"Stadsbestuur blijft steeds open staan voor dialoog”

In een persbericht reageert het stadsbestuur op de grieven van de Verenigde Handelaars Halle, die extra inspanningen vragen om meer klanten naar de handelskern te lokken. Het persbericht beperkt zich vooral tot een opsomming van wat er in het verleden is gedaan. Er wordt niet gereageerd op de actie met de parkeermunten van de VHH.

“In oktober 2021 kregen we een eerste open brief van de Verenigde Handelaars Halle (VHH) omtrent het parkeerbeleid in Halle dat van kracht ging in januari 2021.

Bij de uitrol van dit parkeerbeleid werd een evenwichtsoefening gemaakt ten behoefte van alle stakeholders. Denk maar aan de creatie van 52 shop & Go plaatsen, gratis parkeren op zaterdag op parking De Bres, Leide, Nederhem, parking station. Maar ook de Hallekaart waar bewoners uit groot Halle voor 10€ per jaar kunnen parkeren op parking Nederhem en Spoorwegstraat.

Van bij de invoering van dit parkeerbeleid had het stadsbestuur een grondige evaluatie voorzien na een jaar. Hierbij werden enerzijds een aantal stakeholders bevraagd (de handelaars, marktkramers, de centrummanager, het zorgpersoneel, het onderwijzend personeel uit de binnenstad …), maar anderzijds ook het Halse stadspanel.

Op de gemeenteraad van 25 januari 2022 werden 2 pakketten van aanpassingen goedgekeurd.”

“Deze pakketten werden uitvoerig besproken met de VHH waar ook werd meegegeven dat dit het maximum was qua aanpassingen. Wijzigingen hebben immers gevolgen op verschillende niveaus.

De VHH kon zich volledig vinden in deze aanpassingen en geeft ook aan dat ze vandaag nog steeds achter het huidig parkeerbeleid staan.

Naast deze bijsturing van het parkeerbeleid werden er nog tal van acties ondernomen om de binnenstad op te waarderen en de handelaars te ondersteunen. Hierbij een kort overzicht.”

“Dit zijn allemaal acties die samen zorgen voor een leefbare en gezellige stad.

Een jaar later, krijgt het college van burgemeester en schepenen een tweede open brief van de VHH. Hierbij halen ze de energiecrisis aan. In deze brief stellen ze de vraag van 6 maanden gratis parkeren om de handelaars de kans te geven om door deze economische crisis te geraken. Tijdens de overlegmomenten komt uitdrukkelijk ter sprake dat het huidige parkeerbeleid niet de oorzaak is en dus ook niet de oplossing is voor het gestelde probleem. Gratis parkeren zal geen extra klanten naar de winkelstad lokken maar er dient wel gezorgd te worden voor extra kerstbeleving.

De vraag van de VHH houdt geen rekening met het feit dat:

  • de parkeeropbrengsten teruggevloeid zijn naar de Hallenaren door de personenbelasting te verlagen van 7.5% naar 7.1%;
  • mensen die een parkeerabonnement betaald hebben de dupe zullen zijn van deze maatregel;
  • de problematiek rond veranderend koopgedrag en leegstand met deze maatregel niet verholpen wordt;

Als bestuur is het onze taak om met alle stakeholders rekening te houden en om te waken over het algemeen belang. Door steeds het parkeerbeleid alle schuld te geven van alle problemen, is het moeilijk te werken aan een positieve beeldvorming voor onze stad.

Verder lijkt de VHH het verleden te romantiseren.

  • Op het Oudstrijdersplein was parkeren vroeger duurder én mét tijdsbeperking;
  • De vele gratis parkeerplaatsen zorgden voor veel ‘zoekverkeer’, waarbij er geen garantie was een parkeerplaats te vinden in de nabije buurt van de bestemming;
  • Het ontbrak aan uniformiteit door verschillende zoneringen en tarieven.

Het college van burgemeester en schepenen blijft geloven in de sterkte van onze stad en de winkelkern. We laten onze schouders niet hangen en blijven ons verder inzetten voor de versterking van onze winkelkern met een positieve ingesteldheid”, aldus het stadsbestuur. Schepen Johan Servé (lokale economie), Schepen Bram Vandenbroecke (mobiliteit) en Burgemeester Marc Snoeck


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?