Voorkeursstandpunt over scenario’s modernisering Halse kanaalomgeving

HALLE – Het Halse schepencollege heeft een standpunt ingenomen in verband met de modernisering van het kanaal.

Het Kanaal Brussel-Charleroi doorkruist de stad Halle en bepaalt in grote mate mee haar ruimtelijke omgeving. Het kanaal is een klasse IV vaarweg, maar de infrastructuur voldoet niet meer aan de normen van een klasse IV vaarweg en moet dus gemoderniseerd worden vanuit een lange termijnvisie. Bijkomend feit is dat de Bospoortbrug dringend aan vervanging toe is.

In het kader van de modernisering van het kanaal werd op kosten van de nv Waterwegen en Zeekanaal, die het kanaal beheert, een “streefbeeldstudie” uitgevoerd. Deze studie werkt concepten en scenario’s uit voor een toekomstige kanaalomgeving. Op basis van de streefbeeldstudie werd onderzocht wat de mobiliteitsimpact zou zijn van de verschillende scenario’s voor de overbrugging van het kanaal.

Op 17 september 2013 werd in CC ’ t Vondel een info- en inspraakavond georganiseerd die de verschillende scenario’s van de streefbeeldstudie kaderde binnen de concrete mobiliteitssituatie in Halle. Het college van burgemeester en schepenen deelde daar ook haar voorlopig standpunt mee. Voorafgaand vonden ook infoavonden over de afzonderlijke studies plaats. Burgers kregen in de verschillende studiefasen de kans om opmerkingen en suggesties te formuleren. De inspraak die de bevolking aanleverde, werd meegenomen in de besprekingen van de stuurgroep streefbeeld en het mobiliteitsplatform, die een advies formuleerden.  Deze adviezen, alsook de reacties van de bevolking op zowel de streefbeeldstudie als de daaraan verbonden mobiliteitsstudie hebben integraal deel uitgemaakt van de bespreking van de verschillende scenario’s en het innemen van een definitief standpunt door het college van burgemeester en schepenen. Dat standpunt, dat vrijdag 10 januari 2014 bepaald werd door het college,  zal komende dinsdag 28 januari  worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De voorkeur van het college van burgemeester en schepenen gaat uit naar een beperkte verdieping van het kanaal.  Dit moet resulteren in  een betere beleving van het water en de openbare ruimte in de directe omgeving van het kanaal.

Uitdieping en nieuwe brug

Een beperkte uitdieping van het kanaal betekent weliswaar dat de Bospoortbrug beweegbaar wordt (onder de vorm van een “tafelbrug”) maar ook dat er een bijkomende brug wordt gebouwd. Ook voor deze bijkomende brug waren een aantal varianten mogelijk. Concreet wordt gekozen voor variant C, een optie waarbij de nieuw te bouwen ‘’zuidbrug “ aansluit op de René Deboecklaan. Er wordt geopteerd voor dit scenario omdat het een uitgesproken lokaal effect heeft: de zuidbrug vormt een volwaardig alternatief voor het tracé doorheen het centrum, waardoor er een verschuiving van het verkeer op de Suikerkaai, de Arkenvest en de Bergensesteenweg naar de nieuwe brug zal plaatsvinden, zonder grote impact op het verkeer op de A8. De bouw van een nieuwe brug impliceert het vervangen van de bestaande brug over de Zenne in de R. Deboecklaan, gezien de bestaande brug momenteel te smal is om volwaardige fiets- en voetpaden aan te leggen.

Op mobiliteitsvlak draagt deze optie bij tot een vlottere sturing van het verkeer, het weren van doorgaand verkeer uit het centrum en het vergroten van de globale capaciteit van het wegennet.

STOP-principe

Het college wil daarbij aansluitend de Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Deze oplossing is conform het STOP-principe, waarbij men zoveel mogelijk het stappen, trappen (fiets), en het gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren. Het uitwerken van een aantal acties om dit STOP-principe in praktijk om te zetten, vormt een prioriteit in het mobiliteitsbeleid van de stad. De Bospoortbrug voorbehouden voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, geeft zwakke weggebruikers voordelen en zorgt voor minder autoverkeer door het centrum, terwijl de omrijfactor voor wagens beperkt blijft.  De personenwagen weren op de Bospoortbrug moet leiden tot een eenvoudigere, snellere en veiligere afwikkeling van het verkeer in de omgeving van de brug. Het college volgt met deze beslissing ook het advies van de stuurgroep streefbeeld en het mobiliteitsplatform.

Bospoortbrug

Het college bepaalde daarnaast nog een aantal aandachtspunten. Zo wil men onder meer op alle nieuwe bruggen volwaardige fiets- en voetpaden aan beide zijden en circulatieplannen voor het historisch centrum en de wijk Sint-Rochus. Daarnaast moet de Bospoortbrug continu bruikbaar zijn voor fietsers en voetgangers, ook als de brug in de bovenstand staat, en mag de brug enkel openen bij de doortocht van schepen met minimum 3 containerlagen. Bij de doortocht van alle andere schepen moet de brug toegankelijk blijven voor het openbaar vervoer.

De fasering van de werken zal in onderling overleg met NV Waterwegen en Zeekanaal bepaald worden. Om een vlotte verkeersafwikkeling te garanderen, moet uiteraard eerst de nieuwe zuidbrug gebouwd worden vooraleer men met de bouw van een nieuwe Bospoortbrug kan aanvangen.

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen wordt dinsdag 28 januari voorgelegd aan de gemeenteraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?