Ruimte voor groen en werkgelegenheid nabij dorpskern Lembeek stap dichterbij

De raad van de provincie Vlaams-Brabant stelde het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ voorlopig vast. De provincie maakt met dit plan ruimte vrij voor groen en waterberging in de nabijheid van de dorpskern van Lembeek. Tegelijkertijd kunnen er meer bedrijven komen op het nabijgelegen bedrijventerrein.

Op 16 maart 2017 besliste de provincie om een ruimtelijk uitvoeringsplan in procedure te brengen voor de zone Lembeek-Noord. Het doel is de ontwikkeling van een natuurgebied voor waterbeheersing en de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein realiseren nabij de dorpskom van Lembeek.

De laaggelegen, onbebouwde industriegronden krijgen een groenbestemming met mogelijkheden voor recreatie en waterberging. Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving met elkaar verbinden en krijgt een belangrijke rol  in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

‘Daarnaast willen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen aan bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen’, zegt gedeputeerde  Ann Schevenels.

In het kader van het strategisch project Zennevallei is intensief overleg gevoerd tussen de betrokken overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een breed gedragen toekomstperspectief voor het gebied ten noorden van Lembeek.

De startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ heeft ter inzage gelegen van 6 maart tot en met 4 mei 2018. Tijdens deze periode van publieke raadpleging zijn tien adviezen en inspraakreacties binnengekomen. Op 28 februari 2019 keurde de provincie het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ goed.

"Vandaag werd het PRUP voorlopig vastgesteld. De volgende stap in de procedure is een is een openbaar onderzoek over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan", besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Foto: Provincie VLaams-Brabant


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?