Ziekenwagen vertrekt vanaf 1 februari voorlopig vanuit Tollembeekse gemeenteloods

TOLLEMBEEK – Vanaf woensdag 1 februari om 7 uur ’s morgens kan er in Tollembeek een 100-ziekenwagen van de Lennikse brandweer uitrukken. De ziekenwagen staat voorlopig in de gemeentelijke loods tot de omgevingswerken rond de splinternieuwe voorpost afgewerkt zijn. De burgemeesters van Galmaarden, Herne en Bever zijn opgelucht dat er eindelijk kan gestart worden.

De ziekenwagen zal tussen 7 en 21 uur bemand zijn door twee ambulanciers die onmiddellijk kunnen uit rukken. De brandweerlui verblijven er tijdelijk in een container. Tussen 21 en 7 uur worden de ambulanciers van thuis opgeroepen.  Door de inzet van de ziekenwagen in Tollembeek open de burgemeesters van Herne, Galmaarden en Bever de uitruktijden sterk in te korten. Door een bemanning te voorzien tussen 7 en 21 uur kunnen al 80 procent van het aantal oproepen sneller beantwoord worden.

In de gemeentelijke loods wordt er ook een pompwagen gestald waarmee de brandweerlui niet dringende opdrachten kunnen uitvoeren zoals het opruimen van de weg na een ongeval.

Vanaf begin Juni kunnen de ambulanciers en brandweerlui vertrekken van uit de voorpost. Er zijn momenteel 26 vrijwilligers opgeleid en inzetbaar van uit Tollembeek.

De bouw van de voorpost en de aankoop van de ziekenwagen werden bekostigd door de gemeenten Galmaarden, Bever en Herne. De werkingskosten van de voorpost worden gedragen door de gemeente Lennik. Door de start van de voorpost vallen de gemeenten Herne, Bever en Galmaarden op brandweergebied nu onder Vlaams-Brabant.

De burgemeesters van Galmaarden, Herne en Bever zijn blij dat er een betere medische hulpverlening komt vanaf 1 februari en een volwaardige brandweerdienst vanaf de zomervakantie. Ze vertellen hierna hoe alles in het werk ging.

 

“Reeds vele jaren worden onze drie gemeenten Bever, Galmaarden en Herne geconfronteerd met een vaak gebrekkige medische hulpverlening.  

Zowel de taalonkundigheid als de lange uitruktijden vormden de oorzaak van het probleem.  Vele instanties, waaronder de betrokken ministers en hun kabinetten werden met aandrang verzocht voor dit probleem een oplossing te zoeken. 

 Aangezien de hogere overheid geen invulling heeft gegeven aan onze noodoproep oordeelden de drie burgemeesters van deze gemeenten, gesteund door hun resp. colleges van burgemeester en schepenen en hun gemeenteraden om zelf de handen uit de mouwen te steken.  “Wat je zelf doet, doe je meestal beter”, zo bleek eens te meer. 

En zo geschiedde.  In overleg met de toenmalige burgemeester Willy Dewaele van Lennik en brandcommandant Koen Roessems werd een oplossing uitgewerkt onder de vorm van een brandweervoorpost te Tollembeek, op basis van een haalbaarheidsstudie.  Eind 2005 namen de te beschermen gemeenten Bever, Galmaarden en Herne de gemeenteraadsbeslissing tot oprichting van de voorpost.  Begin 2006 sloot de centrumgemeente Lennik hierbij aan.  Onder de afspraak dat de drie voornoemde gemeenten zouden voorzien in de éénmalige investering in gronden, een gebouw en de aankoop van een nieuwe ziekenwagen engageerde Lennik zich om de bijkomende jaarlijkse werkingkosten ten gevolge van deze oprichting ten laste te nemen. 

In augustus 2007 gaf de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken zijn toelating tot oprichting van de voorpost en dit vanaf 1 januari 2011. Door vertraging in de werken werd deze datum opgeschoven naar 1 januari 2012.  Eind november 2011 verzocht de nieuwe burgemeester van Lennik een overleg te houden om ons de financiële problematiek van Lennik voor te stellen.  In de gegeven situatie zou Lennik zijn engagement niet kunnen nakomen en moeten terugkomen op de beslissing die destijds werd genomen.  Eén maand voor de opening was de teleurstelling van het korps en onze gemeentebesturen die met een zoveelste uitstel geconfronteerd enorm groot. 

Omwille van een arrest van de Raad van State tot vernietiging van Koninklijk Besluit van 25/10/2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten, is de gemeente Lennik geconfronteerd met een sterk stijgende kost van zijn brandweerkorps.  We zijn de eerste gemeenten die deze discrepantie erkennen en hebben daarom in een gezamenlijk overleg met de provinciegouverneur en de burgemeesters van Gooik, Roosdaal, Lennik, Bever, Galmaarden en Herne het voorstel gedaan aan de provinciegouverneur om te onderzoeken of een voorschotregeling op de eindafrekening geen soelaas zou kunnen bieden aan het financiële probleem dat door die vernietiging van het Koninklijk Besluit is teweeggebracht. 

Dankzij dit voorstel en de bijkomende tussenkomst van de provinciegouverneur om het gemeentelijk aandeel van de centrumgemeente te doen zakken van 45% naar 35% werd een overeenkomst gevonden tot de effectieve beslissing van opstart. 

Niettegenstaande leverden de drie gemeenten ook nog een extra inspanning in het gemeentelijk aandeel van Lennik teneinde de gemeente Lennik te overtuigen van de noodzakelijke opstart.

Wij leveren als burgemeesters, samen met alle leden van de gemeenteraden, die extra inspanning omdat al die vrijwillige brandweerlieden de inspanning hebben geleverd een opleiding te volgen en zich te willen inzetten voor het welzijn van onze inwoners.  Zij hebben verklaard garant te staan voor een snellere en efficiëntere dienstverlening.  Reeds  velen zijn verhuisd in de optiek om binnen de voorpost ten dienste te staan van de bevolking.  Indien deze startdatum niet zou gehaald, of erger, indien Lennik alsnog zou hebben beslist om het gegeven van de voorpost volledig te laten varen (waar even werd mee gedreigd), zou de motivatie van deze vrijwilligers volledig zoek zijn, ja zelfs leiden tot ontslag met nefaste gevolgen voor de voorpost zelf.

Anderzijds mogen we nooit de oorspronkelijke aanzet tot dit initiatief uit het oog verliezen: na een aantal recente ongevallen waarbij de lange uitruktijden  en de taalonkundigheid van de medische hulpverlening het leven van onze inwoners in gedrang brachten, was verder uitstel niet opportuun.

Wij zijn verheugd te mogen vaststellen dat burgemeester De Knop uiteindelijk heeft verklaard dat ook voor de gemeente Lennik het maatschappelijk belang het heeft gehaald op de financiële zorgen van één gemeentebestuur. Ook Galmaarden, Herne en Bever staan financieel immers tussen alle andere lokale besturen voor zeer zware tijden.

In een constructieve houding naar een goede en nauwe samenwerking met de centrumgemeente Lennik willen we met deze persmededeling de jarenlange inzet van velen onderstrepen maar tevens het juiste relaas weergeven naar onze bevolking toe:

een genomen engagement moet nageleefd worden. 

De financiële inspanning, die momenteel voor de gemeenten Herne, Bever en Galmaarden al 3 miljoen euro beloopt,  is ons dat waard.  Onze bevolking zal er beter bij varen.  Maar het is vooral dankzij ons voorstel tot voorschotregeling en de neutrale, maar efficiënte tussenkomst van de provinciegouverneur waarbij het gemeentelijk aandeel van Lennik werd verminderd dat de opstart uiteindelijk zal worden goedgekeurd.

Reeds vanaf 1 februari 2012 zullen de inwoners van Bever, Herne en Galmaarden een verbetering van dienstverlening ervaren.  Hoewel de snelst-adequate-hulp op sommige plaatsen in onze gemeenten nog steeds een uitruk vanuit Edingen, Ninove of Geraardsbergen met zich mee zal brengen, zal het overgrote deel vanaf volgende week bediend worden door de ziekenwagen van Tollembeek.   Tussen 7u ‘s morgens en 21u ‘s avonds (80% van de oproepen) zal een permanentie van vrijwilligers voorlopig vanuit de gemeentelijke loods van Tollembeek vertrekken, om na de uitvoering van de omgevings- en wegeniswerken definitief intrek te nemen in de voorpostgebouwen.  Ten aanzien van bv. Edingen waar er geen permanentie is, is dit een aanzienlijke verbetering.   Daarenboven zal ook de taalonkundigheid voor een groot deel zijn opgelost. Eénmaal de omgevingswerken volledig zijn beëindigd, zal ook het brandweergedeelte dat aanvankelijk enkel met een pompwagen wordt opgestart, volledig geoperationaliseerd worden door het oproepen van beschikbare vrijwilligers in de voorpost. 

Met de nodige trots, en na jarenlange inzet wordt tegen de zomer uiteindelijk ons doel bereikt om onze bevolking een meer dan kwalitatief niveau van dienstverlening te geven, vergelijkbaar met vele andere plaatsen in Vlaanderen.  Een basisrecht, vinden wij.

Het zou ons aan erkentelijkheid ontbreken mochten we de korpsen die ons jarenlang en nog vele jaren, met de middelen waarover ze beschikken en van de plaats vanwaar ze uitrukken, het beste van zichzelf hebben gegeven niet hartelijk bedanken. 

Zéér oprecht én zéér op zijn plaats is het om de inzet van éénieder brandweerman of -vrouw te onderstrepen en hen hiervoor te feliciteren en te danken. 

Wij hopen op een constructieve voortzetting van dit verhaal, want de veiligheid van elk van onze burgers staat hierin nog steeds centraal”.

Luc Deneyer - burgemeester Bever

Pierre Deneyer - burgemeester Galmaarden

Kris Poelaert - burgemeester Herne

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?