Voorstel van Groen Gooik: nieuw 'sportbos' van 2,3 hectare

Groen Gooik stelt voor om een gemeentebos van 2,3 hectare aan te planten tussen de Wolvenstraat en de Processiestraat in Strijland, naast het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen. Gooik heeft heel weinig bos, amper een derde van een gemiddelde Vlaamse gemeente.

“Daarom lanceerden we eerder al een algemeen voorstel voor meer bebossing. Vandaag hebben we, na wat studiewerk en overleg, een concreet voorstel voor een specifieke locatie in Gooik. De te bebossen percelen liggen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van sportcentrum Koornmolen. Ze zijn dus sowieso bestemd en vergund als laagdrempelig recreatief gebied. Eventueel kunnen ook bosverbindingen gemaakt worden naar de bosjes ten oosten van de sportsite en ten westen van het nieuwe voetbalterrein. De provincie en Vlaamse overheid voorzien de nodige subsidies en gratis praktische ondersteuning. Dit vergt dus geen zware inspanning van de gemeente”, zegt Alwin Loeckx van Groen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam… in een gezonde leefomgeving met veel natuur waar iedereen kan ravotten, wandelen en letterlijk op adem komen. Groen Gooik vraagt daarom aan de gemeente om niet enkel te investeren in sportinfrastructuur en -gebouwen, maar eveneens in meer bossen en natuurlijke speelterreinen. Toegankelijke natuur is immers net zo belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van Gooik.

“Een ‘sportbos’ zou het begin kunnen zijn van een plan om in alle dorpen van Gooik voor meer groen te zorgen. Vanuit Groen Gooik stellen we voor om minstens 40 hectare bijkomend bos en natuur aan te leggen in onze gemeente. Dat is een heel haalbaar cijfer als eerste stap. We stellen ook voor om de Gooikse adviesraden en Natuurpunt hierbij te betrekken en steeds goed te overleggen met de buurt”, stelt Loeckx voor.

“Groen Gooik doet een mooie voorzet, het is nu aan de gemeente om binnen te koppen:

Fietspad

Burgemeester Michel Doomst antwoordt dat hij niet tegen meer groen in zijn gemeente is. “We zien vergroening van de sportsite wel degelijk zitten. Nu al zeggen sporters ons dat het één van de mooist gelegen sportsites in de omgeving is. Er kan zeker nog groen ingeplant worden. De betreffende driehoek moet volgens ons zacht recreatief ingevuld worden.”

“We moeten zoeken naar kleinere plekken om te vergroenen. We denken ook aan speelbossen op Kesterheide en Uidekrij. Eerder werkte de gemeente mee aan de private aanplanting van het Vijfdorpenbos en het Clauwaertbos in Oetingen. Het moet mogelijk zijn om op andere plaatsen groen aan te brengen. Ook de ruilverkaveling biedt kansen. En laat ons duidelijk zijn, nieuwe verhardingen willen we zeker niet meer”, zegt Doomst "De plaats waar Groen een gemeentebos wil aanplanten stelt wel een probleem. Wij proberen al enkele jaren langs dat perceel een fietspad aan te leggen langs de Processiestraat en dat lukt zelfs niet. Straks moet de vrederechter er zich over uitspreken. Daar nu een bos planten is volgens mij problemen zoeken. 

 Naast de kwestie

“Zo blijven we bezig”, reageert Loeckx.  “Het antwoord van de burgemeester is naast de kwestie. Hij ziet problemen om deze specifieke gronden te verwerven, maar ze staan aangeduid in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en met 50% subsidies van Vlaanderen moet de aankoop toch vlot haalbaar zijn. Ook het argument dat er elders werk gemaakt kan worden van speelbos (Kesterheide, Uidekrij) slaat de bal mis: dat is op zich natuurlijk positief, maar op die manier komt er geen extra bos bij want dat gaat louter om het beter openstellen van bestaande bossen in plaats van nieuw bos.  Tot slot stelt de burgemeester dat de gemeente de vorige jaren enkele bossen heeft  laten aanplanten op haar grondgebied. Waar dan wel? Er werden bossen aangeplant op privé domein (staan ze er nog?), maar - bij mijn weten - nergens op openbaar domein."

"Vanuit Groen denken we dat de burgemeester niet helemaal goed geïnformeerd is. We willen graag eens overleggen om de mogelijkheden te bespreken, want hoe dan ook blijft er grote nood in Gooik aan extra bos en natuur", besluit Loeckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?