Samenstelling GECORO vernietigd na klacht N-VA

N-VA Liedekerke legde na de gemeenteraad van september bij monde van fractieleider Berdien Van Den Abeele klacht neer bij het Agentschap voor Binnenlands bestuur tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake de samenstelling van de GECORO. Gouverneur Lodewijk De Witte heeft nu besloten de samenstelling van de GECORO te vernietigen.

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2019 betreffende de samenstelling van de Gecoro, vernietigd en dit om volgende redenen:

• Er werd niet gemotiveerd waarom 2 kandidaten niet werden weerhouden.  Tevens werd niet gemotiveerd waarom bepaalde kandidaten aangenomen werden als effectief lid en andere als plaatsvervangend lid.  Het bestuur diende met objectieve elementen hun keuze te staven.  Hiertoe bleef zij in gebreke;
• Er mocht geen plaatsvervangende voorzitter worden aangeduid;
• De maatschappelijke geleding van de landbouwers is niet vertegenwoordigd in de Gecoro;
• De zitting diende achter gesloten deuren plaats te vinden.

Om deze redenen werd de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2019 betreffende de samenstelling van de Gecoro, vernietigd.

De klacht over de ambtenaren die lid zijn van de Gecoro gaf geen aanleiding tot vernietiging van de beslissing;

Echter wil de gouverneur het gemeentebestuur op het volgende wijzen: “Het is inderdaad correct dat de VCRO enkel stelt dat een lid van het college of de gemeenteraad niet mag zetelen in de Gecoro van zijn eigen stad of gemeente.  Dit is de enige formele onverenigbaarheid die decretaal werd opgenomen.
Strikt genomen mogen gemeenteambtenaren dus zetelen in de Gecoro van hun gemeente. De kans is echter zeer reëel dat gemeentelijke ambtenaren vroeg of laat in situaties terechtkomen waarin van hen verwacht wordt dat ze een gemeentelijk standpunt vertegenwoordigen of zelfs verdedigen.
Als personeelsleden van de gemeente ook zetelen in de Gecoro, kan dit een schijn van partijdigheid wekken.  Ambtenaren die betrokken zijn bij de opmaak van ruimtelijke plannen worden daarom best uit de Gecoro geweerd.  Bij uitbreiding is het zelfs de vraag of dit niet beter geldt voor alle personeelsleden van de eigen gemeente.  Het kan de goede werking en de onafhankelijkheid van de Gecoro als adviesorgaan alleen maar ten goede komen.  Ik verzoek u hiermee in de toekomst rekening te houden.”

"De vraag is aldus of het gemeentebestuur deze visie van de Gouverneur zal volgen, dan wel naast zich neer zal leggen. In elk geval zal een nieuwe samenstelling georganiseerd moeten worden. Onze fractie zal het gemeentebestuur wijzen op de inhoud van de beslissing en de visie van de Gouverneur.  Wordt ongetwijfeld vervolgd", klinkt het bij N-VA.

De inhoud van de beslissing van de gouverneur kan geconsulteerd worden op de webstek van N-VA Liedekerke.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?