Agenda Lennikse gemeenteraad

LENNIK – Vanavond 15 december 2015 om 20 uur vindt de gemeenteraad plaats in het gemeentehuis. We geven hierna de agenda weer.

Agendapunten van de meerderheid

1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24-11-2014

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd te worden.

2. PAJOTTENLAND+ LEADERPERIODE 2014-2020 - LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE - GOEDKEURING

Jos Huwaert, coördinator Pajottenland+, licht kort en bondig de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie toe zoals goedgekeurd door de bestuursvergadering van Pajottenland+ op 10 december. De voorstelling behelst de gekozen Leaderthema’s met maatregelen en de andere subsidies die de regio wenst te benutten in de komende jaren. Aansluitend volgt de goedkeuring van deze LOS en de bijhorende engagementsverklaring.

3. FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2015 – VASTSTELLING

De aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

4. FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND – POLITIEBEGROTING 2015 –GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE

Jaarlijks moet er in het budget van de gemeente een financiële bijdrage tot de meergemeente politiezone PAJOTTENLAND worden voorzien. De bijdrage van de gemeente Lennik bedraagt voor het dienstjaar 2014 € 886 054,36.

5. FINANCIËN – EREDIENSTEN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 SINTMARTINUS – GOEDKEURING

Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

6. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2015 SINT-MARTINUS- AKTENEMING

Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. Het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Martinus en wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

7. FINANCIËN - KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS - WERKEN LOT 2: ELEKTRICITEITSWERKEN – FASE 1: BEKABELING – ADVIES

Door de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Kwintinus wordt een dossier, voor het bekomen van een restauratiepremie ingevolge de werken van elektriciteitswerken fase 1 restauratie, aan de

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt 10%.

8. FINANCIËN - KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS - RESTAURATIEWERKEN FASE 3: ZIJBEUKEN, NOORDTRANSEPT, ZUIDTRANSEPT, SACRISTIE, BERGING, DRINGENDE INSTANDHOUDINGSWERKEN - ADVIES

Door de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Kwintinus wordt een dossier, voor het bekomen van een restauratiepremie ingevolge de restauratiewerken fase 3: zijbeuken, noordtransept, zuidtransept, sacristie, berging en dringende instandhoudingswerken, aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt 10%.

9. BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL BEROEPSKADER – VACANTVERKLARING VAN 3 FUNCTIES VAN STAGIAIR-BRANDWEERMAN

Om enerzijds het dalende aantal vrijwilligers op te vangen en anderzijds de brandweerdienst toe te laten met een degelijke operationele slagkracht de nieuwe brandweerzone in te stappen, wordt aan de Raad gevraagd om de nog niet ingevulde functies van beroepsbrandweerman vacant te willen verklaren.

10. PERSONEEL – OVERHEVELING BRANDWEERPERSONEEL NAAR HULPVERLENINGSZONE – LOONADMINISTRATIE VANAF 1 JANUARI 2015

Vanaf 1 januari 2015 gaat de organisatie van de brandweer volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten zullen aldus vanaf 1 januari 2015 overgedragen worden naar de hulpverleningszone waartoe de gemeente behoort. Aangezien de loonadministratie van de hulpverlengingszone nog niet op punt staat, vraagt de prezoneraad aan de gemeente om verder in te staan voor de berekening en uitbetaling van de lonen van de huidige medewerkers (onder de vorm van voorschotten) in afwachting dat de zone haar eigen loonadministratie op punt heeft gesteld.

11. RUIMTELIJKE ORDENING - VASTSTELLEN EN OVERMAKEN VAN HET PLANNENREGISTER – GOEDKEURING

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het plannenregister vast te stellen en de opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen een afschrift van het plannenregister per aangetekend schrijven te bezorgen aan de planologisch ambtenaar.

12. POLITIE – GOEDKEURING VERORDENING EINDEJAARSFUIF

Dit jaar wordt een eindejaarsfuif in Lennik georganiseerd in een tent op een terrein aan Isla-Meat op de Lombeeksesteenweg. Om de festiviteiten in goede banen te leiden en de openbare orde te kunnen garanderen, dienen een aantal bijkomende politionele maatregelen genomen te worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de politieverordening aangaande de eindejaarsfuif 2014-2015 goed te keuren.

13. VRIJE TIJD – CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI – GEACTUALISEERDE STATUTEN – GOEDKEURING

Met het oog op de verlenging van de projectvereniging van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei voor de periode 2015-2020 wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de geactualiseerde statuten goed te keuren.

14. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – SCHOLENGEMEENSCHAP DE PAJOT -AANPASSING OVEREENKOMST 2014- 2020

Er hebben decretale veranderingen plaatsgevonden i.v.m. de huidige overeenkomst. Ook de scholengemeenschap zelf is veranderd, aangezien één school gesplitst werd in september. Deze scholen hebben wel nog een zelfde inrichtende macht, waardoor er geen nieuwe toetreders zijn.

15. SECRETARIAAT – VERLENEN CONCESSIE CAFETARIA SPOORT-EN ONTMOETINGSCENTRUM JO BAETENS – AANPASSING CONCESSIEVOORWAARDEN - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de beëindiging van de huidige concessieovereenkomst voor de cafetaria van het sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens, werden een lastenboek en concessievoorwaarden waartegen de concessie zal verleend worden, door de gemeenteraad van september 2014 goedgekeurd. Gezien geen enkele kandidaatstelling werd ontvangen, wordt een voorstel tot aanpassing van de concessievoorwaarden aan de gemeenteraad voorgelegd.

ADDENDUM AGENDA:

Agendapunten van de oppositie

Punt aangevraagd door de heer Erik O:

1. Klachten sportclubs + voorstel

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder:

2. Voorstel tot het inrichten van een sterretjesweide

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon:

3. Een zuinig energiebeleid in Lennik

Punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:

4. Papierslag 2012: correcte vergoeding voor het Lennikse 11.11.11.-comité

5. DEKENIJ in Lennik Centrum: bestemming – verbouwingswerken

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:

6. Mondelinge vraag over “Gele vuilniszakken. Reglement.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?