SP.A en Groen sturen klimaatplan Sint-Pieters-Leeuw een beetje bij

SINT-PIETERS-LEEUW  - De N-VA/CD&V fractie diende op de gemeenteraad een amendement in op haar eigen klimaatactieplan. De fractie ging daarbij deels in op voorstellen van SP.A en Groen.Het gemeentelijk klimaatactieplan werd goedgekeurd met 28 stemmen voor en 3 onthoudingen. 

Op 26 november boog de Leeuwse gemeenteraad zich over het gemeentelijke klimaatactieplan. SP.A en Groen vinden dit een belangrijke stap in het voeren van een lokaal klimaatbeleid en stelden voor om bijkomende acties op te nemen in het plan. Gemeenteraadslid Jenny Sleeuwaegen (Groen): “Laat mij benadrukken dat wij zeer tevreden zijn dat onze gemeente een klimaatactieplan heeft opgesteld. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage tot de actie ‘Vlaams-Brabant Klimaatneutraal’, een initiatief van de groene gedeputeerde voor leefmilieu. Ook bevat het plan heel wat maatregelen waar wij ons volmondig in kunnen vinden, zoals het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting.”

Plaats voor fietsers en openbaar vervoer

“Ook de ambitie om het wagengebruik te verminderen, steunen wij volledig”, vertelt David Van Vooren (politiek secretaris SP.A). “Alleen zijn we er niet van overtuigd dat de maatregelen die het gemeentebestuur voorstelt voldoende zullen zijn om dit waar te maken.” Concreet pleiten SP.A en Groen voor extra investeringen in het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

“De frequentie van een aantal buslijnen, zoals de 141, 142 en 144/145 is te laag om een aantrekkelijk alternatief te zijn voor de individuele wagen. Door een aantal ritten te beperken tot de metrostations Erasmus of Het Rad in plaats van Brussel-Zuid, kan de frequentie worden verhoogd. Ook een busverbinding tussen Vlezenbeek, Leeuw-centrum en het station van Lot heeft volgens ons een groot potentieel. Zeker wanneer het Gewestelijk Expresnet (GEN) operationeel zal zijn, en er meer treinen zullen vertrekken vanuit de stations van Lot en Ruisbroek”, vertelt Van Vooren. 

SP.A en Groen vragen ook een investeringsplan om alle functionele fietsroutes en schoolomgevingen tegen 2025 verkeersveilig te maken. “Als we het autoverkeer willen verminderen, moeten we ervoor zorgen dat de fiets een veilig en aantrekkelijk alternatief wordt. Er zijn nog heel wat straten waar de veiligheid en het fietscomfort te wensen overlaat. We moeten een concrete planning opmaken om al die gevaarlijke punten stelselmatig weg te werken”, aldus Jenny Sleeuwaegen.

Bouwblokrenovatie

Om meer woningen energiezuinig te maken, stellen SP.A en Groen voor om ‘bouwblokrenovaties’ te ondersteunen. “Ouderen, huurders of mensen met een laag inkomen wonen meestal in de minst energiezuinige woningen. Toch weten we dat zij vaak geen beroep doen op energie- of renovatiepremies. Zij hebben onvoldoende middelen om de renovatiewerken te prefinancieren of zien op tegen alle administratie die daarbij komt kijken.”, vertelt David Van Vooren. “Daarom stellen wij voor om in verschillende wijken ‘bouwblokrenovaties’ op te starten. Dat houdt in dat er in een afgebakende buurt gedurende één à twee jaar wordt voorzien in een intensieve renovatiebegeleiding, prefinanciering en groepsaankopen van bouwmateriaal. Deelnemende verhuurders verbinden zich ertoe de huur niet te laten stijgen. Zo verbetert de kwaliteit van de woningen en blijven ze toch betaalbaar. In Gent en Kortrijk bleken dergelijke projecten zeer succesvol. Ook in Ruisbroek, Negenmanneke of Zuun zien we hiervoor een potentieel.”

Snelheidsbeperking op de Brusselse Ring

Tot slot pleiten SP.A en Groen voor het beperken van de maximumsnelheid op de Ring tot 100 kilometer per uur. “Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de maximumsnelheid van 120 tot 100 kilometer per uur leidt tot 33% minder uitstoot van fijn stof en 12% minder CO2-uitstoot. Dat is dus goed voor de gezondheid van de omwonenden en het milieu. Bovendien is er een gunstige impact op de verkeersveiligheid en is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum geen negatief effect op de doorstroming van het verkeer. Ook onze buurgemeenten Beersel en Dilbeek pleiten in hun klimaatplan voor een snelheidsverlaging. Ik hoop dan ook dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zich achter deze oproep zal scharen ”, besluit Jenny Sleeuwaegen.

Openbaar vervoer en fietsen

Milieuschepen Gunther Copens: “De N-VA/CD&V fractie staat voor een ambitieus, realistisch en betaalbaar klimaatactieplan. De N-VA/CD&V fractie heeft het voorstel van de sp.a en Groen-fractie voor het toevoegen van acht bijkomende acties vergeleken met het voorgelegde klimaatactieplan.”

“Drie van de voorgestelde acht acties zitten reeds verwerkt in het klimaatactieplan of zijn reeds operationeel in de dagdagelijkse praktijk. Het betreft de volgende voorstellen:

“Hogere frequentie (drie ritten per uur tijdens de spits)voor de buslijnen 141, 142 en 144/145” : de frequentie van de lijnen 141 en 142 zijn reeds opgetrokken naar 3 per uur tijdens de spits. De frequentie van de lijn 144/145 is reeds opgetrokken tot 2 maal per uur tijdens de spits.

“Overleg met de Lijn over nieuwe tangentiele verbinding Vlezenbeek – Rink – Lot” : deze actie is reeds opgenomen in het klimaatactieplan. In 2013 namen Sint-Pieters-Leeuw en Beersel het initiatief om er bij De Lijn op aan te dringen om een studie te bestellen inzake de tangentiele verbinding. De startnota hiervan werd goedgekeurd op een IGBC in 2015. De volgende stap is de opmaak van de projectnota.”

“investeringsplan fietspaden” : deze actie is eveneens opgenomen in het huidig plan. In totaal betreft het 11,9 kilometer fietspaden volgens het fietsvademecum op functionele fietsroutes, opgenomen in vier verschillende dossiers, die allen lopende zijn.”

Twee van de voorgestelde acht acties behoren niet tot de gemeentelijke bevoegdheden. Daarom is de N-VA/CD&V fractie van mening dat deze niet thuishoren  in het klimaatactieplan. “Sint-Pieters-Leeuw heeft hier uiteraard wel overleg met de bevoegde overheid. Het betreft:

“Overleg NMBS over GEN netwerk” : de bevoegde federale minister van mobiliteit heeft aangekondigd dat de frequentie vanaf 13 december 2015 wordt verhoogd naar 3 ritten per uur tijdens de spits en vanaf 2025 naar 4 ritten per uur tijdens de spits (en 2 ritten per uur tijdens de daluren). De gemeente Sint-Pieters-Leeuw steunt deze hogere frequentie en is voorstander om de frequentie van 2025 vroeger te laten ingaan.

“De fractie N-VA-CD&V is geen voorstander voor het permanent verlagen van de snelheid op de Brusselse Ring. Zij is wel voorstander voor het gebruik van dynamische borden, zodat bij congestie de snelheid tijdelijk kan verlaagd worden ter bevordering van een betere doorstroming. Op vlak van snelheid adviseren wij eerder het handhaven van de actuele maximale snelheid van 120 km/uur, omdat 57 % van de ongevallen gebeuren bij een hogere snelheid dan de toegelaten 120 km/uur. Als we de handhaving verder automatiseren met trajectcontroles via ANPR camera’s, kan deze investering trouwens een dubbel gebruik kennen, zijnde het gebruik voor politionele taken en criminaliteitsbestrijding”, legt Gunther Coppens uit.

Bouwblokrenovatie:

De fractie N-VA/CD&V pleit inzake energiebesparende renovatie voor een samenwerking met Kyoto in Pajottenland (zie klimaatplan M20 t.e.m. M 23). Dat is een gelijkaardig project, maar niet gestuurd door een overheid. “Wij herinneren er aan dat bijvoorbeeld het subsidiëren van zonnepanelen met groenstroomcertificaten ervoor zorgde dat er een gat van circa 1 miljard euro in de overheidsfinanciën werd geslagen. Wij opteren daarom voor de maatregelen 20 t.e.m. 23 zoals beschreven in het klimaatactieplan, die goed werken en gebruik maken van huidige kanalen”, zegt Coppens.

De N-VA/CD&V fractie stelde voor om twee andere acties wel op te nemen in het klimaatactieplan.

De N-VA/CD&V fractie diende daar over zelf een amendement  in:  “Inrichting veilige schoolomgeving” : vier locaties werden recentelijk verbeterd (Ave Maria, Den Top, Sint-Lutgardis en Populiertje). Drie locaties zullen op korte termijn worden verbeterd, in combinatie met werken in de buurt van deze scholen (Jan Ruusbroec, Wegwijzer en Groene Parel). Voor twee locaties (Sint-Steven en Don Bosco) worden, waar mogelijk, verbeteringen doorgevoerd. Voor alle locaties zal het gemeentebestuur, ook in de toekomst, in nauw overleg treden met de school en de buurtbewoners. Ook “autodelen“ wordt toegevoegd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?