Vlaamse financiële steun voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt geld vrij om het lokaal woonbeleid te ondersteunen en gemeenten te stimuleren om intergemeentelijke samen te werken.Er gaat 835.200 € naar Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen en 649.681 € naar Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat.

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat bovenvermelde gemeenten de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (2020-2025)

 Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden. Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus. Die regeling vervangt de subsidieregeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 “houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. Alle intergemeentelijke samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het BVR van 21 september 2007 of het BVR van 8 juli 2016, kunnen een doorstart maken op basis van het BVR van 16 november 2018. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten.

Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Daartoe moeten de deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren en ten minste tweemaal per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop een aantal thema’s besproken worden. Zij kunnen desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Bij de uitvoering van het project moeten de gemeenten voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door intergemeentelijke verenigingen als vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Zij kunnen gebruik maken van een aanvraagsjabloon. Uiterlijk op 30 juni 2019 diende de initiatiefnemer zijn subsidieaanvraag voor de periode 2020-2025 in op het mailadres lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. Het is ook mogelijk om uiterlijk op 30 juni 2022 een subsidieaanvraag in te dienen voor de periode 2023-2025.

Op 12 december 2019 keurde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele een ministerieel besluit goed dat aan 70 intergemeentelijke projecten een subsidiebelofte verleent voor de periode 2020-2025.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?