Sint-Pieters-Leeuw stelt waterbeheersingsambtenaar aan

SINT-PIETERS-LEEUW – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat fors investering in waterbeheersingswerken en gaat op zoek naar een waterbeheersingsambtenaar.

De overvloedige regenval van de voorbije weken leidde tot ongekende situaties in Sint-Pieters-Leeuw. “De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel is 850 mm/m². De voorbije 30 dagen kregen we in Sint-Pieters-Leeuw meer dan  305 mm te verwerken, dit tegenover een normale neerslag voor juni van  67,4 mm. Het record voor de maand juni in Ukkel bedraagt 173,3 mm en dat was in 1839. Deze enorme hoeveelheid neerslag leidde tot overstroming van riolen en waterlopen. De intensiteit van de wolkbreuken op 27 mei, 30 mei en 7 juni was ongezien”, zegt burgemeester Luc Deconinck.

Deze ongeziene regenval had over praktisch het hele grondgebied van de gemeente wateroverlast tot gevolg. Beken en rivieren stegen op minder dan 2 uur met 2 meter. Straten werden kolkende rivieren. Van de velden vloeiden enorme modderstromen. De schade aan privé- eigendommen en het openbaar domein was aanzienlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren.

“De verwachting is dat in de toekomst hevige korte wolkbreuken frequenter zullen voorkomen. Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dergelijke overstromingsproblemen. Integendeel, het is een complexe problematiek, met vele interacties tussen systemen (riolen, wegen, beken, rivieren, velden en weiden) en zeer veel verschillende neerslagsituaties (plaatselijk of niet, intensiteit, tijdstip van het jaar …). Uitzonderlijke regenval kan niet voorkomen worden, maar dat belet niet dat maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de wateroverlast te verminderen”,stelt de burgemeester.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om een integraal waterbeheersingsplan op te stellen en uit te rollen.   De bedoeling van het plan is om reeds bestaande plannen versneld uit te voeren, nieuwe acties die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden vast te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan.

Het plan zal in hoofdzaak inzetten op het vertragen van de afvoer van de neerslag naar de beken en riolen door buffering, aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, onderhoud, erosiebestrijding en wegwerken van knelpunten in rioleringen en beken, onder het motto “Elke kubieke meter telt”.

Extra middelen worden ingezet :

* Bij hoogdringendheid wordt een extra gekwalificeerd personeelslid aangeworven om het plan op te stellen en toe te zien op de uitvoering van alle acties.

 * Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de nodige financiële middelen in de begroting uit te trekken : 500.000 euro nog in 2016 en telkens 1.000. 000 euro in 2017  en 2018.

* Binnen de schoot van het college werd een stuurgroep aangesteld bestaande uit de burgemeester en de bevoegde schepenen om de uitvoering van het plan op te volgen.

 

* Om de woongelegenheden te beschermen, worden volgende terugkerende knelpunten bij voorrang aangepakt:

•             Hazeveld (beveiliging en aanpassing pompstation) en Molenborrestraat;

•             Hoge Paal: aanpassing keermuur, bekken en afwatering naar riolering;

•             Vlezenbeek/Beevaartweg;

•             wachtbekkens Witte Roos/Impeleer;

•             Dikke Linde/Camille Leunensstraat (afwatering en wachtbekken);

•             erosiebestrijding knelpunten (J.B. Wautersstraat, Bezemstraat, Brusselbaan, Hoogstraat, Vagevuurstraat, Parijsstraat, Brabanstebaan, Gaasbeekstraat e.a.)

Overleg

Vandaag, donderdag 23 juni, vond een eerste coördinatievergadering plaats tussen de gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, studiebureau Arcadis,  en alle beheerders van de waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw (VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant).

Tijdens dit overleg werd besproken welke acties er op korte termijn kunnen ondernomen worden om de voornoemde knelpunten bij voorrang aan te pakken.

Zuunbeek

VMM wees er op dat de werken aan de Zuunbeek tussen het Volsembekken en de Brabanstebaan (den Blauw) zijn gestart. Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat 200.000 m3 water zal kunnen ophouden, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek : 47.000 m³ en Volsem : 81.000 m³).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?