Taalklacht tegen gemeente Liedekerke gegrond (+reactie)

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft de gemeente Liedekerke op de vingers getikt voor het verspreiden van een meertalige affiche. Het bestuur verduidelijkt waarom er voor deze manier van werken gekozen is.

Naar aanleiding van de Ramadan verspreidde de gemeente Liedekerke op 23 april affiches met richtlijnen in verband met de corona-crisis. De affiches werden opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en het Arabisch. Vooral de Arabische tekst schoot bij heel wat Liedekerkenaren in het verkeerde keelgat. Op de gemeentelijke facebookpagina ontstond daarover een hevige discussie en drie inwoners dienden een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).

Steven Van Ginderdeuren en van Stefaan Vanhuylenbroek dienden elk afzonderlijk een klacht in. Ze werden hierbij gesteund door Eric Van Londersele, een bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang. Johan Daelman diende samen met Bob Wellens een klacht in namens de Vlaamse Volksbeweging.

Op 3 juli onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de klachten en verklaarde ze alle drie ontvankelijk en gegrond. "De gemeente Liedekerke heeft in dit dossier niet gehandeld conform de taalwetgeving. Er werd onvoldoende benadrukt dat de enige bestuurstaal in Liedekerke het Nederlands is", klinkt het.

Naar aanleiding van dit advies hebben de vier betrokken burgers een gezamenlijke verklaring opgesteld die bezorgd werd aan de burgemeester van Liedekerke. De integrale verklaring hieronder, met daaronder een uitgebreide reactie van de gemeente Liedekerke.

"Gezamenlijke verklaring opgesteld op 05.07.2020
Geachte heer burgemeester Steven Van Linthout,

- De Vaste Commissie voor Taaltoezicht bevestigde dat de communicatiedienst van de gemeente duidelijk niet correct heeft gehandeld.

- We vragen dat de burgemeester in een richtlijn aan alle gemeentelijke diensten klaar en duidelijk stelt dat de bestuurstaal in Liedekerke enkel en alleen het Nederlands is. We zouden het op prijs stellen indien een dergelijke tekst ook openbaar op de facebook-pagina
van de gemeente verschijnt.

- Wij kunnen begrip opbrengen dat er tijdens de coronacrisis uitzonderlijk en éénmalig gecommuniceerd werd in de drie officiële landstalen. Maar een dergelijke – uitzonderlijke - communicatie moet dan wel correct gebeuren, volgens de regels van taalwetgeving (Wetten
van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken en volgens de rechtspraak van de VCT van 9 november 2018, nr.50.366).

- In de specifieke Liedekerkse situatie beschouwen wij de communicatie in het Arabisch als een politieke blunder van formaat en wel om de volgende redenen:

1. Met het gebruik van de drie officiële landstalen bereikt men in Liedekerke alle gezinnen die er wonen.

2. Het is fout om te denken dat alle moslims het Arabisch machtig zijn. Er zijn in de gemeente ook moslims van Turkse origine en mogelijk ook van Bosnische, Albanese en Somalische afkomst. Waarom zou je een voorkeursbehandeling geven aan slechts één van deze bevolkingsgroepen?

3. Vanuit de verschillende moslimgezinnen was er nooit enige vraag naar een dergelijke vorm van ‘taalfaciliteiten’.

4. Binnen de gemeentediensten zijn er geen ambtenaren met een parate kennis van de Arabische taal. Zelf een communicatie starten in een taal die je niet machtig bent en waarin je niet kunt antwoorden op (mogelijke) terugkerende vragen getuigt allesbehalve van efficiënt bestuur. Het versterkt bovendien de indruk die leeft bij sommige nieuwkomers dat het aanleren van het Nederlands niet noodzakelijk is om in onze gemeente te wonen en er te functioneren.

Wij zijn bekommerd om het behoud van het Vlaams karakter en de Vlaamse identiteit van Liedekerke. Mogen wij er u op wijzen dat onze gemeente een van de snelst verfransende gemeenten is van Vlaams Brabant? Volgens het rijksregister (cijfers van 2018) zijn 41 % van onze jongeren tussen 0 en 21 jaar van buitenlandse herkomst. Het is dus alle hens aan dek willen we de verdere verBrusseling van onze gemeente stoppen. Uit de voorbije verkiezingsuitslagen blijkt dat heel wat inwoners onze bekommernis delen.

Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen merken wij niets op van enig Vlaams beleid in Liedekerke. In plaats van er aanhoudend op te wijzen dat de voertaal in Liedekerke het Nederlands is, merken wij een zekere taal-toegeeflijkheid bij de gemeentelijke communicatiedienst.

Wij vragen met aandrang respect voor het Nederlandstalig karakter van de gemeente Liedekerke en voor de taalwetgeving. We zouden in Liedekerke graag initiatieven zien die het Vlaams karakter van onze gemeente benadrukken en versterken.

Integrale reactie van de gemeente Liedekerke :

"Deze affiches waren afkomstig van het nationaal crisiscentrum. Het gemeentebestuur heeft de opdracht om consequent mee te werken aan de maatregelen die getroffen zijn door het nationaal crisiscentrum. Bijgevolg heeft het gemeentebestuur deze affiches verspreid in de drie landstalen, het Engels en het Arabisch. Deze verspreiding is gebeurd zowel op papier als digitaal op de gemeentelijke webtoepassing en in de sociale media.

Bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht werd een klacht ingediend tegen het gebruik door de gemeente van andere talen dan het Nederlands.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft op 3 juli 2020 een advies uitgebracht. Volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft het gemeentebestuur van Liedekerke gehandeld in overeenstemming met de geldende taalwetgeving. Het is immers belangrijk dat tijdens de uitbraak van het coronavirus iedereen onmiddellijk kennis kan nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Daarom was het aangewezen om deze informatie ook te verspreiden in andere nuttige talen.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht aanvaardt dat in uitzonderlijke omstandigheden andere talen kunnen worden gebruikt. In de anderstalige teksten moet dan wel duidelijk aangegeven staan dat het een vertaling betreft. Dit laatste was niet het geval voor de anderstalige affiches die het gemeentebestuur heeft verspreid. Omdat aan deze vormvereiste niet was voldaan, werd de klacht gegrond bevonden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?