Sprokkels uit de Halse gemeenteraad

Op dinsdag 28 november 2017 had in Halle de gemeenteraad plaats. We geven hier onder enkele agendapunten en antwoorden op mondelinge vragen.

 Halle verhoogt subsidie voor buurtfeesten

Sinds 1 januari 2012 kunnen Hallenaren die een buurtfeest organiseren voor de bewoners uit de eigen straat of buurt een subsidieaanvraag indienen. Die subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een geluidsinstallatie te huren, om animatie en versiering te voorzien of promotiekosten te dragen.

Omdat de kosten voor een buurtfeest steevast meer bedragen dan de huidige toelage van 100 euro besliste de Halse gemeenteraad om de toelage te verhogen tot 150 euro. Met deze beslissing wil de stad de onderlinge contacten tussen buren en buurten bevorderen en de sociale cohesie in de stad versterken.

Het aangepaste subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

 Hals werkingssubsidiereglement voor cultuurverenigingen vereenvoudigt toekennen van subsidies

Halse cultuurverenigingen kunnen aanspraak maken op werkingssubsidies van de stad. Omdat die subsidies steeds afzonderlijk per vereniging werden toegekend en dat heel wat administratie met zich meebracht, keurde de gemeenteraad een werkingssubsidiereglement goed.

 Het reglement werd in overleg met de Halse Cultuurraad uitgewerkt. Erkende socio-culturele verenigingen of verenigingen voor amateurkunsten kunnen er gebruik van maken en de subsidie aanvragen via www.halle.be.  

Het werkingssubsidiereglement wordt toegepast vanaf 1 december 2017.

 Stad Halle wijzigt rijrichting en parkeerregeling in Steengroefstraat

Op vraag van de bewoners worden de rijrichting en parkeerregeling in de Steengroefstraat te Lembeek gewijzigd. De bewoners konden kiezen uit een aantal opties. Het voorstel dat door de meeste van hen werd gekozen, zal ook worden doorgevoerd.

 Concreet wordt de Steengroefstraat tussen de Veroonskouter en de Veroonslinde éénrichtingsverkeer richting Veroonslinde. Het deel tussen de Bergensesteenweg en de Veroonskouter wordt éénrichtingsverkeer richting Veroonskouter. Voor fietsers en bromfietsers blijft de Steengroefstraat tweerichtingsverkeer.

 Tussen de Bergensesteenweg en de Veroonskouter wordt parkeren toegelaten langs de zijde van de onpare huisnummers.  Tussen de Veroonskouter en de Veroonslinde wordt het parkeren geschrankt toegelaten.

 Van zodra de riolerings- en wegeniswerken in de Steengroefstraat beëindigd zijn, wordt deze nieuwe verkeersregeling ingevoerd.

 Stad Halle plaatst banken en bloembakken in Molenborre om foutief parkeren tegen te gaan

In de Molenborre in hartje Halle wordt vaak foutief en hinderlijk geparkeerd. De politie vroeg aan de stad om maatregelen te nemen. De Halse gemeenteraad keurde in dat kader een aanvullend politiereglement goed.

 Ter hoogte van de boekhandel worden de twee bestaande horizontale parkeerplaatsen vervangen door vier verticale,haakse parkeerplaatsen, waarvan twee parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap. De twee bestaande parkeerplaatsen voor personen met een beperking ter hoogte van de mutualiteit worden opgeheven en ingericht als een laad- en loszone. In totaliteit verdwijnen er geen parkeerplaatsen. Wel worden er bloembakken, zitbanken, paaltjes of fietsenstallingen geplaatst op de plaatsen waar nu vaak niet-reglementair en hinderlijk wordt geparkeerd. Het voorzien van bloembakken en straatmeubilair zal de Molenborre ook verder opwaarderen.

 Mondelinge vragen:

Raadslid Anne-Marie Mestdag: Evolutie van de werken aan de kerk van Sint-Rochus

 “Gezien de commissie patrimonium uiterst  zelden vergadert, wil ik lang deze weg nog eens een stand van zaken vragen over de evolutie van de fase 1  van de werken aan de kerk van Sint Rochus, en de verdere evolutie rond het al dan niet opstarten van de  tweede fase van de werken.”

 Antwoord:

De werkzaamheden fase I verlopen volgens planning.  Indien er geen tegenslagen optreden, zou het einde der werken voorzien zijn tegen het bouwverlof 2018.

Einde deze maand zullen vermoedelijk de afkapwerken van de bekledingssteen afgerond zijn, dit wil zeggen dat eind dit jaar de rust rondom de kerk zal terugkeren wat positief is voor de omwonenden.

Het nieuwe metselwerk en betonherstellingen zal behoudens weerverlet verdergezet worden.

Het aanbrengen van het nieuwe buitenpleisterwerk werd stopgezet omwille van kans op nachtvorst, deze vatten opnieuw aan in februari.

Het dak werd vernieuwd voor 80%, het overige zal afgewerkt worden na verwijderen van de stelling. De gevolgschade van waterinfiltraties (in de kerk) tijdens deze werkzaamheden werden en worden aangegeven aan de verzekering en hersteld.

De stelling wordt momenteel hoger opgetrokken in functie van het terugplaatsen van het torenkruis, en bij gunstige omstandigheden (weer en wind) zal eerstdaags het torenkruis worden teruggeplaatst.

Later kan dan een datum afgesproken worden om de windhaan (samen met college, pers en raadsleden) op het kruis te plaatsen.

Momenteel is er een meerkost van +/- 150.000 euro, doch deze extra werken ten gevolge van het gevorderde schadebeeld zijn subsidieerbaar. Een informele toekenning van deze extra subsidiering werd goedgekeurd door Erfgoed. Voorlopig zijn de bijkomende kosten voor de stad beperkt tot de gevraagde invliegopeningen voor vleermuizen en de noodzakelijke asbestverwijdering voorzien in fase II. In het verleden werd wellicht omwille van het algemeen vochtprobleem de binnenkant van de toren (ter hoogte van het doksaal) bekleed met vezelcementplaten. Het verwijderen van deze panelen was voorzien in fase II (Interieur) maar om een goed beeld te hebben van de schade voor de betonherstelling werden deze nu reeds verwijderd door een gespecialiseerde firma.

Fase 2 die voornamelijk de aanpak van de binnenkant van de kerk behelst, kan pas opstarten na de toekenning van de subsidies. Momenteel is de subsidiering van Fase II nog niet ministerieel toegekend en bijgevolg is er nog geen zicht betreffende opstart desbetreffend. We blijven dit verder opvolgen.

 Raadslid Sven Pletincx: Verduidelijking reglement promotaks

 “In het reglement betreffende de promotaks, artikel 3 staat dat niet-commerciële dienstverstrekkers de belasting niet verschuldigd zijn.

Wat wordt er verstaan onder niet-commerciële dienstverstrekkers?
Welke winkels worden nu door de stad aanzien als niet-commerciële dienstverstrekker? “

 Antwoord:

Onder de categorie “niet-commerciële dienstverstrekkers” uit artikel 3, tweede streepje van ons belastingsreglement ressorteren twee soorten dienstverstrekkers:

Ten eerste: alle instellingen die geen winstgevend oogmerk hebben, zoals o.a. overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, instellingen die gezondheids- en welzijnszorg voorzien, culturele instellingen en toeristische instellingen.

Ten tweede: de niet-commerciële onderneming naar privaat recht. Deze categorie verwijst naar de vrije en intellectuele beroepen, waarbij de dienstverstrekkers hoofdzakelijk intellectuele diensten leveren in het belang van een welbepaalde klant.  Dit zijn ook vaak beroepen die niet “zomaar” uitgeoefend kunnen worden, maar waar voorafgaand door een Orde, Instituut, Kamer of een ander federaal gezagsorgaan toelating verleend moet worden, bijvoorbeeld na de succesvolle voltooing van een stage of bekwaamheidsexamens. Deze categorie verwijst o.a. naar accountants, boekhouders, revisoren, geneesheren, tandartsen, kinesisten, dierenartsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, architecten, landmeters, beëdigd vertalers, psychologen, etc.  Apothekers kunnen in bepaalde gevallen ook onder deze categorie ressorteren, behalve als ze in hun winkel naast medicijnen bijvoorbeeld ook verzorgings- en/of cosmetische producten verkopen.  Op dat moment krijgen ze ook een commercieel karakter en vallen ze niet langer onder deze uitzondering.

De privacywetgeving verhindert ons om in de openbaarheid van de gemeenteraad een lijst van belastingplichtigen mee te delen, maar als raadslid heeft u uiteraard inzagerecht om het belastingkohier in te kijken en vast te stellen wie in het kohier opgenomen is. Het laatste belastingkohier dateert van april van dit jaar.

  Raadslid Dirk Van Heymbeeck: Internet/wifi in de buitendiensten van de stad

 “Daar de commissie patrimonium zelden of nooit doorgaat ben ik genoodzaakt om dit hier ten berde te brengen.

De voorbije weken was ik aanwezig op 2 raden van bestuur.  Daar hoor ik op beide vergaderingen de leidinggevende ambtenaar klagen over het niet degelijk functioneren van hun respectievelijk internet verbinding.  Ze klagen dit aan omdat het hun werkzaamheden serieus hindert en dus tijdverlies oplevert.  Met als klap op de vuurpijl de persconferentie van de Verenigde Handelaars waar er geen wifi beschibaar was om hun website te promoten.  Via een omweg zijn ze er dan toch in geslaagd om online te gaan.

Voormalig collega en gemeenteraadslid Vranken ijverde jaren om een degelijk internet/wifi verbinding te krijgen in openbare gebouwen.  Het is dan ook jammer dat stadsdiensten die niet in het stadhuis gevestigd zijn, niet naar behoren kunnen werken door een gebrekkig of slecht functioneren van het internet.  Het verbaast ons ook dat er na 5 jaar nog steeds geen degelijk internet/wifi te verkrijgen is in openbare gebouwen.  We lopen hier als stad weer achter de feiten aan.

Graag had ik dan ook volgende vragen gesteld :

Wat is de reden dat er nog steeds geen degelijk internet is in de buitendiensten van de stad?

Wat heeft het schepencollege ondernomen om dit euvel weg te werken?

Op welke termijn denken jullie dit opgelost te krijgen?”

 Antwoord:

  1. Door de steeds toenemende nood aan dataconnectiviteit voor allerhande applicaties en technologieën dient de dataconnectie van het stadhuis uitgebreid te worden. Jaren geleden werd een dataconnectie door het toenmalige Belgacom aangelegd in het stadhuis voor het interne dataverkeer van en naar de buitendiensten. Deze lijn omvatte ook de toegang tot het internet en onze aansluiting op het telefoonnet.

Door de steeds toenemende nood aan online bronnen (internet) en de grote datatrafiek die door allerhande applicaties en technologieën gegenereerd wordt, is de huidige capaciteit van deze dataconnectie in de loop der jaren ontoereikend geworden.

Met het oogpunt op de toekomstige ontwikkelingen op ICT-vlak, de integratie met het OCMW en dus een uitbreiding van het aantal mensen die de infrastructuur gaat gebruiken, en het feit dat meer en meer (overheids)diensten hun diensten online aanbieden, dient deze capaciteit verhoogd te worden.

 Het College besliste daarom op 17 november tot de upgrade van de dataconnectie bij de firma Proximus voor een totale jaarlijkse meerkost van 4800 EUR exclusief BTW.  Deze beslissing werd intussen overgemaakt aan Proximus. Wij wachten nu op hun concrete implementatiedatum.

  1. Wat het Cultuurcafé betreft: dit wordt niet standaard verhuurd. Het College kan anders beslissen als daar een vraag is over gesteld en dat gebeurde door de Verenigde Handelaars van Halle.

Omdat het Cultuurcafé niet in ons verhuurpakket van zalen zit, is geen Wifi voorzien. De bedoeling is dat de uiteindelijke uitbater zelf voor zijn internet-toegang zorgt indien hij dit wenst. Dit naar analogie met de cafetaria van sportcomplex De Bres.

De aanvraag tot verhuren van het Cultuurcafé is gebeurd bij de dienst Evenementen, die het doorgaf aan CC ’t Vondel voor opmaak van een collegenota. We hebben geen zicht op de communicatie tussen beide.

Punt is dat de College nota met titel “VHH in Cultuurcafé - Activiteit op 21/11/2017” behandeld op het college van 17.11, de nergens de noodzaak vermeldt aan wifi of internet-verbinding.  Daarom werd er ook geen tijdelijke connectie geplaatst.

  1. Heel wat stadsgebouwen beschikken reeds over wifi. De andere gebouwen volgen. Concreet gaat het om Den AST, De Bres, Pagadderke, BKO Varkenssnuit en nieuwe gebouwen oa. het stadsmagazijn.  Voor de uitvoering start wordt de prioriteit nog afgetoetst met het managementteam.

Om de verdere uitrol mogelijk te maken heeft het College op 10 november beslist tot de bijkomende aankoop van 20 wifi-accesspoints.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?