Vertrouwen in Vlaams-Brabantse apothekers blijkt heel groot

Hoe kijkt de Vlaams-Brabantse burger naar zijn/haar huisapotheker? Een prominente vraag waarop ze vanuit het Brabants Apothekers Forum een antwoord hebben gezocht via een marktonderzoek, uitgevoerd door UCLL Research & Expertise. Dit marktonderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2021 bij een 1000-tal burgers uit Vlaams-Brabant. Het doel van de bevraging was om een actueel antwoord te krijgen op bovengenoemde vraag, en welke rol(len) de apotheker in de toekomst zou kunnen opnemen volgens de Vlaams-Brabantse burgers.

Resultaten

89% van de bevraagde apotheekbezoekers gaat meestal naar dezelfde lokale fysieke apotheek en heeft m.a.w. een huisapotheker. De belangrijkste reden om altijd naar dezelfde apotheek te gaan is de nabije ligging van de apotheek. Nabijheid en laagdrempeligheid zijn de grootste troeven van de huisapotheker. Ook het feit dat de huisapotheker en het apotheekteam de medische achtergrond kent, de deskundigheid, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de apotheker spelen een belangrijke rol in de keuze voor een huisapotheek.

Aandachtspunten die naar voren kwamen zijn: ‘digitale bereikbaarheid’ en de ‘privacy’ in de apotheek. Burgers hebben bedenkingen bij de mate waarin de huidige inrichting van de apotheek zorgt voor voldoende privacy. Dit is een aandachtspunt voor de apotheeksector, maar toont ook aan dat de burger een privégesprek met zijn huisapotheker wenst te voeren, en hem dus als een vertrouwenspersoon ziet.

Het marktonderzoek toont ook aan dat het vertrouwen in de huisapotheker groot is. Voor 97% van de bevraagde burgers was de mate waarin een huisapotheker een vertrouwenspersoon vormt, volgens de verwachtingen. Uit Europees onderzoek (IPSOS-studie) bleek ook dat 96% van de burgers van alle zorgverleners het meest vertrouwen heeft in de huisapotheker. Het apotheekbezoek zou nog aangenamer zijn als de apotheek geen klinische, steriele sfeer had.

Momenteel zien de burgers de apotheker meer als een zorgverlener dan als een verkoper, en ze verwachten ook dat deze rol nog meer zal opschuiven in de richting van zorgverlener in de toekomst.

De burgers zien hun huisapotheker evolueren naar een gezondheidscoach die allerlei farmaceutische zorgtaken opneemt. Zo vindt meer 3 op 4 van de burgers dat het de taak is van de huisapotheker om te bewaken dat inname van bepaalde medicatie veilig is en te informeren over mogelijke vaccins. Verder vindt 1 op 2 van de burgers dat de huisapotheker toegang zou moeten krijgen tot het Globaal Medisch Dossier (GMD), zodat een nauwkeurige opvolging mogelijk is. Hoe vaker de burger in de apotheek langskomt, hoe groter de vertrouwensband is, en hoe meer geneigd de burger is om extra zorgtaken toe te vertrouwen aan de apotheker.

Ook zien de burgers de huisapotheek evolueren naar een gezondheidscentrum waar je je kan laten vaccineren (66%) en een aantal gezondheidsparameters (bloeddruk, cholesterol, bloedsuikerspiegel, …) (55%) laten afnemen. Opmerkelijk is dat voor dit laatste de jongste categorie respondenten (20-34 jaar) vooral de vragende partij zijn.

De Vlaams-Brabantse burger verwacht dat de huisapotheker deze extra zorgverlening aanbiedt, maar hierbij moet de kritische opmerking gemaakt worden dat de burger, desondanks deze verwachtingen naar farmaceutische zorgverlening toe, niet erg bereid is om zelf voor deze zorgdiensten te betalen. Brabants Apothekers Forum kijkt hiervoor naar de politiek. De betalingsbereidheid is het grootst voor het voorzien van een up-to-date medicatieschema (39%), het opvolgen van een behandeling samen met andere zorgverstrekkers (35%) en het bijhouden van de genomen medicatie (32%).

Conclusie

De tevredenheid en het vertrouwen in de huisapotheker zijn zeer groot. De burgers geven aan dat ze nood hebben aan meer privacy in de apotheek, zodat ze een privégesprek kunnen voeren met hun huisapotheker. Ook verwachten de burgers dat de huisapotheker evolueert naar een gezondheidscoach, die allerlei zorgtaken opneemt. De apotheek zien de burgers evolueren naar een gezondheidscentrum waar je je bijvoorbeeld kan laten vaccineren.

Nabijheid en laagdrempeligheid zijn ongetwijfeld de grootste troeven van de huisapotheker, die ten maximale ingezet moeten worden. De 400 apotheken in Vlaams-Brabant vormen nabije, toegankelijke gezondheidspunten waar burgers nu al terecht kunnen voor advies rond hun geneesmiddelengebruik en levensstijl. Uit het marktonderzoek blijkt dus dat de burger duidelijk verwacht dat de rol van huisapotheker nog zal uitbreiden in de toekomst! Brabants Apothekersforum vraagt een politiek debat om de duurzame maatschappelijke opdracht van de huisapotheker verder te verankeren, ook financieel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?