Strenge besparingen in Halle zorgen voor overschot

HALLE - Uit de jaarcijfers 2014 blijkt dat de stad Halle een overschot realiseerde van 8,4 miljoen euro.

Het jaar er voor werd nog afgesloten met een onevenwicht van bijna 7 miljoen euro, waarvan 4.5 miljoen euro als tekort kon worden beschouwd. Het resterend tekort van 2,5 miljoen euro was te wijten aan de laattijdige doorstorting van het aandeel van het stadsbestuur in de personenbelasting. Deze situatie vereiste ingrijpende maatregelen. Het stadsbestuur en de stadsdiensten namen dan ook gepaste maatregelen om dit financieel tekort om te buigen. Als resultaat zien we dat het tekort van 2013 in 2014 werd omgebogen naar een overschot van 8,4 miljoen euro.

Het overschot werd gerealiseerd door verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot 1.580 met een meeropbrengst van 3,5 miljoen euro als resultaat. Voorts zorgde het toenemend aantal woningen voor een extra opbrengst van 875.000 euro. De opbrengst uit de personenbelasting, die niet verhoogd werd ten opzichte van 2013, bedroeg 13 miljoen euro. Er was ook een meeropbrengst van 1,5 miljoen euro uit allerhande eigen gemeentebelastingen (parkeerbelasting, inname openbaar domein, kosteloze verspreiding van reclamedrukwerken, belasting op bouwen). De stad kreeg ook de terugvordering van de kosten van de brandweerdienst bij de beschermde gemeenten in de zone, met onder meer een laattijdige afrekening van 2007-2011. Dit leverde een opbrengst op van 2,6 miljoen euro.

Op het vlak van de uitgaven werden ook heel wat inspanningen geleverd in de werkingskosten, de personeelskosten en de uitkering van toelagen. De loonkost bedroeg 19,3 miljoen euro (t.o.v. 20,4 miljoen euro in 2013). De werkingskosten daalden van 10,2 miljoen euro in 2013 naar 9,3 miljoen euro in 2014. De dotatie aan het OCMW bedroeg  6,5 miljoen euro in 2014, tegenover 7,2 miljoen euro in 2013 en de politiezone functioneerde uiteindelijk met 3 miljoen euro van de stad, i.p.v. de gebudgetteerde 4 miljoen euro.

Tot slot waren de historisch lage rentevoeten een meevaller. De jaarlijkse intrestlast van de stad zakte hierdoor met 125.000 euro.

Ondanks de besparingen was er evenwel nog ruimte voor investeringen. De belangrijkste:  de afwerking van de Mouterij (Den Ast): 4,8 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen euro subsidies. De laatste fase van de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek: 1,5 miljoen euro. Infrastructuurwerken aan wegen: 2,5 miljoen euro. De sociale campus: 162.000 euro

"Tot slot kunnen we concluderen dat als we de financiële meevallers niet meerekenen (personenbelasting, terugvordering brandweerkosten en kosten politiezone) er nog steeds een structureel overschot blijft, en dit van 3.4 miljoen euro. Daarmee bereikt de stad alvast één van haar prioritaire doelstellingen, namelijk de zorg voor een financieel gezonde stad", klinkt het bij het stadsbestuur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?