Verzet tegen waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen

Op de agenda van de gemeenteraad van 26 november 2019 werd de inplanting van een kleine waterzuiveringsinstallatie(KWZI) in de Kareelstraat ter goedkeuring voorgelegd. Maar dat was zonder protest van omwonenden en oppositie gerekend.

De bewoners van de Kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van de Vrije Basisschool Spring in ‘t Veld hadden een delegatie afgevaardigd.  Ze stelden vragen en uitten hun ongenoegen over de voorliggende plannen van het waterzuiveringsstation. Zonder info, zonder overleg werd een beslissing klaargemaakt.  Ook voor de oppositie fracties CD&V, DVP en NVA kon deze manier om tot een beslissing te komen niet door de beugel.

 Oude plannen

De CD&V-fractie legde duidelijk uit waarom deze locatie niet kan weerhouden worden met de volgende argumentatie: “Op de infovergadering van 29 april 2014 werden de plannen voor een KWZI(kleine waterzuiveringsinstallatie)  uiteengezet en was het zeer duidelijk dat er bij de bevolking geen draagvlak is voor de inplanting van de KWZI in de Kareelstraat. De infovergadering is meer dan 5 jaar geleden en vermits elke partij, die deel nam aan de verkiezing in Pepingen, inspraak en participatie van de inwoners in het beleid hoogst belangrijk vindt, en terecht, is een nieuwe infovergadering meer dan op zijn plaats.

De adviezen van de milieuadviesraad en van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) voor deze inplanting waren 5 jaar geleden negatief.

De Kareelstraat werd nog maar een aantal jaar geleden compleet heraangelegd. Toen werd voorzien dat het afvalwater opgepompt wordt naar de Trapstraat. Bij een KWZI in de Kareelstraat moet deze straat opnieuw opgebroken worden omdat het afvalwater in de andere richting moet lopen.

Bij een thehuis en zaal

Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant vlakbij een Orthopedagogisch Centrum. De VZW Huize Terloo in de Kareelstraat te Bellingen vangt 61 kinderen op.Het Centrum stelt 60 medewerkers tewerk. Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte gemeentelijke zaal.
In de gemeentelijke zaal DE KRING gaan talrijke activiteiten door waarvan de meeste eestfestijnen van verenigingen zijn. In het kasteel-klooster Ter Loo gaan jaarlijks rond de 700 activiteiten door en met hun jeugdkampen hebben zij jaarlijks 5000 overnachtingen. De school
Spring in ‘t Veld biedt onderwijs aan 180 kinderen en heeft 20 leerkrachten.

Andere voorstellen voor inplanting van de KWZI werden verworpen werden als economisch niet verantwoord.

Ongenoegen

Het ongenoegen van de bewoners van de Kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van Spring in ’t veld en de stevige repliek van de oppositie hebben indruk gemaakt op de LVB-meerderheid. De gemeenteraadsbeslissing werd uitgesteld tot januari 2020.

Er wordt een infovergadering georganiseerd waarop alle mogelijke locaties toegelicht worden. Er worden adviezen gevraagd aan de GECORO en aan de Milieu- en Landbouwraad. Er wordt een afspraak vastgelegd met de bevoegde Vlaamse minister waar alle Pepingse politieke fracties zullen uitgenodigd worden om de twee consensus-locaties, ruilverkaveling achter hof Terkammen en/of het Zwaantje te gaan verdedigen.

 DVP

Gezien de mondelinge vragen uit het publiek tijdens de zitting van 26 november, schoof de Pepingense gemeenteraad het agendapunt van het  waterzuiveringsstation in de Kareelstraat naar voren, zodat het als eerste punt behandeld werd. DVP deed, na lange discussie en schorsingen vanwege LVB en CD&V, ter zitting de mondelinge suggestie tot uitstel van het gemeenteraadsdossier tot januari 2020 om een toelichting door Aquafin aan buurtbewoners , de gecoro en milieuraad mogelijk te maken. Adviesraden kunnen dan ook een advies uitbrengen. Alle partijen gingen hiermee akkoord.

Daarna werd door CD&V een voorstel - om op bezoek te gaan bij de bevoegde minister om de 2 consensuslocaties Terkammenstraat en/of Het Zwaantje te gaan verdedigen - aan dit agendapunt toegevoegd. Alle partijen ging akkoord met dit voorstel, enkel meerderheidspartij LVB onthield zich.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?