Start Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Den Horinck’

Het college van burgemeester en schepenen keurde recent de start- en procesnota van RUP Den Horinck goed.

Het plangebied heeft betrekking op een zone van om en bij 9,8 ha gelegen rond het cultuurcentrum ‘Den Horinck’. De site wordt op dit moment ingevuld door diverse functies als wonen, sport en recreatie, cultuur en gemeentelijke diensten, zijnde politiekantoren en een containerpark. Onbebouwde percelen vullen het overige gedeelte van het plangebied op. Het spontaan evolueren van deze verschillende functies heeft geleid tot de vorming van een weinig geordende inrichting van het gebied.

Om opnieuw te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke inrichting wordt gekeken hoe dit groot aantal verschillende functies op elkaar kan worden afgestemd. Op deze manier wordt via voorliggend RUP getracht om een duidelijk toekomstperspectief voor het plangebied vast te leggen.

Doel van het RUP is het vastleggen van een kwalitatief toekomstgericht plan waar wonen, werken en ontspanning met elkaar verzoend worden.

Evaluatie van het plangebied

Knelpunten
1 Het plangebied wordt gekneld tussen de bovenlokale infrastructuren van de RO en zijn op- en afrittencomplex, de N9 en de Brusselsesteenweg.
2 De spontaan geëvolueerde diverse functies die het gebied invullen, zorgen voor een weinig geordende inrichting van het gebied.
3 De huidige en gewenste functies voor het plangebied zijn niet conform met de huidige bestemming, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, van het gewestplan.
4 Gezien de huidige bestemming en afwijkende invulling van het gebied kan dit niet kwalitatief worden afgewerkt.

Potenties
1 De site kan fungeren als verlenging van de stedelijke as die het centrum van Zellik verbindt met het projectgebied.
De bestaande onafgewerkte bouwblokken kunnen afgewerkt worden. Dit zal zorgen voor een verhoogde kwaliteit van het interne gebied.

2 De site heeft de potentie om zowel een gezicht naar als een buffer tegen het aangrenzende snelwegencomplex te vormen.
3 De ligging langsheen de N9, Brusselsesteenweg en de ring is gunstig voor de inplanting van verschillende KMO’s.
4 De site biedt de mogelijkheid tot een betere aansluiting met het gemeenteplein, de scholensite en de sportterreinen.

Het programma voor de site den Horinck is 3-ledig:
zoeken naar toepasselijke vormen van verdichting en voorzien van een groenzone;
vernieuwing en uitbreiding van het bestaande gemeenschapscentrum ‘Den Horinck’,
introduceren gemengd activiteitengebied met verschillende functies omtrent bedrijvigheid.

Visie en ruimtelijke concepten

De visie van het RUP Den Horinck kan als volgt worden samengevat:

De gemeente wil met het RUP de historische gegroeide omgeving bestendigen en planologisch rechttrekken zodat de verschillende eigenaars van de woningen in het gebied hun woning op een eenvoudige manier binnen de geëigende zone kunnen verbouwen, herbouwen en uitbreiden.

Door de ligging van het plangebied langsheen de R0 moet worden bekeken op welke plekken het wonen kwalitatief kan worden bestendigd (bijv. geen geluidsoverlast).

Zones waar wonen niet gewenst is, worden ingevuld met alternatieve voorzieningen.

Het bestaande cultureel centrum Den Horinck wordt uitgebreid tot een gemeenschapscentrum waar verschillende evenementen, de bibliotheek en jeugdlokalen en het politiekantoor in kunnen worden ondergebracht.

Het plangebied zal als een gemengde site ingevuld worden met een privaat woongedeelte, een publiek vrijetijdscentrum en een gemengde activiteitenzone. Een groene centrale ruimte verbindt alle zones.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?