Sint-Pieters-Leeuw investeert zonder belastingen te verhogen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw voorziet in het exploitatiebudget 2017 38,3 miljoen euro inkomsten en 35,3 miljoen uitgaven. “Met dit resultaat en toch een aanzienlijk pakket aan investeringsuitgaven slagen wij er toch in om een sluitend budget voor te leggen, zowel op kasbasis als op de financieringsmarge in het meerjarenplan.  De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau als in 2016”, zegt burgemeester Luc Deconinck.

40% van het exploitatiebudget wordt opgeslorpt door personeelsuitgaven. “In het begin van deze legislatuur hebben wij in het meerjarenplan vooral op personeelsvlak een besparing doorgevoerd om, waar mogelijk, diensten samen te voegen en efficiënter in te zetten. Dit geeft ons nu wat ruimte om extra personeel in te zetten op nieuwe noden, ik denk daarbij aan het inzetten van gemeenschapswachten en het aanwerven van een waterbeheersingsambtenaar vanaf 2017. Naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016 hebben wij beloofd om snel maatregelen te treffen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor onze bevolking. De waterbeheersingsambtenaar moet er voor zorgen dat de projecten die wij voor ogen hebben worden voorbereid en in samenwerking met de betrokken instanties snel en accuraat worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van die werken hebben wij trouwens in 2017 en in 2018 telkens 800000 euro aan investeringen voorzien”, zegt Deconinck.

De voorziene toelage aan het OCMW wordt met 190.000 euro verminderd in het kader van de integratie gemeente-OCMW. De afdeling ICT en het secretariaat worden vanaf Nieuwjaar overgenomen door de gemeente, zodat de hieruit voortvloeiende kosten niet meer worden doorgestort.  De werkingskosten blijven nagenoeg stabiel.

Daling schuldenlast

“De laatste 3 jaren hebben wij onze investeringen met eigen middelen betaald. Door het systematisch aflossen van onze uitstaande leningen, is de schuldenlast hierdoor fors gedaald. Dit geeft ons heel wat zuurstof om nieuwe investeringen te doen Met het oog op het jaar 2018 waarin geen grote projecten meer mogen gestart worden, hebben wij voor het jaar 2017 een investeringsprogramma van meer dan 9 miljoen euro voorzien. Voor de verdere uitwerking van deze projecten voorzien wij in 2018 nog 6 miljoen euro en voor het jaar 2019 nog 9 miljoen.”

Een opsomming van de grootste projecten in 2017 (in euro)

Vernieuwen voetpaden:                                                            500000

Asfalteren en onderhoud wegen                                           800000

Vernieuwen fietspaden                                                                             800000

Projecten wateroverlast                                                            900000

Nieuwe voetbalinfrastructuur Vlezenbeek                        600000

Vernieuwen sporthal Wildersportcomplex                        400000

Herinrichten pastorie Vlezenbeek                                         450000

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?