“Wijkpost Zuun” van politie heeft ook een 3D-loket

In de Generaal Lemanstraat werd de vernieuwde “Wijkpost Zuun” officieel ingehuldigd door het gemeentebestuur en door de politie Zennevallei. Naast de lokalen voor de wijkagenten en de gemeenschapswachten is er ook een 3D-loket, een primeur voor ons land. Het loket wordt begin november in werking gesteld. In de onderstaande video wordt de werking van het loket uitgelegd.

Het gebouw in de G. Lemanstraat deed jaren dienst als Rijkswachtkazerne. Na de fusie tussen politie en Rijkswacht - in het begin van deze eeuw - werd het gebouw overgedragen aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het gebouw bleef een politiepost tot eind 2013, toen verhuisde de lokale politie naar het gerenoveerde politiegebouw “Brabantpoort” aan de Pepingensesteenweg 250.

Het gemeentebestuur besliste het gebouw grondig te vernieuwen om er de wijkwerking in onder te brengen. Het gebouw is daarvoor inderdaad uitstekend gelegen te Zuun, in de onmiddellijke omgeving van de Bergensesteenweg, centraal in de drie drukst bevolkte wijken Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek. Het gebouw zal naast de wijkwerking van de politiezone Zennevallei (op dit ogenblik 7 wijkinspecteurs en 1 teamcoach) ook de gemeentelijk dienst gemeenschapswachten (op dit ogenblik 3 gemeenschapswachten, binnenkort komt er een 4e bij) huisvesten.

“Wijkpost Zuun”

Het gebouw kreeg de benaming “Wijkpost Zuun”. Dit verwijst naar de wijkwerking zowel van politie Zennevallei (sector Noord) als van de gemeenschapswachten. Met deze centrale uitvalsbasis blijven de veiligheidsdiensten (politie en gemeenschapswachten) sterk aanwezig in de dichtst bevolkte wijken en zijn ze makkelijk bereikbaar voor de bevolking.

Om het gebouw opnieuw functioneel te maken werd 500.000 euro in de begroting uitgetrokken voor een grondige renovatie- en de nodige aanpassingswerken.

3D-loket

Naast de wijkagenten en de gemeenschapswachten is er ook een 3D-loket. Hierdoor kan de burger op een professionele manier worden onthaald door een agent die zich op afstand bevindt (in een ander politiekantoor). Door de drie dimensionale technologie heeft de burger het gevole dat de agent werkelijk ter plaatse aanwezig is, wat het gesprek zeer natuurlijk maakt. Ook documenten kunnen ter plaatse ingescand of afgedrukt worden. De politie Zennevallei is hiermee een pionier in Vlaanderen en in België. Het is de bedoeling dit digitaal systeem in de toekomst verder uit tebouwen om aldus de dienstverlening aan de bevolking uit te breiden.

De openingsuren van de Wijkpost Zuun zijn als volgt:

- kantoor van de wijkagenten van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur;

- 3D loket enkel op afspraak via het nummer 02 371 22 28.

Politie in beweging

Korpschef Marc Crispel: “De politie is een organisatie die niet stil staat. Altijd moeten wij ons als organisatie en als politiemensen aanpassen aan de nieuwe context. Steeds opnieuw moeten wij ons flexibel opstellen ten opzichte van vragen, verwachtingen en behoeften van bestuurlijke overheden en burgers. We doen dit op verschillende manieren, door verschillende diensten en specialismen uit te werken zoals interventie, recherche, onthaal, slachtofferbejegening … Vandaag wil ik bij één van deze specialismen, bakens blijven stilstaan, met name de wijkwerking.”

De wijkwerking

“De wijkwerking is de hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Bij de grote politiehervorming van 2001 werd dit beleidsmatig al beklemtoond. Zij staat er vooral om in te spelen op de gerechtvaardigde behoeften en verwachtingen van de burgers. Openheid, aanwezigheid, aanspreekbaarheid, transparantie, … Maar ook om informatie te geven en te ontvangen, om informatie te verrijken tot gegevens die daarna benut kunnen worden door andere diensten. Niet alleen door lokale en federale politiediensten, maar ook gemeentediensten (technische dienst, bevolking, vreemdelingendienst, sociale dienst, …), OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen, deurwaarders, inlichtingendiensten, CAW’s, JAC, parketten, jeugdrechters, maar ook de wijkteams, scholen, … allen doen ze beroep op de wijkinspecteurs. Zij krijgen de laatste jaren en maanden nog een grotere rol te spelen in het kader van de strijd tegen het radicalisme en terrorisme en naar de toekomst eveneens in het kader van de bestuurlijke handhaving. Daarom is het een conditio sine quae non dat de capaciteit voldoende hoog is en blijft. Voor de ganse Zennevallei hebben wij op dit ogenblik 2 hoofdinspecteurs teamcoachen en 23 inspecteurs en zou dit moeten kunnen evolueren naar 3 hoofdinspecteurs en 26 wijkinspecteurs. Dit om te voldoen aan de norm van 1 inspecteur op 4 000 inwoners. Op dit ogenblik staat er nog 1 functie open.”

“Iedere wijkinspecteur in de zone Zennevallei is verantwoordelijk voor een geografische clusters die meerdere wijken omvat. Op hun beurt zijn zij binnen die cluster partner van een rechercheur, een verkeersinspecteurs en een interventieteam. Op die manier ontstaan er wijkteams die samen het grondgebied en de inwoners binnen die cluster gedifferentieerd kunnen behartigen en ten dienste staan.”

“Voor deze post is het de bedoeling deze verder uit te bouwen tot een ware politieantenne, die naast wijkwerking ook onthaal aanbiedt voor wijkgerelateerde klachten en voor zwaardere klachten de connectie kan maken met de Brabantpoort en op termijn vermoedelijk ook met de politiepost in de Fabriekstraat. Om ons te helpen dit te verwezenlijken, wil ik nu graag iets meer vertellen over het afstandsloket dat ons zou moeten helpen in het vervullen van een bereikbare, contacteerbare en aanspreekbare politie”, aldus Marc Crispel.

Het afstandsloket

Al bij de opening van de nieuwe politiepost Brabantpoort in de Pepingensesteenweg 250 op 8 mei 2015 werd door de Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een pilootproject “3-D aangifte” aangekondigd. Het vormde een grote uitdaging voor de lokale politie Zennevallei hoe wij invulling gingen geven aan dit pilootproject. Een heikel punt betrof de onthaalfunctie. De capaciteit om, naast het de politiepost Brabantpoort waar een volledig onthaal wordt voorzien, ook nog eens een volwaardige onthaalfunctie te voorzien in het wijkcommissariaat in Zuun, was er niet.

Daarom werd er voorgesteld om het wijkcommissariaat enkel in de voormiddag te openen en te bemannen door de wijkinspecteurs die dan een halve dag loket combineren met hun administratieve taken. Dit loket zou dan enkel bedoeld zijn voor wijkgerelateerde materies, niet voor andere klachten of aangiften. Voor deze laatste moesten mensen naar de politiepost Brabantpoort te komen. Omdat werd aangevoeld dat er in de praktijk veel mensen zich naar het nieuwe wijkcommissariaat zouden begeven en de openingsuren beperkt zijn, werd gezocht naar andere oplossingen. Zo kwamen wij terecht bij het ‘3-D loket’, een systeem dat in Nederland al jaren terug in gebruik werd genomen.

Werking

Het systeem werkt als volgt: een burger die de politie wil spreken voor een bepaalde zaak, kan dit doen op afspraak. Op een afgesproken dag en uur biedt die persoon zich aan, niet in de Brabantpoort, maar in het wijkcommissariaat in Zuun. Hij/zij zal daar binnengelaten worden in een lokaal waar een 3-dimensionaal scherm staat. De burger wordt er aangesproken door een politieambtenaar die fysiek kilometers verder zit, maar je zou dat niet zeggen. Het scherm, de beelden en de omgeving zijn zo levensecht dat we als het ware het scherm een hand zou geven.

Vervolgens kan de burger een klacht indienen, een melding doen of een gesprek voeren met de politieambtenaar. Het systeem laat toe om documenten in te scannen of te printen. Uiteraard is dit systeem enkel aangewezen voor niet dringende zaken. Voor dringende zaken moet beroep gedaan worden op de dringende noodhulp die steeds bereikbaar is via de gekende nummers 101 of 112.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?