieven voor Rusthuisplan Alsemberg

ALSEMBERG - De mogelijke bouw van een privérusthuis op gemeentegrond nabij het Rondenbosdomein in de Beerselse deelgemeente Alsemberg lokt gemengde gevoelens uit. Het project voorziet in een eerste fase in 26 serviceflats en 78 bedden, maar dat aantal kan later uitgebreid worden.

Streekvereniging Zenne en Zoniën nam het zopas afgesloten openbaar onderzoek te baat om het project onder het vergrootglas te houden en informeerde de omwonenden van de Grote Kapelwijk gedetailleerd over de draagwijdte ervan. Dat resulteerde uiteindelijk in meer dan honderdtwintig brieven met commentaar, opmerkingen en suggesties allerhande.

Een vijftigtal rechtsreeks betrokken gezinnen, die direct aan het project palen, hebben in hun verzoekschrift gevraagd dat eerst opnieuw een grondig onderzoek gebeurt naar de meest geschikte locatie voor een nieuw woon- en verzorgingscentrum in hoofddorp Alsemberg of elders in de gemeente Beersel. Zij vinden dat er in Beersel nog talloze andere mogelijkheden voorhanden zijn, die niet werden onderzocht. Nochtans had de Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen van de Vlaamse overheid op dit onderzoek aangedrongen. .Een van de geopperde mogelijkheden is de omgeving van De Meent, die dichter bij het centrum van Alsemberg ligt en dus veel beter geschikt is om het sociaal contact met het dorp levend te houden. De Rondenbosomgeving is uiteindelijk niet echt vlot bereikbaar met openbaar vervoer of voor zwakke weggebruikers. Er is daar ook geen echt dorpsleven, ’s avonds is het langs de steenweg eerder doods en ligt hij er compleet verlaten bij.

Komt de weide aan het gemeentehuis toch als beste uit de bus, dan moet het complex niet pal tegen de woonwijk aan gebouwd worden, zoals de gemeente en de onbekende particuliere bouwheer het plannen, maar voor de verkeersveiligheid en de vlotte afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer dicht tegen de Alsembergsteenweg worden opgetrokken, zo vinden de wijkbewoners. Op die manier kan de achterzijde van het project als volwaardig park worden aangelegd, zonder vermenging van allerlei functies zoals parkeerterreinen en diensttoegangen die voor de rusthuisbewoners uiteindelijk ook minder veilig zijn. En ook de latere verbinding van het park met het Rondenbosdomein, waarmee het plan uitpakt, is dan wel echt haalbaar. Een ander fundamenteel bezwaar is de grote omvang van het rusthuis, namelijk een enkele grote blok van meer dan honderd meter lang en met drie bouwlagen. De omwonenden vinden dat een dergelijk monolithisch gebouw niet echt past in hun woonomgeving en eerder thuishoort in een  dorpscentrum.

Vijfenzeventig gezinnen maken zich zorgen over mogelijke verkeersproblemen  die het nieuwe rusthuis op de geplande locatie kan veroorzaken. Minstens 150 mensen, het overgrote deel van de buurtbewoners, vraagt aan het gemeentebestuur om het verkeer van en naar het rusthuis enkel langs de Alsembergsteenweg te laten verlopen en niet via nieuwe verbindingen tussen de Beukenbosstraat en de Hoogveldlaan. De herziening van het BPA Grote Kapel waardoor het rusthuis mogelijk moet worden, voorziet uiteindelijk in een viertal gespreide toegangsmogelijkheden, apart voor hulpdiensten, parkeren en bezoekers, diensten en personeel. Daarvan één op het huidige kruispunt aan de ingang van het Gemeentehuis, één verderop aan  de Alsembergsteenweg, één aan het begin van de Meidoornlaan en één aan de Hoogveldlaan. De omwonenden willen dat alles duidelijk gecentraliseerd wordt  via de Alsembergsteenweg en dat het verkeer voor het rusthuis niet via het bestaande Woonerf kan verlopen. Dat vinden ze zowel voor de rusthuis- als voor de huidige wijkbewoners veiliger.

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft zelf ook een aantal opmerkingen geformuleerd, veelal van technische en administratieve aard. De vereniging is daarenboven erg ontgoocheld over de slechte leesbaarheid van de plannen in de Toelichtingsnota bij het BPA.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening moet  nu alle opmerkingen bespreken en tot een degelijk advies aan de gemeenteraad verwerken. Beersel is niet verplicht er rekening mee te houden, maar de omwonenden zouden zwaar ontgoocheld zijn, mocht dat gebeuren. Nadien moet de gemeenteraad definitief oordelen. Blijkbaar wil  het schepencollege spoed zetten achter het project, zo weet Zenne en Zoniën. De omwonenden begrijpen niet waarom er zo’n haast bij is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?