Tuchtprocedure tegen gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar (Beersel) opgestart

BEERSEL - Op de zitting van vorige week woensdag heeft het Beersels college van burgemeester en schepenen beslist om een tuchtprocedure op te starten tegen de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Tevens wordt de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar, die op dit ogenblik in verlof is, opgeroepen om gehoord te worden over een eventuele preventieve schorsing met een eventuele inhouding van wedde.

“Op 23 oktober is er een huiszoeking geweest bij de dienst ruimtelijke ordening in ons gemeentehuis. Blijkbaar werd ook de woning van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar onderzocht", zegt burgemeester Hugo Casaer. "De federale politie onderzoekt in welke mate de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar, die als bijberoep consultant is in zaken van ruimtelijke ordening, in zijn hoedanigheid van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar dossiers heeft behandeld waarin hij ook als consultant optrad. Er is in de pers sprake van gebeurlijke belangenvermenging."

De gemeente Beersel laat weten dat het deze klacht zeer ernstig neemt. "Te meer de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar zijn zelfstandige activiteit slechts kon uitvoeren in de mate hij in bijberoep geen activiteiten zou uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zij het in hoofd- of onderaanneming, in verband staan met de uitvoering van het ambt van het betrokken personeelslid", zegt Casaer.

Het college van burgemeester en schepenen heeft 2 beslissingen genomen :

Hugo Casaer : "Ten eerste werd besloten tot het opstarten van een tuchtonderzoek, dat door de gemeentesecretaris zal worden gevoerd. Indien uit het tuchtonderzoek zou blijken dat de tenlasteleggingen en de verdenkingen correct zijn, zal het college van burgemeester en schepenen zich moeten beraden over een passende tuchtsanctie. Al naargelang de ernst van de feiten kan zulks uiteindelijk zelfs leiden tot het ontslag van de betrokken ambtenaar. Indien in de toekomst zou blijken dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijke inbreuken die de gemeente hebben benadeeld, kan het college van burgemeester en schepenen in een later stadium alsnog beslissen om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen lastens de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.

Ten tweede werd beslist de procedure tot preventieve schorsing te starten. Een preventieve schorsing is een ordemaatregel, geen straf. De schorsing kan gekoppeld worden aan een gedeeltelijke inhouding van wedde. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar moet gehoord worden alvorens tot dergelijke schorsing kan worden beslist. Zou de gemeente na de hoorzitting beslissen tot een preventieve schorsing van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar, met bijgaand weddeverlies, en blijkt achteraf uit het tuchtonderzoek (en uit het strafonderzoek) dat er geen vuiltje aan de lucht is, dan zal de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar zijn ambt kunnen hernemen en bekomt hij alsnog de ingehouden wedde.
De gemeentesecretaris zal nu met passende spoed het tuchtonderzoek voeren, zodat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt in deze delicate zaak”.

Archief

Lees ook : Huiszoeking bij ruimtelijke ordening op Beersels gemeentehuis


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?